บรรยายธรรม ณ ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) อาคาร 1 ชั้น 7 เลขที่ 200
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เมื่อ... วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เวลาประมาณ 12.00 น. บุคคลากรของ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)ได้มารวมตัวกันที่ ชมรมพุทธศาสน์ กฟภ. เพื่อ...กราบพระรับศีล
ต่อจากนั้นฟังธรรมกับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 
คุณณัฐวุฒิ   ปรมานันทวรรณ
นักวิทยาศาสตร์ 9
กรรมการชมรมพุทธศาสน์
     
กลุ่มบุคคลากรผู้ใฝ่ธรรม - ใฝ่บุญกุศล
 
คุณจรัญญา   วิเชียรมณี
เลขานุการ รองผู้ว่าการ กฟภ. (ภาค 4)
***จดจ่อในธรรม***
บรรยากาศในการฟังธรรม - สนทนาธรรรม
     
          "...พึงสำนึกไว้เสมอว่า...ที่ทำงานของเราไม่ใช่ที่อยู่ของ "พระอรหันต์" แต่เป็นที่อยู่ของ "คนมีกิเลส"...ไม่ว่าเขาว่าเรา ซึ่งคนมีกิเลสนั้นโอกาสที่จะผิดพลาดมันมีอยู่แล้ว...โอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันมันมีมากอยู่แล้วหากไม่รู้จักระมัดระวัง จิตใจของใครของมัน...จำไว้เสมอพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราไปเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่ง...แต่สอนให้มาเปลี่ยนแปลงความรู้สึก นึกคิดของตัวเองเท่านั้น...
           ...ให้จริงใจกับทุกสิ่่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวเนื่อง...มุ่งมั่นในการที่จะสร้าง "เหตุ"...แต่ไม่จริงจังกับ "ผล" ที่จะสะท้อนกลับมา...อย่างเราทำดีก็ใช่ว่าจะมีคนเห็นดีเห็นงามกับเราหมดทุกคน...อาจจะมีคนไม่เห็นด้วย...อาจจะมีคนติฉินนินทา... อาจจะมีคนเหน็บแนม ก็เป็นได้
          ...ทุกอย่างไม่เที่ยงหรอก...นี่ของจริง...นึกถึงบ่อย ๆ จะได้เบี่ยงเบนความรู้สึกเป็น...จะได้ไม่เครียดจนเกินไปไง !!!..."

                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)       

ท่านพระอาจารย์...อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
น้อมกราบท่านพระอาจารย์ ก่อนแยกย้ายกันไปทำงานต่อในช่วงบ่าย
ขออนุโมทนาบุญกับ...คุณสุนิพนธ์   คุ้มอ่ำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
...ซึ่งเป็น...
เลขานุการชมรมพุทธศาสน์ กฟภ.
ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์ ด้วยค่ะ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *
พร้อมกันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยเช่นกันค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ สาธุ...สาธุ...สาธุ