ประมวลภาพกิจกรรม ของคณรย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาควิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีควบโท) จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มาพักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน เมื่อ
...วันที่  3 - 5  เมษายน 2558

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น....ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ดร.เมธวี   ศรีคำมูล
ดร.ดามรัศมน    สุรางกูร
*****ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย*****

"...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                       (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

สุขอื่นยิ่งว่าความสงบไม่มี
ดร.กมล   ไม้กร่าง
 คุณสุจินันท์    ก่อกิจโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร (ซ้ายมือของรูป)คุณวรรณา โพธิ์รักษ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงานห้องยา ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร (ขวามือของรูป)
คุณรณชัย   รุ่งฟ้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ไทยโซล่าเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน
ตั้งใจภาวนาสร้างบารมีธรรม
ฟังธรรม- สนทนาธรรมกับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร     อัคคธัมโม
                      

                           "...ถ้าเรายืนอยู่หน้ากระจก ก็จะเห็นรูปตัวเราในกระจก... ที่สะท้อนออกมา...นั่นคือ "สิ่งรู้" ไม่ใช่ "ผู้รู้" เพราะผู้รู้อยู่หน้ากระจกไม่ได้อยู่ในกระจก...ถ้าเห็นความไม่สวยไม่งามไม่เรียบร้อยกับรูปในกระจกอย่างเห็น "ขี้ตา" หรือผมเผ้ายุ่งเหยิง ถ้าเรามีปัญญา เราก็ต้องมาเช็ดมาหวีกับตัวเราที่อยู่หน้ากระจกไม่ใช่ไปเช็ดไปหวีที่รูปอยู่ในกระจก...ถ้าตัวเราเรียบร้อย "รูปในกระจก" ก็จะเรียบร้อย...เหมือนกันถ้าจิตใจเราดีงาม...(ดีงามที่อยู่บนพื้นฐานของปัญญาจากศีลจากธรรม) "สิ่งเร้า" จากภายนอก...ที่ผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็คงจะไม่สามารถทำให้เราบอบช้ำจนเกินไปล่ะมั้ง !!!..."

                                                                                                                                                                             (บางตอนของการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ตั้งใจฟังธรรม
กิจกรรมตอนเช้า...ช่วยกันทำอาหารถวายจังหันพระภิกษุสงฆ์ร่วมกัน
น้อมจิตอธิษฐานของทาน... ที่จะตักบาตรพระภิกษุสงฆ์
ดร.กัญจน์ณัฏฐ์    เทอญชูชีพ ...ตั้งใจทำทานบารมี
บรรยากาศในการใส่บาตรของผู้มีบุญที่คิดทำบุญ
ร่วมกันน้อมถวายจังหัน
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล ...กำลังร่าเริงในบุญ
รับพร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ธุ
ดร.กมล   ไม้กร่าง
ดร.จงลักษณ์   อรรถรัฐ
ผศ.นสพ.ดร.พันธุ์ชนะ  สงวนเสริม
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่ในมรรคทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
รับประทนอหารร่วกัน...แบบบุพเฟต์
นี่แหละ... "ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน
ธรระ...ขั้นพื้นฐนที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุดในกรอยู่รวกัน
คณาจารย์ถือโอกาสฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์
อ.วนิดา   ถุงคำ
ดร.ชยพล   ศรีพันนา
ดร.สุชาดา   พิมแสน
ผศ.ดร.ธารทิพย์   บุญส่ง
ดร.วรศักดิ์   แก้วก่อง
กิจกรรมช่วงบ่าย
ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนา
การภานา...คือ การทำความเจริญให้เกิดขึ้น กับจิตกับใจของตนเอง
ขออนุโมทนาบุญกับ... ดร.หทัยทิพย์   ชาชิโย ด้วยนะคะ
 ...แผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
...สาธุ
 
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
ฟังเกร็ดธรรมที่ท่านพระอาจารย์แนะนำสั่งสอนเพื่อไปประยุกต์ใช้ในชีวิตต่อไป
ดร.อำนาจ   เพชรรุ่งนภา ...ตั้งใจฟังธรรม
ทำข้อวัตร...กวาดทำความสะอาดลานวัด ร่วมกัน
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านไว้เป็นที่ระลึก ...ครั้งแรกของการภาวนาที่วัดป่าแบบนี้
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ