* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรม
ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ
...
วันศุกร์ ที่  24 มีนาคม 2560
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
 
 
ท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม... วัดป่าน้ำโจน ท่านเมตตานำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาพระรัตนตรัย
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวีรปรียา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์   สิทธิศักดิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วราภรณ์   รัตตนงพิสัตย์
ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
***นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
 
          "...จะพัฒนาตัวเองในแง่ของเทคโนโลยี ทางวิชาการทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ละมั้ง...เคยหันมามองดูตัวเองมั๊ยล่ะ ในแง่ของความรู้สึก...เรียนกันมาขนาดไหน ตรี โท เอก ...ที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ซะด้วย...เคยเครียดมั๊ยล่ะ...เคยร้องไห้มั๊ย..เคยหัวเราะมั๊ย...ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คนที่ไม่มีการศึกษาเขาก็เป็นกัน...ความจริง เราน่าจะมีมาตรฐานของกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีกว่าเขา สูงกว่าเขานะมันถึงจะถูก...แต่โลกก็คือโลก...โลกแห่งกรรมแห่งเวรนี้จะทำอะไรก็จะคิดหาแต่ตรรกะทางโลกในแง่ของความถูกผิดมาสนับสนุนพฤติกรรมของตัวเอง...ซึ่งบางครั้งมองมุมไหนก็ถูกหมดดีหมด ในแง่ของเหตุและผลกับการกระทำของเรา...แต่ลึก ๆ อยู่ในจิตในใจทำไมมันยังรู้สึก "ทุกข์" อยู่ล่ะ ?...
         ...ศาสนาพุทธ...จะเป็น "ตัวเชื่อม" ให้เราสามารถอยู่ร่วมกับสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนวุ่นวาย...ได้ดีที่สุด...ในความเป็นตัวของตัวเอง หากแต่เราจะรู้สึก..."ยืดหยุ่น"...ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั้น ๆ ...เราจะรู้จักผิดหวังเป็น...รู้จักยับยั้งชั่งใจ...รู้จัก "ทำใจ"...แล้วก็รู้จัก..."ปล่อยวาง" เป็นเมื่อถึงที่สุด...
         ...รถยนต์เขาก็ไม่พัฒนาแต่สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่จะทำความเร็วแต่เพียงอย่างเดียวหรอก...เขาก็ต้องพัฒนาสมรรถนะของ "เบรค" ที่จะหยุดรถด้วย...เพื่อสวัสดิภาพของคนขับรถ..."
                                                                                
                                                                                                       (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
"น้องนิค" นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์   วิรัชพินทุ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วาสนา  ฉัตรดำรง 
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเชษฐา    บุญทรัพย์
"
น้องเตริกซ์" นิสิตชั้นปีที่ 6 
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
***บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม***
***ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ