บรรยายธรรม ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ...วันศุกร์ ที่  29 กันยายน 2560
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันที่ 29 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ปาจรีย์   ทองสนิท
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วราวุธ   ฤกษ์วราลักษณ์
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วาสนา  ฉัตรดำรง 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.นันทีทิพ   ลิ้มเพียรชอบ
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.โศภิศ   คันธวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณภัทรา   กรีประกอบ
ผู้ใฝ่ธรรม
  คุณนิราภัย  วงศ์กาญจนา
(เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2)
จ.ลพบุรี
คุณปริญญา   สลางสิงห์
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณกนกพร  วิลาชัย
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ด้านบริหาร รพ.ม.นเรศวร
คุณนิตยา  แก้วตาทิพย์
หัวหน้างานผ่าตัด รพ.ม.นเรศวร
อ.วิมลา  ผ่องแผ้ว
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.นลินี   เหมาะประสิทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณราณี   อรรณพานุรักษ์
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณวิชัย   อรรณพานุรักษ์
ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
    
คุณวิลาสิณี   อรรณพานุรักษ์
ทนายความ
จ.ลพบุรี
คุณอ่อนรัตน์   อิ่นมะโน
นิสิต ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วิลาวัณย์    ภูมิดอนมิ่ง
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.วราภรณ์   รัตตนงพิสัตย์
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณจุฑามาศ ซ่อนกลิ่น
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา...หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น
***นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
 
                                                                                                         "ชีวิตที่มีคุณภาพ"
   "...อย่าพยายามที่จะเรียกร้องให้คนอื่นมายอมรับตัวเองแต่หัดที่จะเรียนรู้การยอมรับคนอื่นน่าจะเป็นเรื่องง่ายกว่าและดีที่สุด...ในการที่จะไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรนั้น ๆ สังคมนั้น ๆ ...
          ก่อนหลับก่อนนอนก็หัดก็ฝึกที่จะเรียนรู้...
การอดทน....การผิดหวัง...การยับยั้งชั่งใจ...การทำใจแล้วก็การปล่อยวางด้วยการนั่งสมาธิจิตภาวนา...กำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้า "พุท" ลมหายใจออก "โธ" หรือจะบริกรรมแต่ "พุทโธ" อยู่ภายในใจโดยไม่ยุ่งกับลมหายใจก็ได้ ตามแต่อัธยาศัย...เพื่อสร้าง "สติ" ให้เข้มแข็ง "จิต" จะได้มี "กำลัง" กระบวนการคิดวิเคราะห์จะได้มีคุณภาพ...กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีคุณภาพเท่านั้นถึงจะสามารถเป็น "ภูมิคุ้มกันจิต" ไม่ให้เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้...เพราะเรามีชีวิตมีประสาทสัมผัส เราปฏิเสธสิ่งเร้าไม่ได้อยู่แล้ว..."ตา" กระทบ "รูป" ..."หู" กระทบ "เสียง" ฯลฯ มันต้องเกิดความรู้สึกอยู่แล้ว แต่ "ความรู้สึก" ไม่ใช่กิเลส ..."ความสำคัญมั่นหมาย" ในความรู้สึกนั้น ๆ ต่างหากเป็นกิเลส...ทำยังไงจะดักมันทันล่ะในเมื่อมันเป็นความรู้สึก ไม่ได้มีตัวตนทางกายภาพ...มีแต่ "สติ" ที่เข้มแข็งเท่านั้นถึงจะสามารถทำให้ "จิต" มีกำลัง สามารถ "วิเคราะห์" สิ่งเร้าให้เป็น "ปัญญา" หล่อเลี้ยงจิตใจตัวเองได้...เหมือนใบไม้ที่มี"คลอโรฟิลด์" พอกระทบกับ "แสงแดด" ก็สามารถที่จะ "สังเคราะห์แสง" ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงตัวเองได้ไง...
          ค่อย ๆ ทำไปจากน้อยไปหามาก ทำบ่อย ๆ มันก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เองหรอก...สังเกตดูในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรืออยู่คนเดียว...ถ้ารู้สึกอึดอัดขัดข้องก็แสดงว่าไปนั่ง "เพาะกิเลส" มา ...แต่ถ้าหากว่าอยู่สบาย รู้สึกยืดหยุ่นไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนวุ่นวาย...ก็แสดงว่าไปนั่ง "สำรอกกิเลส" มา...มันก็เลยโปร่งเบาขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตดูเอานั่นล่ะ "ปฏิบัติธรรม" ล่ะ!
!!..."
                                                                                                                                                             
                                                                                                             
 (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
ตั้งใจฟังธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม
คุณฐิติภรณ์  โตจุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ปาจรีย์   ทองสนิท
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
***ร่าเริงในธรรมอย่างมีสาระธรรม***
ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
...เป็นตัวแทนน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป...
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรมะ 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ