* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรม
ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ
...วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
ผู้ใฝ่ธรรม
คุณวัชระกร   ศรีคำ
ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มฟิสิกส์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.วิมลา  ผ่องแผ้ว
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณฐิติภรณ์  โตจุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ศิริวัฒน์    คูเจริญไพบูลย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา 30 นาที
นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.โศภิศ   คันธวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
คุณนรากรณ์ แก้วขาว
นักศึกษาปริญญาเอก
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 
อ.โอฬาริก   อะสุพล
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
...ฟังธรรม - สนทนาธรรม...
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * ** * *

        "...ที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกมาฝืนความรู้ความเห็นเดิม ๆ ของตัวเอง หรือมาฝึกสติให้มันเข้มแข็งขึ้นนั่นแหละ...เพราะถ้าสติมันเข้มแข็งซะแล้ว จิตมันก็จะมีกำลังเองนั่นแหละ...ก็เหมือนเราเอา "กระจก" แผ่นบาง ๆ มากั้นระหว่าง "แสงแดด" กับ "กระดาษ" ...แสงแดดที่ส่องลอดผ่านกระจกไปสู่กระดาษก็ธรรมดา ๆ ไม่มีปัญหาอะไร... แต่ถ้าหากกระจกที่ว่านั้นเป็นกระจกที่มีคุณภาพแล้วก็หนาระดับเป็น "เลนส์" แว่นขยาย แล้วละก็ ...แสงแดดที่ส่องลอดผ่านไปกระทบกับกระดาษมีผลแน่นอน...ยิ่งเป็นจุดโฟกัสที่เล็ก ๆ ด้วยแล้ว ถ้าไปจ่ออยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดาษนาน ๆ เข้าก็สามารถที่จะทำให้กระดาษตรงจุดนั้น ๆ มอดไหม้ไปได้...ฉันใดก็ฉันนั้นหาก "สติ" เราเข้มแข็งเหมือน "เลนส์" แว่นขยาย...แล้ว "จิต" ตัวรู้ของเราเหมือน "แสงแดด"... เปรียบตัวปัญหา คือ "กระดาษ" ...พวกคุณลองคิดดู...ถ้าจิตตัวรู้ของเรามองปัญหาผ่านสติที่เข้มแข็งแล้วไซร้มันจะเหลืออะไร...จี้ไปตรงจุดใดมันก็คงมอดไหม้ไป...มอดไหม้ไปเหมือนกระดาษนั่นแหละ...แต่ในทาง "ธรรม" แล้ว  สิ่งที่มอดไหม้ไปก็คือ "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย) นั่นเอง !!!..."
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                 (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

จดจ่อในธรรม
เฮฮาอย่างมี...สาระธรรม
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ สาธุ....สาธุ
*
* * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *