คุณวิไล    ปาละวิสุทธิ  ซึ่งเป็น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ของ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้กราบนิมนต์... ท่านพระอาจารย์อังคาร
  อัคคธัมโม
ไปโปรด เมตตาเป็นหลักในการปฏิบัติธรรม เมื่อ
วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ตอนเย็นของวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลาประมาณ 17.00 น.
 
 
 
 
 
 
ท่านพระอาจารย์นำ สวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
คุณวิไล   ปาละวิสุทธิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก (ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์)
นางวรรณกรณ์   อินทรสถิตย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
คุณอาจินต์   สหชาติ
ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก
"น้องน้ำตาล" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณเปรมกมล  มูลนิลตา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้ใฝ่ธรรม
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์...นำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ พุทโธ...พุทโธ...พุทโธ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
ดร.อัจฉราพร  ณ ลำปาง เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

                                                                                                                                       "เข้มแข็ง / อ่อนแอ"
                    "...ความเข้มแข็งที่แท้จริงนั้น คือ ...การที่เราสามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับผู้อื่นหรือสัตว์อื่นได้ ต่างหาก...เคยได้ยินมั๊ย "แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร" น่ะ...ในมุมของเรานั้น...ที่แพ้ก็คือ แพ้ "คุณธรรมความดีงาม" ที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเองจึงไม่สามารถที่จะไปละเมิดเบียดเบียนหรืออาฆาตพยาบาทจองเวรใครได้  จิตใจประเภทนี้เป็นจิตใจที่ประเสริฐแล้ว (ในระดับหนึ่ง)...ก็เลยเป็น "พระ" เพราะพระ คือ "ผู้ประเสริฐ" ...เราอาจจะอึดอัดบ้างในการข่มความรู้สึกที่ไม่ดีที่มันอยากระเบิดออกไปทั้งทางกายหรือวาจา...แต่มันก็คุ้มในอนาคตเพราะเราไม่ได้ไปก่อเวรก่อกรรมอะไรกับใคร...ภพชาติมันก็จะได้ย่นเข้ามา โอกาสทุกข์ก็จะได้ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ...
                      ในทางกลับกันไอ้ที่ "ชนะเป็นมาร" น่ะก็ไอ้ความรู้สึกใฝ่ต่ำที่มันมีมากกว่าจึงชนะ "คุณธรรมความดี" ที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเอง...ก็เลยไม่สามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีของตนเองได้...มันจึงหลุดออกไปก่อเวรก่อกรรมกับผู้อื่นสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในที่สุดก็ ตนเองนั่นแหละจะต้องทุกข์อีกยาวนานจากการเป็น "มาร" ของตนเอง..."

                                                                                                                                                                                 (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

* * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ สาธุ....สาธุ