ท่านพระอาจารย์บรรยายธรรมโปรด ที่ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เนื่องในวัน..."ครบรอบ 12 ปี ครอบครัวชีวเคมี" เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ในช่วงเวลา 13.00 -14.00 น.
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
บรรยายธรรมโปรด...คณาจารย์ เก่า - ปัจจุบัน พร้อมทั้งศิษย์ เก่า - ปัจจุบัน ของ...ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในหัวข้อ..."ธรรมะสำหรับการทำงาน"
ดร.สุชาดา   พิมแสน
ผศ.ดร.ธารทิพย์   บุญส่ง
ดร.วรศักดิ์   แก้วก่อง
 
                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
               "...พึงสำนึกไว้เสมอว่า...ที่ทำงานของเราไม่ใช่ที่อยู่ของ "พระอรหันต์" แต่เป็นที่อยู่ของ "คนมีกิเลส"...ไม่ว่าเขาว่าเรา
ซึ่งคนมีกิเลสนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดมันมีอยู่แล้ว
...โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันมันมีมากอยู่แล้วหากไม่รู้จักระมัดระวังจิตใจ
ของใครของมัน
... จำไว้เสมอพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราไปเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่ง...แต่สอนให้มาเปลี่ยนแปลงความรู้สึก
นึกคิดของตัวเอง เท่านั้น...
               ...ห้จริงใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวเนื่อง...มุ่งมั่นในการที่จะสร้าง "เหตุ"...แต่ไม่จริงจังกับ "ผล" สะท้อนกลับมา...
อย่างเราทำดีก็ใช่ว่าจะมีคนเห็นดีเห็นงามกับเราหมดทุกคน... อาจจะมีคนไม่เห็นด้วย... อาจจะมีคนติฉินนินทา... อาจจะมีคน
เหน็บแนมก็เป็นได้...ทุกอย่างไม่เที่ยงหรอก..นี่ของจริง...นึกถึงบ่อย ๆ จะได้เบี่ยงเบนความรู้สึกเป็น...จะได้ไม่เครียดจนเกินไปไง !!!..."

                                                                                            (บางตอนในการแสดงธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ดร.เมธวี   ศรีคำมูล
ภาควิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.วาสนา   ฉัตรดำรง ภาควิชาจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
***สนทนาธรรมอย่างปิติสุข***
ผศ.นสพ.ดร.พันธุ์ชนะ    สงวนเสริม  ภาควิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผศ.เอกรินทร์   ชุลีกร ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บรรยากาศในการฟังธรรม
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล  ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนถวายจตุปัจจัย ไทยทาน แด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ