* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
บรรยายธรรมประจำเดือนมิถุนายน
ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ
... วันพฤหัสบดี ที่  28 มิถุนายน 2561
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.สมร  หิรัญประดิษฐ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณศิริชัย   พลเวียง
นักวิทยาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ไกร   ดาวตาก
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตานำนั่งเจริญสมาธิภาวนา

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                                      (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล  ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณณัชชา  เพียชัย
เจ้าหน้าที่บัญชี
กสทช.เขต 10  พิษณุโลก
คุณศิริชัย   พลเวียง นักวิทยาศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณธงชัย  หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
***สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
ผศ.ดร.วรศักดิ์   แก้วก่อง
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ภูมิดอนมิ่ง
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อรระวี  คงสมบัติ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

   "...หายใจเข้าก็รู้ ายใจออกก็รู้...มีสติรู้เท่ารู้ทัน...รู้ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามากระทบเป็นอารมณ์...รู้แล้ววาง รู้แล้ววาง ...คือวางอารมณ์อื่นมาอยู่ที่คำภาวนา คำบริกรรมนั่นแหละ...เหมือนกับเราขับรถ เราย่อมจะจดจ่ออยู่กับถนนข้างหน้าแต่เราจะปฏิเสธความรู้สึกอื่น ๆ ที่มากระทบไม่ได้เช่นกัน อย่างเช่นเดี๋ยวก็มองกระจกส่องข้าง เดี๋ยวก็มองกระจกส่องหลัง เดี๋ยวก็ต้องระวังรถคันที่จะสวนมา เดี๋ยวก็ต้องประเมินว่าจะแซงคันนี้พ้นมั้ย ฯลฯ จะเห็นได้ว่าหลากหลายอารมณ์เหลือเกินที่มากระทบที่มาสัมผัส แต่ที่คุณยังสามารถประคองรถไปได้อยู่ก็เพราะ...รู้แล้ว...วาง รู้แล้ววาง... ก็... วางความรู้สึกอื่นแล้วก็มาจดจ่ออยู่ที่ถนนข้างหน้านั่นแหละ...ถ้ามัวแต่ไปสนใจสิ่งอื่นจนเกินไปโดยไม่สนใจถนนข้างหน้า เดี๋ยวรถก็ลงข้างทางไปแล้ว...ฉันใดก็ฉันนั้นถ้ารู้อยู่กับ พุธ...โธ...พุท...โธ หรือคำบริกรรมใดก็ช่างเถอะ ก็เหมือนเราจดจ่ออยู่กับถนนข้างหน้านั่นแหละ...มันจะต้องไปถึงบ้าน (ความสงบ) จนได้แหละจะช้าหรือเร็วก็ อยู่ที่เราทั้งนั้น..."

                                                            (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

***น้อมรับพร***
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ