ประมวลภาพ ...ผ้าป่าสามัคคี วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อรุณสวัสดิ์...สาธุชนผู้ใจบุญทุก ๆ ท่านค่ะ
บรรยากาศที่อุ่นหนาฝาคั่ง... ภายในบริเวณวัดเต็มไปด้วยรถของท่านที่ตั้งใจมาร่วมบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้
ญาติโยมเตรียมตัวรอใส่บาตร...พระภิกษุสงฆ์
ธรรมะ ก็คือ หน้าที่...พุทธศาสนิกชนที่ดีควรทำหน้าที่ โดย...
การทาน คือ การให้...การสละออก ควรทำให้พอดี...พอดีกับเพศ ภาวะ สถานะ กาละ เทศะ มันจึงจะเป็นธรรม
คุณยายบัวพันธ์   ไชยรบ (โยมแม่ของท่านพระอาจารย์)... ใส่บาตรพระลูกชายด้วยความปลื้มปิติ
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ดำเนินอยู่ในมรรคทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ภญ.ดาวัลย์    สุวรรณนามัย ภรรยาผู้น่ารักของ นพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย
พร้อมทั้ง "น้องต้นน้ำ" ลูกสาวคนเก่ง
"ป๊า" และ "ม๊า" ของนพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย
***น้อมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์***
สาธุ...สาธุ...สาธุ...
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า"
ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์
บรรยากาศบริเวณศาลาในช่วงถวายจังหัน
นี่แหละ...ผู้มีธรรมพอมาอยู่รวมกัน...ทำอะไร ๆ ก็เป็นธรรมไปซะทุกอย่าง..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" พื้นฐานแห่งผู้มีธรรมนั่นแหละค่ะ
...พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม...
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
รับประทานอาหารร่วมกัน
หลังจาก...ที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ใฝ่บุญทุกท่านได้ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี ณ ศาลาปราบเซียน ของวัดป่าน้ำโจน
ซึ่งนำโดย... นพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ , คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์ เจ้าของโรงไม้ "แสงเงินค้าไม้" เมืองพิษณุโลก
และ "กลุ่มบ้านเทวธรรม" จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา ...
พร้อมทั้งญาติธรรมทุก ๆ ท่าน...ซึ่ง นพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย เป็นผู้รายงานยอดเงินที่ผู้มีศรัทธาร่วมบุญผ้าป่าสามัคคี
ในครั้งนี้เพื่อสร้างกุฏิพระเถระ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,070,484 บาท...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ
พร้อมกันกล่าวคำถวายผ้าป่าร่วมกัน
ท่านพระอาจารย์พิจารณาผ้าบังสุกุล... จากกองผ้าป่า
ร่วมกันน้อมถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์
ท่านพระอาจารย์ได้สนทนากับญาติโยม...เกี่ยวกับเหตุที่ไปที่มาและความจำเป็นของการได้เริ่มสร้างกุฏิหลังนี้ขึ้นให้ญาติโยมได้รับทราบพร้อมกัน
ถือโอกาสแจกแผ่นธรรมะของ "หลวงปู่จาม"เป็นที่ระลึกกับญาติโยมที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย
นพ.วิทยา   ปานะโปย จักษุแพทย์ รพ.พุทธชินราช และคุณพัชมณ   ปานะโปย... เข้ารับแจก CD ธรระกับท่านพระอาจารย์
นพ.ฤทธิเดช    คงมนัส ประสาทศัลยแพทย์ รพ.ชลบุรี และ
พญ.หทัยชนก    คงมนัส กุมารแพทย์ เฉพาะทางต่อยอดต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม รพ.จุฬาลงกรณ์...รับของที่ระลึกจากท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของ...
อ.วชิระ   ลิ้มศรีประพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ.พันธุ์ธิดา    ลิ้มศรีประพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้วยนะคะ
ในโอกาสนี้... นพ.วีระพันธ์    สุวรรณนามัย และเพื่อน ๆ
ร่วมกันถ่ายรูปกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
"ป๊า", "ม๊า" พร้อมทั้งญาติผู้ใหญ่ และน้อง ๆ ของ "คุณหมอวีระพันธ์"
ได้ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านประสพกับความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ