ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จังหวัดพิษณุโลก...เมตตารับกิจนิมนต์ ไปนำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม ห้องประชุมใหญ่ อาคาร C ชั้น 7 โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ วันเสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2559 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
                                   *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพื่อบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรมระสงฆ์
เวลาประมาณ 17.30 น. ที่ รพ.ราชธานี
ดร.บำรุง  มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี อยุธยา
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์
เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
"คุณรณ" ผู้ใฝ่ธรรม
คุณเสกสิทธิ์   ถ้องพิพัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจก.เฟรชแอร์ เฟสติวัล
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ 
รพ.พระนครศรีอยุธยา
ทพญ.อาทิตยา   เจริญสุขเกษม
รพ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
คุณนงลักษณ์   ตั้งไพศาลกุล
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ทพญ.นิรัชรา   ศรีเผือก
รพ.ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล
นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชธานี
(ประธานชมรมจริยธรรม)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
คุณธัญญชนก   มาลานิยม
หัวหน้าแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลราชธานี
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
จากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ พุทโธ...พุทโธ
นัตถิ สันติ มัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
  ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนา...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
สะสมบารมี

         "...ครูบาอาจารย์มาพาทำทั้งสวดมนต์ทำวัตร ทั้งนั่งสมาธิภาวนา...ก็เพียงเพื่อพอให้เป็นแนวทางอย่ามาคาดหวังความสงบเป็นหนึ่งในสถานที่แห่งนี้...เพราะโดยสัญชาติญาณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียว...แต่มันจะได้ประโยชน์ก็ตรงที่อาศัยครูบาอาจารย์ และหมู่คณะญาติธรรมเป็นแรงจูงใจ...ถึงจะไม่ได้ความสงบเป็นหนึ่ง...แต่ก็ยังได้รู้ได้เห็นถึง "ความฟุ้งซ่าน" ของตนเอง...ยังได้พยายามที่จะฝืนมันบ้าง...นั่นหละ "การฝึก"...คือพยายามฝืนความรู้ความเห็นเดิม ๆ ของตัวเอง โดยเอาความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้า...ของพระอรหันต์สาวกเป็นหลัก...พราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกท่านหมดกิเลสแล้วค่อยมาสอน ทำให้ตายใจได้ ในความถูกต้องดีงาม...แต่ความรู้ความเห็นของเรา ๆ ท่าน ๆ ยังเป็นกิเลสอยู่เชื่อไม่ค่อยได้...
         ...อย่างบางคนอยู่ที่บ้านบางทีเดือนหนึ่งยังไม่เคยสวดมนต์ทำวัตรเลย...ยิ่งการที่จะมาฝืนนั่งสมาธิภาวนา...ฝืนความคิดความอ่านของตัวเองนั้นสัก 15 นาที 20 นาที ก็ทั้งยากมีเหตุผลอ้างอิงรองรับพฤติกรรมของตัวเองหมดแหละ...แต่พอมาอยู่ในสถานที่นี้มีครูบาอาจารย์มีหมู่คณะญาติธรรมก็เลยมีโอกาสได้ "ทำบ้าง" ...ถึงมันจะไม่สงบลึกเป็นหนึ่ง อย่างที่ว่า...แต่ก็ยังพอเป็นอุปนิสัยต่อยอดต่อไป...อย่างน้อย ๆ ก็ยังได้ "สัจจะบารมี"...ได้ "ขันติบารม"...ติดจิตติดใจตัวเองไว้บ้าง...ก็ยังดี..."

                                                                                    (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อฺคคธฺมโม)

น้อมถวายสิ่งจำเป็น...
...ต่อสมณะบริโภค
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
***ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...สาธุ สาธุ าธุ***
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
ตอนเช้า
...ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
ที่ ..."บ้านเทวธรรม"
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อฺคคธฺมโม
สนทนากับญาติโยมกลุ่ม... "บ้านเทวธรรม" อย่างเป็นกันเอง
เตรียมรอใส่บาตร
น้อมใส่บาตร...ท่านพระอาจารย์
คุณศราวุฒิ  พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี อยุธยา
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
อาม่าสายใจ  ตั้งกิตติถาวร ผู้ใจบุญ พร้อมทั้งลูกหลาน... ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
นี่แหละ..."ธรรม" ในผู้มีธรรม ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อายุโท พะละโท  ธีโร  วัณณะโท  ปะฏิภาณะโท, ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้พละ วรรณะ และปฏิภาณ
สุขัสสะทาตา  เมธาวี  สุขัง  โส  อะธิคัจฉะติ, ผู้มีปัญญา ให้ความสุข ย่อมได้ ประสพสุข
อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท, บุคคลผู้ ให้อายุ พละ วรรณะ สุขะ และปฏิภาณ
ทีฆายุ ยะสะวา โหติ ยัสถะ ยัตถูปะปัชชะตีติ, บังเกิดในที่ ใด ๆ ย่อมมี ความสุข มีอายุยืน มียศ ในที่นั้น ๆ ดังนี้.
ญาติธรรม...รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจาก...ท่านพระอาจารย์ฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อิ่มท้องแล้ว...ก็ถึงเวลาอิ่มใจในรสของ "ธรรม"
ร่าเริงในธรรม
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามสมควรแก่ธรรมนะคะ...สาธุ...สาธุ
...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *
สถานที่... ที่ท่านพระอาจารย์เมตตาไปโปรดญาติโยม (เพิ่มเติม) ก่อนกลับวัดเตรียมตัวเข้าพรรษา ที่วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก มีดังนี้ค่ะ...
PRIVACY RESIDENCE จ.ลพบุรี ซึ่ง คุณเสกสรรค์   เปี่ยมจิตร์ และคุณปรียาพร   ศรีเมือง เป็นเจ้าของ (ผู้กราบนิมนต์)
*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *
ท่านพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาชาวลพบุรี
คุณปรียาพร   ศรีเมือง
จ้าของ PRIVACY  RESIDENCE
จ.ลพบุรี
-------------------------------------------------------
*** น้อมนำเอาคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปใช้***
หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
  ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนา...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน
บรรยากาศตอนเช้าที่...PRIVACY RESIDENCE จ.ลพบุรี
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
คุณเสกสรรค์   เปี่ยมจิตร์ และ คุณปรียาพร   ศรีเมือง...เจ้าของ PRIVACY  RESIDENCE จ.ลพบุรี
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามสมควรแก่ธรรมนะคะ...สาธุ...สาธุ
...สาธุ
           * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *
 ที่...บ้านสวนผลไม้ของชาว จ. จันทบุรี  ซึ่งท่านพระอาจารย์ตั้งใจไปโปรดคนแก่
ที่มีบุญคุณกับท่านพระอาจารย์ สมัยที่ท่านอายุพรรษาน้อย ๆ และได้เคยไปพักที่บ้านสวนแถบนั้น

*
* * * * *
* * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *
คุณยายสมใจ   นิยมนา
ผู้ที่ท่านพระอาจารย์ตั้งใจไปโปรด
***น้อมทำบุญตักบาตร***
บรรยากาศผู้มาร่วมบุญตักบาตรที่บ้านของ...คุณยายสมใจ   นิยมนา
ท่านสุพจน์  คงธนโฆษิตกุล ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดจันทบุรี และ ท่านปาณิสรา  คงธนโฆษิตกุล อัยการ ศาลจังหวัดจันทบุรี
พร้อมทั้ง "น้องแม็กนั่ม" ลูกชายคนเก่ง... ถือโอกาสมาร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์ด้วย
กราบพระ รับศีล...และถวายคำถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกัน
"...ขอท่านผู้เจริญจงรับภัตตาหาร กับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้า
ทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลาย มีบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว ตลอดกาลนานเทอญ ฯ..."
ร่วมกันน้อมถวายจังหัน
และผ้าไตร...ด้วยความเคารพ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
อิ่มเอิบเบิกบานใจ...เมื่อได้ทำบุญ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามสมควรแก่ธรรมนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * *