บรรยายธรรม ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ...วันพฤหัสบดี ที่  21 สิงหาคม 2560
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์อัมราภรณ์  ภู่ระย้า
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.วิลาวัณย์    ภูมิดอนมิ่ง
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สมร  หิรัญประดิษฐ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.ภควดี   เสริมสรรพสุข
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
     
ผศ.ดร.พวงเพชร   วารี
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร
ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอุษณา   จัตุรงค์
นิสิต ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณณัชชา  เพียชัย
  เจ้าหน้าที่บัญชี
กสทช.เขต 10  พิษณุโลก
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตานำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.พวงเพชร   วารี
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
อ.โอฬาริก   อะสุพล
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
          "เข้มแข็ง / อ่อนแอ"

             "...ความเข้มแข็งที่แท้จริงนั้น คือ ... การที่เราสามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับผู้อื่น หรือสัตว์อื่นได้ ต่างหาก...เคยได้ยินมั๊ย "แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร" น่ะ...ในมุมของเรานั้น...ที่แพ้ก็คือ แพ้ "คุณธรรมความดีงาม" ที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเองจึงไม่สามารถที่จะไปละเมิดเบียดเบียนหรือ อาฆาตพยาบาทจองเวรใครได้  จิตใจประเภทนี้เป็นจิตใจที่ประเสริฐแล้ว (ในระดับหนึ่ง)...ก็เลยเป็น "พระ" เพราะพระ คือ "ผู้ประเสริฐ"      ...เราอาจจะอึดอัดบ้างในการข่มความรู้สึกที่ไม่ดีที่มันอยากระเบิดออกไปทั้งทางกายหรือวาจา...แต่มันก็คุ้มในอนาคต เพราะเราไม่ได้ไปก่อเวรก่อกรรมอะไรกับใคร...ภพชาติมันก็จะได้ย่นเข้ามา โอกาสทุกข์ก็จะได้ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ...                  ในทางกลับกันไอ้ที่ "ชนะเป็นมาร" น่ะก็ไอ้ความรู้สึกใฝ่ต่ำที่มันมีมากกว่าจึงชนะ "คุณธรรมความดี" ที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเอง...ก็เลยไม่สามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีของตนเองได้... มันจึงหลุดออกไปก่อเวรก่อกรรมกับผู้อื่นสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในที่สุดก็ ตนเองนั่นแหละจะต้องทุกข์ อีกยาวนานจากการเป็น "มาร" ของตนเอง..."

                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คุณธงชัย หน่อแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่าเริงในธรรม
ผศ.ดร.วิลาวัณย์    ภูมิดอนมิ่ง
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คุณอ่อนรัตน์   อิ่นมะโน
นิสิต ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรมะ 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **