ข่วปสัพัธ์

    ....................................................................................................

 
 
 
 
 
 

ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม  ได้เมตตารับกิจนิมนต์...นำปฏิบัติธรรม - บรรยายธรรม ณ "ธัมมทานัง"คลินิกแพทย์วีระพันธ์
ประจำเดือนกรกฎาคม
ซึ่งตรงกับ... วันอาทิตย์ ที่  16 กรกฎาคม  2560
 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ค่ะ...

              วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 (เช้า)              - ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ด้านหน้า
                                                                                    "ธัมมทานัง" คลินิกแพทย์วีระพันธ์ เวลา 08.00 น.
                                                                                  - ร่วมกันถวายจังหันท่านพระอาจารย์  พร้อมทั้งรับประทานอาหาร   ร่วมกัน 
                                                                                  - ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร  อัคคธัมโม
                                                                                     ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน (จบกิจกรรมในภาคเช้า

         วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560
 (เย็น)            
- ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำนั่งภาวนารอบแรก เวลา 17.00 น. - 19.00 น.
                                                                                  - สวดมนต์ทำวัตรเย็น เวลา 19.10 น.
                                                                                  - นั่งภาวนารอบสอง หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ อีก 30 นาที 
                                                                                  - ฟังธรรม และ สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
 

                                                                                   ***จึงประชาสัมพันธ์มาให้ญาติธรรมทุกท่านทราบและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ***