คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล ประธานชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลราชธานี เป็นผู้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
วัดป่าน้ำโจน
จังหวัดพิษณุโลก...นำปฏิบัติธรรม - แสดงธรรม
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 โรงพยาบาลราชธานี
เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 โรงพยาบาลราชธานี คือ สถานที่บรรยายธรรมของท่านพระอาจารย์อังคาร ค่ะ"
กิจกรรม "ตอนเย็น" ของ เวลาประมาณ 17.00 น. ของ "วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559"
ท่านพระอาจารย์ นำญาติธรรม แพทย์และบุคลากร สวดมนต์ทำวัตรเย็น
...กาเยนะ วาจายะ  วะ  เจตะสา  วา...
คุณเสกสิทธิ์  ถ้องพิพัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจก.เฟรชแอร์ เฟสติวัล
ทพญ.อาทิตยา  เจริญสุขเกษม
ทันตแพทย์
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
โรงพยาบาลราชธานี

น้องบูม..หนูน้อยผู้ใฝ่ธรรม
จากนั้นนั่งภาวนา "30 นาที"
...บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา...
...มือขวาทับมือซ้าย... ...หายใจเข้า  พุทธ....หายใจออก  โธ...
ทพญ.อาทิตยา  เจริญสุขเกษม
ทันตแพทย์หญิง
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
คุณนิชานันท์   ชำจำรูญพันธุ์
หัวหน้าแผนกการตลาดฯ
โรงพยาบาลราชธานี
ดร.บำรุง มั่นอยู่
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ 
เภสัชกร
รพ.พระนครศรีอยุธยา
ภญ.นุชจรินทร์ เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
"หาหัวใจให้เจอ...ก็เป็นสุข"
แผ่เมตตาให้แก่
สรรพสัตว์ทั้งหลาย
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์
 เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณนงลักษณ์   ตั้งไพศาล
นักวิจัยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
"สนทนาธรรม"
คุณธิดารัตน์  ขอบคุณ   Chief Sale Officer AGA Service   และหมอแหม่ม
คุณศิริลักษณ์  เดชชู   เจ้าหน้าที่การตลาด   โรงพยาบาลราชธานี
คูณธัญญชนก   มาลานิยม
หัวหน้าแผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลราชธานี
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล
นักกายภาพบำบัดและประธานชมรมจริยธรรม
โรงพยาบาลราชธานี
ร่วมกันสร้าง "บารมีทาน"
พระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
...จากนั้น "นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์ "... ได้กราบนิมนต์ "ท่านพระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม"
ไปโปรดที่ "บ้านเทวธรรม" เพื่อความเป็นสิริมงคล ... มื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"สนทนาธรรมนอกรอบ"
คุณชาญชัย  วงศ์กาญจนา
เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2
"ลุงน้อย" ผู้ใฝ่ธรรม
อาม่า, สายใจ ตั้งกิตติถาวร
คุณไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
พญ.สุภาภรณ์    บุณยะวิโรจ
โรงพยาบาลราชธานี
นพ.สรสิทธิ์    บุณยะวิโรจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณสิริกาญจน์   วงศ์กาญจนา
 ผู้ตรวจสอบบัญชี
น้องรัตน์ และ น้องเจ ผู้น่ารัก
ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
อาม่า, สายใจ ตั้งกิตติถาวร
คุณไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
คุณสิริกาญจน์   วงศ์กาญจนา
  ผู้ตรวจสอบบัญชี
คุณชาญชัย  วงศ์กาญจนา
เจ้าของห้างทองแม่สายใจ 2
นพ.อมรพันธุ์  วงศ์กาญจนา 
อายุรกรรม เฉพาะทางปอด รพ.จุฬาลงกรณ์
คุณวิไลพร  วงศ์กาญจนา และ คุณหทัยรัตน์ แก่นแก้ว ผู้น่ารัก

คุณตั้ม (เจ้าของบจก.อินโนเวท ออโต้เทคและบจก.ไอเดีย เอ็นจิเนียริ่ง) พร้อมครอบครัว

...ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยม...
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ  เภสัชกร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คุณเสกสิทธิ์  ถ้องพิพัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจก.เฟรชแอร์ เฟสติวัล
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
โรงพยาบาลราชธานี
คุณดวงพรรณ   ลักษณานุกูล
นักกายภาพบำบัดและประธานชมรมจริยธรรม
โรงพยาบาลราชธานี
 
"ทำบุญกับท่านพระอาจารย์ด้วยค่ะ"
ภญ.นุชจรินทร์ เวโรจนากรณ์
เภสัชกร ร้านยา Pure
"ช่วยกันกินช่วยกันทำ" : ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม
"เหล่าเทวดา-นางฟ้า
แห่งบ้านเทวธรรม
จ.พระนครศรีอยุธยา"
"ท่านพระอาจารย์กำลังให้พร"
"สนทนาธรรมหลังจังหัน"
ร่าเริงในธรรม
******** คณะศิษย์ท่านพระอาจารย์อังคาร  จังหวัดลพบุรี  ร่วมถวายปัจจัยเป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อร่วมในการสร้างห้องน้ำ  สถานปฏิบัติธรรม  บ้านเทวธรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ********
...รับพรก่อนกลับบ้าน...
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามสมควรแก่ธรรมนะคะ...สาธุ