ประมวลภาพ...การทำบุญทอดผ้าป่า ของคุณสายพิณ    พหลโยธิน จากกรุงเทพมหานคร วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * *
บรรยากาศตอนค่ำของ...วันที่ 8 มีนาคม 2557
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม... นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
กลุ่มญาติธรรม ของ..."บ้านเทวธรรม"  จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณศราวุฒิ พิทักษ์วงศ์จินดา
  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
 จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์
  รพ.ราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา
*************
กลุ่มญาติธรรม ของ..."บ้านเทวธรรม"  จ.พระนครศรีอยุธยา ถือโอกาสมาร่วมบุญและช่วยงานผ้าป่าในครั้งนี้ ได้ร่วมกันสวดมนต์
พื่อบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรมระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา...หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น
หากยังสงสัยอยู่...แสดงว่าปัญญายังไม่เกิด
ท่านพระอาจารย์แสดงธรรม
บรรยากาศตอนเช้าของ...วันที่ 9 มีนาคม 2557
สิ่งดี ๆ ที่คนดีเขาทำกัน
เตรียมรอใส่บาตร...ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
รู้จักที่จะให้...ทาน
ท่านพระอาจารย์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมที่มาร่วมบุญผ้าป่า
 
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
"พี่เชอรี่"...ผู้ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุด ในการดำเนินผ้าป่าในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จไปได้ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
น้อมถวายจังหันร่วมกันที่ศาลา
รับพร...จากท่านพระอาจารย์
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
รับอาหารจากท่านพระอาจารย์...แล้วช่วยกันรับช่วงส่งต่อไป เพื่อรับประทานร่วมกัน
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว...ร่วมกันตั้งกองผ้าป่า
โดยมี... คุณสายพิณ    พหลโยธิน และสามี พร้อมทั้ง "คุณน้ำผึ้ง" ลูกสาว
นับยอดเงินผ้าป่า
ที่มีผู้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันมา
ในครั้งนี้
กราบพระ ...รับศีล
พร้อมทั้ง...กล่าวคำถวายผ้าป่าร่วมกัน
"คุณสายพิณ" และ "คุณน้ำผึ้ง" ...ร่วมกันถวายบริวารผ้าป่า
ท่านพระอาจารย์อ่านใบปวารณาที่ผู้มีจิตเป็นกุศลได้น้อมถวาย
ซึ่งมียอดเงินทั้งสิ้้น 288,429 บาท ...เจ้าค่ะ
ถือโอกาสฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์
เฮฮา...อย่างมีสาระธรรม
 
รับพรก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป นะคะ