ประมวลภาพกิจกรรม...ช่วงวันสงกรานต์ ปี 2559
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
...ยามเช้า...
ท่านพระอาจารย์...นำลูกศิษย์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมในหมู่บ้าน
บรรยากาศ...บางส่วนในการทำบุญใส่บาตรของชาวบ้าน ที่ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตไปโปรด
เดินลัดเลาะป่ากลับวัด
ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรมเตรียมรอใส่บาตร
บริเวณด้านหน้าโรงครัว
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
"ข้อวัตร"...ของ "พระ"
น้อมถวายจังหันแด่ผู้ทรงศีลร่วมกัน
คุณวันชัย  โสภณวาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย
(สำนักงานใหญ่)
คุณนรากรณ์  แก้วขาว
กำลังศึกษา ป.เอก IF
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณศิริชัย   พลเวียง
นักวิทยาศาสตร์ IF
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสมโภช  ไทรแช่มจันทร์
กำลังศึกษา ป.โท IF
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
สาธุ...สาธุ...สาธุ
รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจาก...รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย
ท่านพระอาจารย์ทำขอขมาพระรัตนตรัย
ระตะนะตะเย ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพังอะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต
หลังจากนั้น...พระสงฆ์รดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์ นำกล่าวคำขอขมาท่านพระอาจารย์
หลังจากนั้น...ญาติโยมทั้งหมด
ได้ร่วมกัน...รดน้ำขอพรจากท่านพระอาจารย์และพระสงฆ์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
อนุโมทนาให้พร...แก่ญาติโยมที่มา รดน้ำขอพรทั้งหมด
ต่อจากนั้น...ได้พากันรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
 
ท่านพระอาจารย์สนทนากับญาติโยมที่มากราบลากลับ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
เก็บภาพบรรยากาศ...ที่ญาติโยมมา รดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์ ในช่วงต่าง ๆ
คำอวยพรที่ท่านพระอาจารย์ให้แก่ญาติโยม...ทำให้จิตใจพลอยชุ่มเย็นเหมือนน้ำไปด้วย
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ...สาธุ
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่...เป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก...ก่อนกลับ
ในช่วงบ่าย...บริเวณโรงครัว
ถือโอกาส...ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ อย่างชุ่มชื่นใจ แม้ภายใต้อากาศที่ร้อนระอุ
คุณธงชัย  หน่อแก้ว สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (เสื้อดำ)
และ คุณณัชชา  เพียชัย เจ้าหน้าที่บัญชี กสทช.เขต 10 พิษณุโลก (เสื้อเขียว)
ญาติโยมที่มา...ได้รดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์
 
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ ไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนารอบบ่าย
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ข้อวัตร...ในการดูแลเสนาสนะ
ในภาคค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
คุณภาคภูมิ   รชตะธราดล
นักลงทุนอิสระ บล.โกลเบล็ค
น้องปรณัท   ไพทยะทัต
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณอภิสมา  ใจเป็ง
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณปริญญา   สลางสิงห์
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณเธียรทิพย์   เรืองฤทธิ์นำชัย
ผู้แทนยา บ.เบอริงเกอร์
 
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
เจ้าของร้าน Piengfan Coffee
ที่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวีรพงศ์   ยินดีโสตร
CP PLL
 
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
 
จิตที่ฝึกดีแล้ว...นำสุขมาให้
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
จดจ่อในธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ