บรรยายธรรม ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ...วันศุกร์ ที่  25 สิงหาคม 2560
ห้อง MD 420 (ห้องชมรมสานแสงอรุณ)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น...ของ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น.
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 
ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วสุนธราวัฒน์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
คุณภูริวัฒน์   เขียวคำรพ
นิสิต ปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ดร.ณปภัส  ศรีมาชัย
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พลายแก้ว   ไชยเบญจวงศ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ.พิชชาพร   ดอกไม้
สาขาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล 
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์
ภาคจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
อ.ศิริวัฒน์    คูเจริญไพบูลย์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณฐกร   คำแก้ว
นิสิต ปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ยุทธการ   ศรีมาชัย อาจารย์วิชาฟิสิกส์
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
คุณอุษณา   จัตุรงค์
นิสิต ปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณณัฐชา  ฮุนพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสุวิมล   กัลยา
Lab boy
(เจ้าหน้าที่ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี)
คุณอ่อนรัตน์   อิ่นมะโน
นิสิต ปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม เมตตานำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ ...พุทโธ พุทโธ พุทโธ
***นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
ขออนุโมทนาบุญกับ... อ.วิมลา  ผ่องแผ้ว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยค่ะ
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่เสด็จสวรรคตไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
       "...จะพัฒนาตัวเองในแง่ของเทคโนโลยี ทางวิชาการทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่ละมั้ง...เคยหันมามองดูตัวเองมั๊ยล่ะ ในแง่ของความรู้สึก...เรียนกันมาขนาดไหน ตรี โท เอก ...ที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ซะด้วย...เคยเครียดมั๊ยล่ะ...เคยร้องไห้มั๊ย..เคยหัวเราะมั๊ย...ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คนที่ไม่มีการศึกษาเขาก็เป็นกัน...ความจริง เราน่าจะมีมาตรฐานของกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีกว่าเขา สูงกว่าเขานะมันถึงจะถูก...แต่โลกก็คือโลก...โลกแห่งกรรมแห่งเวรนี้จะทำอะไรก็จะคิดหาแต่ตรรกะทางโลกในแง่ของความถูกผิดมาสนับสนุนพฤติกรรมของตัวเอง...ซึ่งบางครั้งมองมุมไหนก็ถูกหมดดีหมด ในแง่ของเหตุและผลกับการกระทำของเรา...แต่ลึก ๆ อยู่ในจิตในใจทำไมมันยังรู้สึก "ทุกข์" อยู่ล่ะ ?...
         ...ศาสนาพุทธ...จะเป็น "ตัวเชื่อม" ให้เราสามารถอยู่ร่วมกับสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนวุ่นวาย...ได้ดีที่สุด...ในความเป็นตัวของตัวเอง หากแต่เราจะรู้สึก..."ยืดหยุ่น"...ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั้น ๆ ...เราจะรู้จักผิดหวังเป็น...รู้จักยับยั้งชั่งใจ...รู้จัก "ทำใจ"...แล้วก็รู้จัก..."ปล่อยวาง" เป็นเมื่อถึงที่สุด...
          ...รถยนต์เขาก็ไม่พัฒนาแต่สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่จะทำความเร็วแต่เพียงอย่างเดียวหรอก...เขาก็ต้องพัฒนาสมรรถนะของ "เบรค" ที่จะหยุดรถด้วย...เพื่อสวัสดิภาพของคนขับรถ..."
                                                                                
                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
คุณนวพร   สุนทรีรัตน์
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณจิรัฏฐ์   โตสิบพนม
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
ธรรมะ 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * **
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ