ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  รับบิณฑบาต และบรรยายธรรม ที่ ห้องชมรมพุทธ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ซึ่งที่นี่ได้กราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ มาโปรด...และจัดกิจกรรมที่น่าอนุโมทนาบุญร่วมด้วย ดังนี้ค่ะ
ทั้งพนักงานและผู้มาร่วมบุญเตรียมรอใส่บาตร... ที่บริเวณด้านหน้าห้องชมรมพุทธ ทีโอที
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...ออกบิณฑบาต โปรดศรัทธาญาติโยม
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
กราบพระรับศีล...และกล่าวคำถวายทาน
โดยมี...คุณกิติ   บัวเพชร ประธานชมรมพุทธ ทีโอที เป็นผู้นำกล่าว
คุณกิติ   บัวเพชร ประธานชมรมพุทธ ทีโอที ...เป็นตัวแทนในการถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการมีส่วนร่วมแห่งบุญในครั้งนี้...สาธุ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
...ธุ
รับประทานอาหารร่วมกัน... ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานในภาคเช้า
หลังจากที่ท่านพระอาจารย์ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อย...
ได้...สนทนากับญาติโยมในบางส่วนก่อนจะนิมนต์ท่านไปพักผ่อน ณ ห้องรับรอง ...
ก่อนที่จะนิมนต์ท่านกลับมาแสดงธรรมโปรดศรัทธาญาติโยมต่ออีกในรอบ 12.00 - 13.00 น.
ที่ห้องพักรับรอง...มีลูกศิษย์มากราบเยี่ยมท่านพระอาจารย์ด้วย และถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
ซึ่งมี...นพ.ฤทธิเดช  คงมนัส ประสาทศัลยแพทย์ รพ.ชลบุรี (ซ้ายมือของภาพ) และคุณชลธิต  รัตนเศรษฐ์ยุทธ บริษัทรักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด
คุณเจตพงศ์   เจตวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
และ
คุณอัยยพัช   เจตวัฒน์ พนักงานคอมพิวเตอร์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
(Web master ของ วัดป่าน้ำโจน)
เมื่อถึงเวลา 12.00 น. ได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
เพื่อแสดงธรรม ที่...ห้องชมรมพุทธ โปรดญาติโยม
คุณกิติ   บัวเพชร ...ประธานชมรมพุทธ ทีโอที เป็นผู้นำกราบพระรับศีล - กล่าวคำอาราธนาธรรม ตามลำดับต่อไป
พรหมมา จะโลกาธิปะติ สะหัมปะติ กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ สันตีธะ สัตตาปปะระชัก ขะชาติกา เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชังฯ
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก... ได้เมตตาแสดงธรรมโปรดญาติโยม

         "...เชื่อว่าทุกคนฟังธรรมมามากแล้ว และรู้หลักปฏิบัติที่จะนั่งภาวนาแบบไหน เดินจงกรมแบบไหน...ประเด็นก็คือ ทำอย่างไรจึงจะให้มีแรงจูงใจที่จะให้ปฏิบัติต่อเนื่องได้เสมอต้นเสมอปลาย...นั่นแหละคือโจทย์ที่จะตอบให้ตัวเราเอง หาทางให้ตัวเอง ฟังให้พอดีปฏิบัติให้มาก...การปฏิบัติก็คือการมาฝึกมาฝืน ความรู้ความเห็นเดิม ๆ ของเรา ...มาภาวนาก็เพื่อที่จะสร้างสติให้เข้มแข็ง... จิตถึงจะมีกำลังขึ้น เพราะเมื่อจิตมีกำลัง กระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพ เมื่อกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณภาพ ถึงจะสามารถผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้ ปัญญาที่มีคุณภาพเท่านั้นแหละถึงจะสามารถเป็นภูมิคุ้มกันจิต ไม่ให้เศร้าหมองกับสิ่งเร้าที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้..."

                                                                                                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการตั้งใจฟังธรรม... ไปพร้อมกับทำสมาธิภาวนา
หลากหลายอารมณ์ในช่วงที่ฟังธรรม
บรรยากาศด้านนอกห้องชมรมพุทธ ทีโอที
ขออนุโมทนาบุญกับ...คณะกรรมการในการจัดงานครั้งนี้ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
เมื่อจบการแสดงธรรมแล้ว...ท่านประธานชมรมได้นำกล่าวถวายผ้าไตรจีวร และสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค แด่ท่านพระอาจารย์
อิมานิ มะยังภันเต ฯ
 
ร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรจีวร และสิ่งที่จำเป็นต่อสมณะบริโภคร่วมกัน
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานต่อ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ..สาธุ..สาธุ