ประมวลภาพกิจกรรมช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วัดป่าน้ำโจน
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
"ทาน"...คือการสละออก ..."สละ"... ความตระหนี่ถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวออกไปจากจิตจากใจ ของผู้ได้กระทำแล้วนั่นเอง
คุณประพันธ์  อมรวิวัฒน์พงศ์ หัวหน้าหน่วยบริหารและการเงิน
โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 - 7
จ.ลำปาง
"พี่ติ๋ว"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณวุฒิชัย"...ผู้ใฝ่ธรรม
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
คุณภาคภูมิ  รชตะธราดล นักลงทุนอิสระ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
หลังจากนั้น...ได้จัดทำพิธีขอขมาท่านพระอาจารย์
ซึ่ง...มี นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นำหมู่คณะญาติโยมขอขมาท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์...สรงน้ำพระพุทธรูป
"ครูบาโตเกียว"...น้อมรดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์
ต่อจากนั้น...ญาติโยมได้รดน้ำขอพรกับท่านพระอาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคล
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ท่านพระอาจารย์เมตตาแสดงธรรมญาติโยม
   
ร่าเริงในธรรม
...หลังจากนั้น...
ร่วมกันรดน้ำขอพร...คุณยายนันทนา   นาคอินทร์ ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน เพื่อเป็นสิริมงคล
สุขสันต์วันปีหม่ทย 2561
ในช่วงบ่าย...บริเวณส่วนโรงครัวของวัด
 
 
 
ญาติโยมที่มาวัด...ได้กราบรดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์ เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย
และกราบขอโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณธงชัย  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัชชา  เพียชัย
  เจ้าหน้าที่บัญชี
กสทช.เขต 10  พิษณุโลก
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
คุณสายหยุด   ศรีธรรมมา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย
คุณศิวกร  จันทร์ดี 
Engineering Products 
บจก.นันท์ยาง การ์เม้น และ
คุณตรีรัตน์  ขาวนวล
ตรวจสอบคุณภาพงาน (QC)
บจก.นันท์ยาง การ์เม้น
ในตอนค่ำ...ท่านพระอาจารย์เมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
นพ.ยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
นั่งสมาธิภาวนา
***หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ... พุทโธ พุทโธ***
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ... ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ