บรรยายธรรมประจำเดือนมกราคม ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ
... วันพฤหัสบดี ที่  31 มกราคม 2562
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันที่ 31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้เมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ผศ.ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.เอกรินทร์   ชุลีกร
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณชยุต  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนิตยา  ชัยพิพัฒน์
นักศึกษาสภาทนายความ
และเนติบัณฑิตยสภา
นสพ.ณัฐนรี  แก้วแดง
แพทย์นิวแทรค ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณรัตนา   อินต๊ะจันทร์
เจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
คุณวีรปรียา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณพูนสิน  อนันตกุล
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
***ฝึกสติห้เข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์

                                                                               จิตหลง
         "...AI ...มันก็สามารถประมวลให้ได้ว่านี่...คือ คน สัตว์ สิ่งของ ก็เท่านั้น มันไม่ "ทุกข์" หรือ "สุข" หรอก...แต่เราที่ดูมันอยู่นี่แหละจะทุกข์ หรือ สุข...เหมือนกัน ขยับเข้ามาในตัวเรา...ตาผ่านรูปให้เฉย ๆ หูก็ผ่านเสียงให้เฉย ๆ มันไม่ทุกข์หรือสุขหรอก...เห็นมั๊ยล่ะคนตายแล้วไม่เห็นมันเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งเร้า คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผสฐัพพะ เลย...เพราะสิ่งเดียวที่คนตายแล้วไม่มีเหมือนเรา คือ "จิต" ไง แล้วลำพัง "จิต" อิสระมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรของมันหรอก...แต่นี่มันยัง "หลง" อยู่ไง ...สรุปแล้ว "ทุกข์" ทั้งชีวิตก็อยู่ที่ "จิตหลง" นี่แหละ...จึงต้องมาพากันปฏิบัติเพื่อแก้ "ความหลง" ให้ "จิต" กัน...พอเป็นแนวทางไปต่อยอดของใครของมัน อย่างน้อย ๆ ก็ให้มันสามารถอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติกับ "คน" ด้วยกันนี่แหละก่อน อยู่กับคนด้วยกันยังยากสวรรค์จะมีที่ว่างให้รึ !!!..."

                                                           
                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ...ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม)

ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.เอกรินทร์   ชุลีกร
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วิมลา  ผ่องแผ้ว
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
ผู้ปฏิบัติการสินเชื่ออาวุโส
บริษัทพระนครยนตรการ
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นสพ.ณัฐนรี  แก้วแดง
แพทย์นิวแทรค ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
ห้างทองแม่สายใจ 2 จ.ลพบุรี
อาจารย์ณรงค์  จัตุรัส
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องเบนซ์" นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนิตยา  ชัยพิพัฒน์
นักศึกษาสภาทนายความ
และเนติบัณฑิตยสภา
ผู้ใฝ่ธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ , และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ