ประมวลภาพกิจกรรมของ...คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557วัดป่าน้ำโจน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
...วัดป่าน้ำโจน (บริเวณโรงครัว)
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม... ออกมาสนทนาต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างเป็นกันเอง และอบอุ่น
ร่วมกันถวายจังหันพระภิกษุสงฆ์ที่...ศาลาของวัดป่าน้ำโจน อย่างพร้อมเพรียงกัน
              ในโอกาสนี้ ....อ.พันธุ์ธิดา    ลิ้มศรีประพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็นผู้นำคณะมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ...ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ
รับประทานอาหารร่วมกัน
อ. ยอดเพชร    ทองขาว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ.วชิระ   ลิ้มศรีประพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นี่แหละค่ะ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"...ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ รพ.พุทธชินราช
ภญ.สุนิสา    สังข์หล่อ รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณธีรพล    เหมือนอินทร์ วิศวกรโยธา
เทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร
และ คุณเรณู    เหมือนอินทร์ ภรรยาผู้น่ารัก
*****ได้มาทำบุญ และปฏิบัติธรรมที่วัดในช่วงวันหยุด...ขออนุโมทนาบุญใจกุศลจิตกับทุก ๆ ด้วยนะคะ*****
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย...ในวันนี้ คณะจิตอาสาได้ตั้งใจมาช่วยกันพัฒนาวัดด้วยค่ะ
กิจกรรมดี ๆ ...ที่คนคิดดี เค้าทำกัน ...!!!
ในช่วงบ่าย...สมาชิกในคณะทั้งหมดเข้าฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์ เพื่อนำเกร็ดธรรมไว้ประยุกต์ใช้ต่อไป
บรรยากาศในการฟังธรรม

  ...จิตสำนึก...                   
                           "...ในเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนแล้ว ก็น่าที่จะได้มีจิตสำนึกที่ดีขึ้นด้วยนะ...ความรู้ที่แท้จริงนั้นต้องสามารถนำไปบริหารจัดการชีวิต
ของตัวเองได้ด้วย... ไม่ใช่มีไว้เพียงเพื่อสอบเอาคะแนนเฉย ๆ...  เราเคยเห็นคนมีการศึกษาสูง  ๆ มีหน้าที่การงานดี  ๆ หลายคนประสบความสำเร็จในชีวิต
..แต่เราก็เคยเห็นคนที่เรียนมาน้อยแล้วประสบความสำเร็จในชีวิต ก็มีเหมือนกัน... ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ทั้งได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาดีและด้อยการ
ศึกษา ที่ประสบกับความล้มเหลวในชีวิตเหมือนกันก็มี...ซึ่งบางคนยอมรับกับสภาพของตัวเองไม่ได้ถึงขนาดฆ่าตัวตายก็มี...ประเภทหลังนี้ถ้าพูดในแง่ "ทางโลก" ความรู้ที่มีคงเอาไว้สอบเพื่อเอาแผ่นกระดาษ (ใบประกาศนียบัตร / ใบปริญญา)  ไว้การันตีตัวเองว่าได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้นล่ะมั้ง...  คงไม่ได้มีไว้เพื่อบริหารจัดการชีวิตของตัวเอง ให้สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางความซับซ้อนวุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแบบนี้..แต่ถ้าพูดในแง่ของ "ทางธรรม" ก็คงเป็นเรื่องของ "กรรม" ล่ะนะ.. ดังนั้นความรู้ความสามารถ  ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในตำราแต่เพียงอย่างเดียว    ก็คงไม่สามารถที่จะรับรองได้หรอกว่าคุณจะประสบกับผลสำเร็จ... ประสบกับความสุขความเจริญในชีวิตเสมอไป ...หากแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะรับรองได้ว่า..คุณจะมีความทุกข์ที่น้อยมากอยู่เสมอ... ไม่ว่าคุณจะประสบกับสิ่งที่พึงหวังหรือผิดหวัง.."จิตสำนึกที่ดี" ไง!!!..จิตสำนึกที่อยู่บนพื้นฐานของ "ธรรมะ"...จิตสำนึกที่เป็นธรรม..พึงเตือนตนเองอยู่เสมอ..อะไรมันจะเกิดมันก็เกิด ...แต่ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงหรอก
...ในเมื่อมันเกิดได้มันก็ดับได้..หัดมีจิตสาธารณะ...รู้จักการให้...รู้จักการเสียสละ ให้มาก ๆ เข้าไว้...จะได้มีภูมิคุ้มกันทางด้าน จิตใจ...มันจะได้ไม่เหวี่ยงไป
สุดขั้ว...เมื่อสมหวังหรือผิดหวัง..."                (พระอาจารย์อังคาร)
                                                                                                                
     
 ...Being Conscious...
                   "  The one who has good opportunity to study should be good conscious also. The real knowledge must be able to administer one's own life too. Not only have it for taking examination.   I have ever seen highly educated men with good job and low educated men, both are successful in their life. At the same time there
are  a lot of people who are high education and low education,  both are  not successful in their life which some  of them can not  accept  own
status  until  they  commited  suicide.  In  society  of  the  world,  these  people  study  for getting certificated education in order to guarantee
themselves that they used of study, but they can not use it administer their life to live in the midst of intricate, riotous and disputable society. Even if talk about "Dhamma" way, it may be the title of "Kamma".  So the  knowledge  which only  study from a text book is not enough to guarantee that  you will  suceed and be happy in your life also.  However  there is  one thing  that can  guarantee you that you always get little suffering. Eventhough you may be hopeful or hopeless as
well as this is called "Good Conscious"                     The  conscious  which bases on  "Dhamma"  is to remind yourself that don't  worry what will happen ,  let it go. Everything is impermanent ,  there is arising, there is decay. Remind yourself  to  be   "Public Spirit"  and  know  how  to  give,  donate a lot in order to   vaccinate your mind from "Over Feeling" when you get hopeful and hopeless."
                                                                                                                                                                        Translated by : Russamee   Prompichai

                                                                                                
                                                                                              

น้อมถวายใบปรารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
                    อ.วชิระ   ลิ้มศรีประพันธ์ และ อ.พันธุ์ธิดา    ลิ้มศรีประพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ ไว้เป็นศิริมงคลกับครอบครัวค่ะ
Bye...Byeeeee เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยกันทุก ๆ คนนะคะ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *