บรรยายธรรม ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ...วันพฤหัสบดี ที่  25 มกราคม 2561
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันที่ 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.สมร  หิรัญประดิษฐ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วรศักดิ์   แก้วก่อง
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สุรนิตย์ พุทธพนม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ป้านพและเพื่อน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คณาจารย์และนิสิต   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    มหาวิทยาลัยนเรศวร
น้อง นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตานำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
"นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี"
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.สมร  หิรัญประดิษฐ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.โศภิศ   คันธวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น้อง นิสิตคณะวิทยาศาตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                                                                                                                     ... EBS...
                          การภาวนา  คือ  การมาติดตั้งกระบวนการ EBS : Emotional Breaking Skill  ที่จิตที่ใจของใครของมัน...เหมือนรถที่มีเบรค ABS   เราก็ต้องมี  EBS  เพื่อเบรคอารมณ์ รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้า ฝึกที่จะฝืนความรู้สึกเดิมๆ ของเราให้มีคุณภาพมากขึ้น  ให้รู้จัก “คิดที่จะหยุดคิด”  ทำบ่อยๆ สติถึงจะเข้มแข็ง สติคือความระลึกได้...ถ้าสติเข้มแข็ง  ก็จะรู้เท่าทันอาการของจิต... เมื่อไม่ไปปรุงแต่งเสริมต่อ...จิตก็จะสงบ...(เพราะตอนนี้เราต้องการความสงบของจิต...เพื่อสร้างกำลังหนุนกระบวนการคิดวิเคราะห์ในเบื้องหน้าต่อไป...)  ซึ่งสิ่งที่จะสัมผัสได้ชัดเจน  ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สำหรับผู้ปฎิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านี้ก็คือคุณจะสามารถอยู่ท่ามกลางสิ่งเร้า (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์)  ได้ดีเหมือนคนที่ร่างกายแข็งแรง ก็จะอยู่ท่ามกลางเชื้อโรคได้โดยไม่ค่อยเจ็บป่วยง่ายจนเกินไป
                                                                                                                                                                                       (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
น้อง นิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   มหาวิทยาลัยนเรศวร
"บุุคคลากรผู้ใฝ่ธรรม"
"น้องกัสจัง  นิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณภูริวัฒน์   เขียวคำรพ
นิสิต ปริญญาโท ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
"ตั้งใจฟังธรรม"
      "...เราปฏิบัติธรรมได้สะดวก...เพราะญาติโยมเขาเอื้อเฟื้อในด้านปัจจัย 4 ...ในเมื่อพอที่จะรู้อะไรควรอะไรไม่ควร...อะไรดีอะไรชั่ว...อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป ...ถ้ามีโอกาสก็ไปบอกกล่าวเล่าแจ้งให้ญาติโยมเขาฟัง...ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ...เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็น "สิทธิ์" ส่วนบุคคลเราไม่ไปละเมิด...ที่สำคัญเราไม่ได้รับจ้างพูด..."
(
นี่คือคำที่ท่านพระอาจารย์จะปรารภอยู่เสมอ ๆ)
                                 
                                                                                                                                                                                                                         (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
น้องนิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   มหาวิทยาลัยนเรศวร
น้องดาผู้น่ารัก   นิสิตคณะวิศกรรมศาสตร์   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   มหาวิทยาลัยนเรศวร
"ร่าเริงในธรรม"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรมะ 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.
...คณาจารย์   นิสิต   และบุคคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต
...
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

...อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่
... วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)นะคะ

*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **