* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรม
ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ
...
วันศุกร์ ที่  25 พฤศจิกายน 2559
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณธงชัย หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.ศิริวัฒน์    คูเจริญไพบูลย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอ่อนรัตน์   อิ่นมะโน
นิสิตปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วาสนา  ฉัตรดำรง 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์   สิทธิศักดิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คุณอัญจรีย์   อินจันทร์
นิสิต ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องแรม" ผู้ใฝ่ธรรม
ผศ.ดร.อรระวี    คงสมบัติ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
น้อมกราบคุณพระพุทธ ,พระธรรม, พระสงฆ์
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา 30 นาที
นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
อ.วิมลา  ผ่องแผ้ว
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อรระวี    คงสมบัติ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
"อาจารย์โย"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องเตริกซ์" นิสิตชั้นปีที่ 6 
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
...ท่านพระอาจารย์นำแผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่ล่วงลับไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
          "...ถ้าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้ได้ดั่งใจตัวเองทุกอย่าง...คุณจะต้องทนทุกข์อีกยาวนาน...แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะ...แต่ถ้าคิดที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้รู้จักยอมรับคนอื่น...ตอนแรกอาจจะอึดอัดขัดข้องใจบ้าง...แต่ในกาลข้างหน้าคุณจะรู้สึกยืดหยุ่น...ผ่อนคลายไปเรื่อย ๆ เองแหละในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น...
           พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งให้ได้ดั่งใจตัวเองทุกอย่างไป...แต่สอนให้เรียนรู้ความเป็น จริงของสรรพสิ่ง...แล้วหันมาบริหารจัดการตัวเองให้สามารถอยู่ร่วมกับมันให้ได้...ถ้าจำเป็นต้องอยู่...แต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกไอ้ที่มันถูกจริตนิสัย นั่นแหละ....แล้วมันจะมีอยู่กี่ที่กี่คนล่ะ...ในโลกแห่งกรรมแห่งเวรนี้..."

                                                                 (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ผศ.ดร.วิลาวัณย์    ภูมิดอนมิ่ง
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คุณวัชระกร   ศรีคำ
ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มฟิสิกส์
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องโจ้" ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องเพนท์" นิสิตชั้นปีที่ 4
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนรากรณ์ แก้วขาว
นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
เฮฮา...อย่างมีสาระธรรม
...ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ สาธุ....สาธุ
*
* * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *