บรรยายธรรม ณ โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ...วันที่ 20 มิถุนายน 2558
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * *
... โรงพยาบาลราชธานี
ที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร C
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรมระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ
รพ.อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์
เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
คุณวิยะดา  พรเทวบัญชา
ผู้ใฝ่ธรรม

 

"คุณเสก" ผู้ดำเนินในมรรค

ภญ.เนตรนภา   เนตราคม
รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณสิปปนนท์   ดิลกสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิศวโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณรณชัย   รุ่งฟ้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ไทยโซล่าเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน
จากนั้น...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา หลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ
นพ.สรสิทธิ์    บุณยะวิโรจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชธานี
พญ.สุภาภรณ์    บุณยะวิโรจ
รพ.ราชธานี
คุณจินตนา    อินทรประสิทธิ์
ผจก.ฝ่ายบัญชี รพ.ราชธานี
(ประธานชมรมจริยธรรม
ของ รพ.ราชธานี
)
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
 รพ.ราชธานี อยุธยา
คุณศราวุฒิ พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง...สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
                                                                            "หยุดดูตัวเอง"                                                                    
 “...เรามาหยุดดูตัวเองบ้าง  ก็ดีเหมือนกันนะ "ตัวเอง" ในที่นี้ก็คือ...
"ความรู้สึกนึกคิด" ของเรานี่แหละ...ดูซิ...มันอยู่กับร่องกับรอยมั๊ย...พยายาม
ให้อยู่กับคำบริกรรมอย่าให้มันโดดไปโน่นไปนี่ ...ซักระยะนึงคงไม่ทำให้อะไร
เสียหายมั้ง...
นอกจากกิเลสมันจะเสียความรู้สึก...ที่ไปขัดไปขวางทางเดินของมัน...”

                                                                                                                                    ( ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม )
 
  ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนา...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

                                                                                 "...ทุกอย่างมันเป็น "ธรรมะ" ทั้งนั้น...คนขาวคนดำ คนต่ำคนสูง คนรวยคนจน
                                       รูปหล่อรูปสวย พิกลพิการบ้าใบ้เสียจริต ตลอดจนหมูหมากาไก่ ฯลฯ ...เพียงแต่เราจะรู้จักน้อมเข้ามาพิจารณาหรือไม่เท่านั้นแหละ...อยากร่ำอยากรวย
                                        ก็ให้รู้จัก "ทาน" รู้จักให้ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่าที่จะทำได้...อยากรูปสวยรูปหล่อไม่พิกลพิการบ้าใบ้เสียจริต
                                        ก็ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าได้ไปล่วงละเมิดเบียดเบียนผู้อื่น สัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย "ศีล" ...อยากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็ให้รู้จัก
                                        "ภาวนา" สรุปแล้ว ทาน  ศีล ภาวนา แค่นี้แหละคือหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์...ถ้าไม่รู้จักหรือไม่สนใจไม่ใส่ใจกับการให้ทาน รักษาศีล ภาวนา
                                        แล้วล่ะก็...นั่นล่ะหนทางที่จะนำไปสู่ความทุกข์ ทั้งชาตินี้แลชาติหน้า...ส่วนการจะลงมือปฏิบัตินั้นก็ให้มันพอดีกับเพศภาวะสถานะ    กาลเทศะ...
                                       ของแต่ละคนนั่นแหละ...มันไม่ยากหรอก...ถ้าจะยากก็ตรงที่มันไม่อยากทำเท่านั้นเอง..."

 

                                                                                                             (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย... ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)                                        
บรรยากาศในการฟังธรรม
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณบริโภค...แด่ท่านพระอาจารย์
รับพรก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
ตอนเช้าของ...วันที่ 21 มิถุนายน 2558
"บ้นเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา
             คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา  และ นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์ รพ.ราชธานี อยุธยา (ผู้นำกลุ่ม) กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ไปพักที่บ้าน หลังกลับจากกิจนิมนต์ ที่โรงพยาบาลราชธานี ...และ ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ พร้อมกับญาติธรรม
ญาติธรรมร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์
นพ.สรสิทธิ์    บุณยะวิโรจ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ราชธานี และ พญ.สุภาภรณ์    บุณยะวิโรจ รพ.ราชธานี พร้อมทั้งครอบครัว
คุณศราวุฒิ พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"  จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณจินตนา    อินทรประสิทธิ์ ผจก.ฝ่ายบัญชี รพ.ราชธานี
(ประธานชมรมจริยธรรม ของ รพ.ราชธานี)
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์  รพ.ราชธานี อยุธยา
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในกลุ่มผู้มีธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา
จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล
รับประทานอาหารร่วมกัน
น้อมถวายทานหลังจากฉันจังหันเสร็จ
ท่านพระอาจารย์พิจารณาผ้า
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามสมควรแก่ธรรมนะคะ...สาธุ