ประมวลภาพกิจกรรม...โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและบุคลากร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2559
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท่านพระอาจารย์เมตตารับกิจนิมนต์ ไปที่ ...มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
...กิจกรรมในช่วงเช้า...
ร่วมกันทำบุญตักบาตรท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการใส่บาตร
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
ช่วยกันจัดอาหารถวายจังหัน
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
อ.วชิระ   ลิ้มศรีประพันธ์ และ อ.พันธุ์ธิดา    ลิ้มศรีประพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมทั้งลูก ๆ น่ารักทั้ง 3
             ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ...สนทนากับผู้บริหาร บุคลากร พร้อมทั้ง นักศึกษา และได้ให้ข้อคิดดี ๆ เพื่อนำไปใช้ในวิถีชีวิตจริงต่อไป
ดร.สาคร   สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เฮฮา...อย่างมีสาระธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
หลังจากฉันจังเสร็จเรียบร้อยแล้ว...ณ "ห้องประชุมเวียงแก้ว" ท่านพระอาจารย์ ได้บรรยายธรรมโปรด...
ผู้บริหาร บุคลากร พร้อมทั้ง นักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
อ.กุลแก้ว   คล้ายแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
อ.อัครพงษ์   เพ็ชรพูล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.โชติ   บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผศ.จีรภัทร   ใจอารีย์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อ.นันทพันธ์   คดคง
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อ.เรณู   หมีเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์   นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์
คณะแพทยศาสตร์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสิริลักษณ์   วงศ์ประสิทธิ์
กองพัฒนานักศึกษา
อ.วรษิกา   สุวรรณรงค์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อ.ยุวดี   พ่วงรอด
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
"อ.นา" ผู้ใฝ่ธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
อ.จุฑาธิป   ประดิพัทธ์นฤมล
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
 
กาเลนะ ธัมมัส สะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมังฯ ...การฟังธรรม บางกาลบางเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่ง
ฟังธรรม - สนทนาธรรม

      "...การมาปฏิบัติธรรม ไม่ใช่มาเรียนรู้การปฏิเสธสังคม แต่ต้องมาตอกย้ำว่า "มนุษย์เป็นสัตว์สังคม"...และที่สำคัญมันเป็นสังคมที่ซับซ้อนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันโดยส่วนมากซะด้วย...เพราะแต่ละคนก็ยังมีกิเลส ตัณหา อุปาทาน อยู่เพียบ ไม่ว่าเขาว่าเรา...ด้วยเหตุนี้ พอมีโอกาสมีเวลาได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้ ก็ให้ตั้งใจ...ตั้งใจที่จะควบคุมความรู้สึกที่มันจะไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทาง กาย วาจา แล้วก็ใจ...สำคัญที่สุดก็คือ "ใจ" นั่นแหละ เพราะกิเลสมันอยู่ที่ "ใจ"...ถ้าดักไม่ทันมันถึงหลุดออกมาทาง "วาจา" แล้วก็ทาง "กาย" แล้วก็นำความเดือดร้อนวุ่นวายกลับไปเผาตัวเอง ก็คือ "ใจที่หลง" นั่นแหละ..."มุมตกเท่ากับมุมสะท้อน"
         ...ฝืนเอาอดทนเอา มองคนอื่นในมุมที่ว่า "เขาต้องการความช่วยเหลือมั๊ย ?" แล้วเรามีศักยภาพพอที่จะช่วยได้หรือเปล่า ?...สำหรับความผิดพลาดของคนอื่นนั้น ถ้าไม่อยู่ใน "วิสัยที่จะบอกสอน" ก็อย่าไป "ละเมิด"...เราไม่มีหน้าที่ ๆ จะไปซ้ำเติมเขา....ถ้าจะทำได้ก็เพียงแค่นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนตัวเองว่าอย่าไปทำแบบนี้ มันไม่ดี...มันจะทำความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังแบบนี้...
         ...ส่วนความดีงามของคนอื่นก็อย่าไป "อิจฉาริษยา" ให้รู้จักยินดีรู้จักอนุโมทนากับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของเขา แล้วก็พร้อมที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตัวเอง...
         ...เท่านี้ก็พยายามทำให้ได้ก่อนเถอะ...วันข้างหน้ามันก็จะต่อยอดไปเองแหละ เรื่อง "ความสงบ" เรื่อง "ปัญญารู้รอบในกองสังขาร" ...แค่อยู่กับคนด้วยกันยังยาก... "สวรรค์" จะมีที่ว่างให้รึ !!! ไม่ต้องไปพูดถึงหรอก "พระนิพพาน" น่ะ!!!..."

                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

หลังจากนั้น...ท่านพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิภาวนา
ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป รัก หรือ ชัง
สุขอื่น...ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
...แผ่เมตตาหลังจากภาวนาเสร็จ...
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
...กิจกรรมในช่วงบ่าย...
ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรม
 
ในช่วงค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ผศ.ปราณี   ซื่ออุทิศกุล
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
                                                         
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
เจ้าของร้าน Piengfan Coffee
ที่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง พิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
นั่งภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็น
บุญอย่างยิ่ง
คือ
บุญแห่งการภาวนา
อ.หนึ่งฤทัย   ศรีสุกใส
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
"เข้มแข็ง / อ่อนแอ"

    "...ความเข้มแข็งที่แท้จริงนั้น คือ ...
การที่เราสามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับผู้อื่น
หรือสัตว์อื่นได้ ต่างหาก...เคยได้ยินมั๊ย "แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร" น่ะ...ในมุมของเรานั้น...ที่แพ้ก็คือ
แพ้ "คุณธรรมความดีงาม" ที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเองจึงไม่สามารถที่จะไปละเมิดเบียดเบียนหรือ
อาฆาตพยาบาทจองเวรใครได้  จิตใจประเภทนี้เป็นจิตใจที่ประเสริฐแล้ว (ในระดับหนึ่ง)...ก็เลยเป็น
"พระ" เพราะพระ คือ "ผู้ประเสริฐ"
     ...เราอาจจะอึดอัดบ้างในการข่มความรู้สึกที่ไม่ดีที่มันอยากระเบิดออกไปทั้งทางกายหรือวาจา...แต่มันก็คุ้มในอนาคต
เพราะเราไม่ได้ไปก่อเวรก่อกรรมอะไรกับใคร...ภพชาติมันก็จะได้ย่นเข้ามา โอกาสทุกข์ก็จะได้ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ...
                      ในทางกลับกันไอ้ที่ "ชนะเป็นมาร" น่ะก็ไอ้ความรู้สึกใฝ่ต่ำที่มันมีมากกว่าจึงชนะ
"คุณธรรมความดี" ที่มีอยู่ในจิตในใจของตนเอง...ก็เลยไม่สามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่ดีของตนเองได้...
มันจึงหลุดออกไปก่อเวรก่อกรรมกับผู้อื่นสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในที่สุดก็ ตนเองนั่นแหละจะต้องทุกข์
อีกยาวนานจากการเป็น "มาร" ของตนเอง..."

                                                                          (บางตอนในการบรรยายธรรม โดยท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
ผู้ที่เข้าร่วม....โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบในประกาศนียบัตร และร่วมกันถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ สาธุ...สาธุ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *