* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรม
ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ
...
วันศุกร์ ที่  27 มกราคม 2560
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตอนเย็น...ของ วันที่ 27 มกราคม 2560  เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
 
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม... วัดป่าน้ำโจน ท่านเมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาพระรัตนตรัย
ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.พรรณนิกา   ฤตวิรุฬห์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณธงชัย  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.โอฬาริก   อะสุพล
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ศิรินธร   ศรีมาชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ศิริวัฒน์    คูเจริญไพบูลย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อรระวี    คงสมบัติ 
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
นั่งสมาธิภาวนา...หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น
นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์   สิทธิศักดิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.พรรณนิกา   ฤตวิรุฬห์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเชษฐา   บุญทรัพย์
นิสิตชั้นปีที่ 6
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณภานุพงษ์   บรรลือ
นิสิตชั้นปีที่ 6
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณพันไมล์   เพชรประดับ
นิสิตชั้นปีที่ 3
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
                                                                    
                                                                       "อิ่มในอารมณ์"
        "...เวลาหิวมันก็อ่อนแรง กระสับกระส่าย หงุดหงิดงุ่นง่าน ไม่มีอารมณ์ที่จะทำงานหรอก...ต้องไปหาอาหารกินซะ...กินไปเรื่อย ๆ ทีละคำ ๆ ๆ ความหิวโหยก็จะหายไปเรื่อย ๆ ถึงที่สุดความหิวโหยก็จะไม่มี...นั่นสภาวะนั้นเรียกว่า..."อิ่ม" คงไม่มีใครสงสัยความ "อิ่ม" ของตัวเองนะ...
        ..."จิต" ที่ฟุ้งซ่านก็คือจิตที่ "หิวอารมณ์" มันก็จะโหยหาสิ่งที่ "ชอบ" ปฏิเสธสิ่งที่ "ชัง" วุ่นวายกับ "อนาคต" หมกมุ่นอยู่กับ "อดีต"...จนหาความสุขที่แท้จริงใน "ปัจจุบัน" ได้ยาก...
        ...พระพุทธเจ้าท่านจึงพยายามบอกสอนให้เอา "ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก" หรือคำบริกรรม "พุท - โธ" หรืออะไรก็ได้ที่ถูกจริตนิสัย ป้อนตัวรู้เข้าไปเรื่อย ๆ อย่างเราหายใจเข้าก็กำหนดคำบริกรรมว่า "พุทธ" หายใจออกก็บริกรรมว่า "โธ" อยู่ภายในใจ ไม่ต้องออกเสียง ...ลมหายใจกระทบที่ปลายจมูกก็กำหนดรู้ที่ปลายจมูกนี่แหละ... "พุท" ..."โธ" ๆ ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ เหมือนกินข้าวทีละคำนั่นแหละ ถ้ามัน "อิ่ม" มันพอแล้วมันก็ไม่มี "พุท" ไม่มี "โธ" ไม่มีแม้กระทั่ง "ลมหายใจ" ในความรู้สึกในขณะนั้น ...มีแต่สภาวะ "รู้เด่น" โล่งโปร่งอยู่หนึ่งเดียว...ไม่รับรู้สรรพสิ่งภายนอกใด ๆ ทั้งสิ้นในขณะนั้น...นั่นแหละ "จิตสงบ" จิตที่ "อิ่มในอารมณ์" ไม่โหยหาเรื่องราวใด ๆ แล้วในขณะนั้น...มันไม่สงสัยหรอกถ้าไปถึงจุดนั้นเหมือนเรากินข้าวอิ่มก็ไม่สงสัยในสภาวะอิ่มของตัวเองหรอก ไม่มีใครบอกให้หยุดก็หยุด ไม่มีใครบอกให้เลิกก็เลิกค่อย ๆ ทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็รู้เองเห็นเองที่สำคัญเรื่องของเราทั้งนั้น "ฟุ้งซ่าน" ก็เรา "ง่วงเหงาหาวนอน" ก็เรา "เป็นเหน็บเจ็บปวด" ก็เรา..."เป็นมูตรเป็นคูตร" ก็เรา "แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เสถียร" ก็เรา เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่มี "เรา" นั่นแหละ "ศาสนาพุทธ" ล่ะ !!!..."

                                                                                    (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
คุณณัฐชา   ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.กมล   ไม้กร่าง
ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
บรรยากาศในการ ฟังธรรม - สนทนาธรรม - ถามปัญหาธรรม กับท่านพระอาจารย์
***ร่าเริงในธรรม***
น้อมรับพรอันประเสริฐ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรมะ 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ สาธุ....สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *