* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรม
ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ
...วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.วิมลา  ผ่องแผ้ว
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์   สิทธิศักดิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,   ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,   สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ"
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา 30 นาที
"มือขวาทับมือซ้าย,  ดำรง "ติ" อยู่ที่ปลายจมูก  :  หายใจเข้า พุทธ..หายใจออก - โธ.."

ผศ.ดร.อรระวี   คงสมบัติ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง

                     ...ถ้าก้าวผ่านความทุกข์ไปได้..ความทุกข์นั้นก็กลายเป็น "อดีต".. แต่ถ้าเรายังไม่สามารถก้าวผ่านความทุกข์นั้นไปได้..ความทุกข์นั้นก็ยังคงเป็น "อนาคต"ของเรา  เปรียบเสมือนเราทำวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์.."จะช้าจะเร็วก็ต้องทำ"..ยิ่งทำช้า..ยิ่งเข้าใกล้วันกำหนดส่งมากขึ้นเท่าใด..ทุกข์ก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้น…
                                                                                                                                                    (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ฟังธรรม - สนทนาธรรม
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์   สิทธิศักดิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
...ให้พรก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน...
อาจารย์สุภัค ฟักเงิน   อาจารย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
...สนทนาธรรมนอกรอบ...
อ.วิมลา  ผ่องแผ้ว
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.พวงเพชร   วารี
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ สาธุ....สาธุ
*
* * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *