บรรยายธรรมประจำเดือนมีนาคม ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ
... วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ที่ ...คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม ได้เมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ผศ.เอกรินทร์   ชุลีกร
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณชยุต  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
"น้องทิว" นิสิตชั้นปีที่ 4
คณะวิศกรรมศาสตร์  
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณศิริชัย   พลเวียง
Freelance
"น้องต้น"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณพันแสง  ประทัยเทพ
กำลังสำคัญของวัดป่าน้ำโจน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
ผศ.ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วิมลา  ผ่องแผ้ว
คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา, ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี
พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ) กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง, กรรมน่าติเตียนอันใด ที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์)
พุทโธ (ธัมโม) (สังโฆ) ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง, ขอพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ (ธัมเม) (สังเฆ), เพื่อการสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้า (พระธรรม) (พระสงฆ์) ในการต่อไป
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ...ท่านพระอาจารย์ได้นำเจริญสมาธิภาวนา
หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ ...พุทโธ พุทโธ พุทโธ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม...จากท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม

                                                                                         ความเจริญของจิต
            "...การมาภาวนา ก็เพื่อที่จะมาฝึกมาฝืนความรู้ความเห็นเดิม
ๆ ของเราที่มัน "หลง" ยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายกับสรรพสิ่ง....     อันดับแรก คือพยายาม ระวังอย่าให้ "ธาตุขันธ์" มาทับถมจิตใจ....พร้อมกันนี้ก็พยายามอย่าให้ "จิตใจ" ไปกดดัน...ธาตุขันธ์...นั่นล่ะ...การ "ภาวนา" !! ...ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงเนื่องจาก จิตใจที่ยังมีความหลง...จึงไปหอบไปหามเอา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ตับ ปอด ม้าม ไต ฯลฯ มาทับถมตัวเอง...สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนจริง ๆ จัง ๆ ...พร้อมกันนี้ก็พยายามกดดันธาตุขันธ์นี้ให้ได้ดั่งใจตัวเอง.... "อยาก" ให้เป็นอย่างนั้น "ไม่อยาก" ให้เป็นอย่างนี้.... "ภาวนา" แปลว่า "เจริญ" ก็เจริญที่จิตที่ใจนี่แหละ...ถ้าจิตใจมันเจริญ มันก็จะพยายามคลี่คลาย รูปลักษณ์ สกนธ์กายนี้ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงในความไม่สวยไม่งาม ไม่ "เสถียร" ไม่จีรังยั่งยืน (อย่างที่พวกเราเรียน Anatomy "อนาโตมี" นั่นล่ะ)...จึงไม่อยู่ในวิสัย ที่จะไปกดดันบังคับกะเกณฑ์ให้ได้ดั่งใจตัวเอง...แล้วทีนี้ในเมื่อไม่ได้แบกได้หามไม่ได้หอบเอาอะไรมาทับมาถมตัวเอง...ไม่ได้ไปกดดันบังคับกะเกณฑ์กับอะไรด้วย ความหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมาย...มันก็จะรู้สึกโปร่งรู้สึกเบาขึ้นที่จิตที่ใจเองนั่นแหละ...ก็แล้วทีนี้ขนาดสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา เรายังไม่สามารถควบคุมได้...แล้วเราจะไปควบคุมกำหนดกฎเกณฑ์ให้สรรพสิ่งทั้งหลายให้ได้ดั่งใจตัวเองได้อย่างไร...
                       "....แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะว่า..ต้องรู้จัก "สมมติ"
เคารพ "สมมติ" แต่ไม่ยึดติดใน "สมมติ"...ในขณะที่ยังมี "ชีวิต" อยู่ตามสมมติ ก็ต้องเคารพสมมติคือ รู้จักทำมาหากิน ดูแลรักษาความสะอาด...อาหารการกิน...ยารักษาโรค ฯลฯ แต่เมื่อถึงที่สุดจะต้องเสื่อมสลายไปตามกฏแห่งอนิจจัง ก็ให้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างที่ได้พูดมาแต่ตั้งแต่ต้นแล้วนั่นแหละจะได้ไม่หลงยึดติดในสมมติ....ซึ่งแน่นอนนี่คือหนทางเดียวที่คุณจะได้...ไม่ทุกข์ไง!!!..."                                                                                                                                                          

                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
คุณชมนภัส  ชาญณรงค์
ผู้ปฏิบัติการสินเชื่ออาวุโส
บริษัทพระนครยนตรการ
ผศ.เอกรินทร์   ชุลีกร
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ภูมิดอนมิ่ง
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องเบนซ์" นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องทิว" นิสิตชั้นปีที่ 4
คณะวิศกรรมศาสตร์  
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น้อมถวายใบปวารณาทำบุญกับท่านพระอาจารย์
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม***
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา
จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ