คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลราชธานี เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร C ชั้น 7 โรงพยาบาลราชธานี
เมื่อ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
เวลาประมาณ 17.30 น. ที่ รพ.ราชธานี
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรมระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี อยุธยา
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล
นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชธานี
(ประธานชมรมจริยธรรม)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
จากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
  ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนา...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

"... # ฟังเทศน์คำสอนครูบาอาจารย์มาเยอะ สิ่งที่ถูกต้อง ให้นำคำสอนเหล่านั้น เข้ามาดูกายดูจิตคุณ                ไม่ใช่จดจำคำสอนไปแล้วเอาไปเป็นบรรทัดฐานกับตนเองแล้วเอาไปเพ่งโทษคนอื่นมันไม่ถูกต้อง...
         #    ไม่ต้องไปหาหรอกสวรรค์นิพพาน เอาแค่คุณอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษให้ได้ก่อน...
         #     รู้แล้วปล่อย รู้แล้ววางเป็น "มรรค"... รู้แล้วถือรู้แล้วยึดเป็น "สมุทัย"...
         #     ถ้าเราเป็นคนดีไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครหรือไม่มีใครอยู่คนเดียวเราก็ยังเป็นคนดีแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี                 ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ก็หาแต่เรื่องตินั่นตินี่ใครก็ไม่ดีไม่ถูกใจฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนดีให้เริ่มที่เรา
                หันมาดูตัวเราพัฒนาตัวเราเราก็จะกลายเป็นคนดี..."

 

                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม                                                          ซึ่งนำเสนอถ่ายทอดผ่าน Facebook ของ คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
                                                         ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"  จ.พระนครศรีอยุธยา )

นพ.สรสิทธิ์    บุณยะวิโรจ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชธานี
พญ.สุภาภรณ์    บุณยะวิโรจ รพ.ราชธานี
ทพญ.นิรัชรา   ศรีเผือก รพ.ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ทพญ.อาทิตยา   เจริญสุขเกษม
รพ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
คุณธิดารัตน์  ขอบคุณ
Chief Sale Officer AGA Service
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ 
รพ.พระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
...นอกรอบ...
กลุ่มที่ตั้งใจอยากฟังธรรมครูบาอาจารย์ต่ออีก
ก่อนกลับ...ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
***ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...สาธุ สาธุ าธุ***
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
ตอนเช้า...ของวันที่ 6 มีนาคม 2559
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยม ที่ "บ้านเทวธรรม"
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
นี่แหละ..."ธรรม" ในผู้มีธรรม ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจาก...ท่านพระอาจารย์ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อิ่มท้องแล้ว...ก็ถึงเวลาอิ่มใจในรสของธรรม
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามสมควรแก่ธรรมนะคะ...สาธุ...สาธุ