ประมวลภาพกิจกรรม...ช่วงวันสงกรานต์ ปี 2560
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
...ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ ในช่วง "วันปีหม่ไทย"...
กราบพระรับศีล
น้อมถวายจังหันแด่ผู้ทรงศีลร่วมกัน
***ท่านพระอาจารย์ ...อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
ญาติโยม...ได้รวมตัวกันที่ศาลาอีกครั้งเพื่อทำพิธี..."ขอขมา" ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...
***อาจาริเย
ปะมาเทนะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต
***
น้อมถวายพานธูป - เทียนแพ
...ขมามะ ภันเต...
...ท่านพระอาจารย์นำสรงน้ำพระพุทธรูป...
...และญาติโยม สรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้ง รดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์ ตามลำดับอย่างเรียบง่าย
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์ ...ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน นำรดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์
สดชื่น เบิกบาน สุขสราญ เย็นใจ ดุจดั่งสายน้ำ ที่รดลงมา...สาธุ...สาธุ

ผศ.ดร.ชนนิษฏ์   ชูพัคฆ์ ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ใหญ่บรรจบ   พลรบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ผอ.สมหวัง   บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
คุณสุเมธ   ศรีจอมขวัญ Toyota สาขาตะพานหิน จ.พิจิตร
ท่านปรัชญาณี   ศรีจอมขวัญ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
"พี่แป๋ว" ผู้ใจบุญ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.พิจิตร)
ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม...รดน้ำขอพรท่านพระอาจารย์
ต่อจากนั้น...ได้พากันรดน้ำขอพรคุณยายนันทนา   นาคอินทร์ ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน
ท่านพระอาจารย์...ถือโอกาสให้โอวาทแก่ลูกศิษย์และญาติโยม ที่ตั้งใจมา รดน้ำขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล
 
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้า
"ป้าปุ๊"...ผู้ใฝ่ธรรม
"คุณกฏิษฐ์"...มะม่วงน้ำปลาหวาน Big C พิษณุโลก
ผศ.ดร.ชนนิษฏ์  ชูพัคฆ์
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
คุณสุขเสริม   ไพบูลย์สิริ
ผู้จัดการสาขาอาวุโส
ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขาพิจิตร
"น้องหนิง" ผู้ใฝ่ธรรม
(เจ้าที่สาธารณสุข จ.พิจิตร)
 
*** บรรยากาศในการสนทนา***
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ญาติโยมที่มาทำบุญถือโอกาสถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
ในส่วนบริเวณโรงครัวของวัด
ท่านพระอาจารย์ออกรับญาติโยม
คณะเจ้าหน้าที่ของ...โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
Mr. LE ROY  KEVIN (Lawer)
Mr. LEFER  EVAN (Psychologist)
"น้องโอโซน"...ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
 

"ครอบครัวใฝ่บุญ"...ของ คุณขนิษฐา   เมฆอรุณกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าหน้าที่ของ...โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยนะคะ
ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อน...แต่ใจไม่ร้อน
นายช่างสมใจ   ขาวพลศรี...ถือโอกาสรดน้ำขอพรคุณยายเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิต
ในช่วงค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
จดจ่อในธรรม
ต้องขอขอบคุณ...ภาพสวย ๆ จากกล้อง คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์ "น้องหนึ่ง"หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง ด้วยค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ...สาธุ