ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...  เมตตารับกิจนิมนต์ บรรยายธรรม - นำปฏิบัติธรรม
ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมที่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตานำศรัทธาญาติโยม ปฏิบัติมี...
สวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณนงลักษณ์   ตั้งไพศาลกุล
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดร.บำรุง  มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา
แกนนำหลัก "บ้านสวน" จ.ลพบุรี
***เทพบุตร เทพธิดา ที่อยู่ในมรรค ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย ***
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
***จิตที่ฝึกดีแล้ว...นำสุขมาให้***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

              “...ทุกคนมี "หน้าที่" ก็พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด...ดีที่สุดในที่นี้ก็คือ "พอดี" กับ "เพศภาวะ" "สถานะ" ของตัวเองแล้วก็ "กาลเทศะ" นั่นแหละ..อย่างพวกเราเป็นผู้หญิง ผู้ชาย สถานะของเราเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นลูก เป็นพลเมืองของสังคมของประเทศ ถึงที่สุดเป็น "พุทธศาสนิกชน" ก็พยายามทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้...เพียงเท่านี้คุณก็อยู่บนพื้นฐานแห่ง "ธรรม" แล้ว...”

                                                                                                                 
                                                                            (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

มุ่งมั่นในการฟังธรรมด้วยดี
ร่าเริงในธรรม... อย่างมีสาระธรรม
ตอบปัญหาธรรมกับญาติโยม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
ญาติโยมที่มาร่วมบุญในครั้งนี้...เข้าถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภคแด่ท่านพระอาจารย์ ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์เพื่อพิจารณาใช้ตามอัธยาศัยต่อไป
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ ...าธุ...าธุ