บรรยายธรรม ณ ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) อาคาร 1 ชั้น 7 เลขที่ 200
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เมื่อ... วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ที่...กฟภ. (สำนักงานใหญ่)
บรรยากาศในช่วงเช้า
ไหว้พระรับศีล ร่วมกัน
ท่านพระอาจารย์นำกล่าวรับศีล
คุณสุนิพนธ์   คุ้มอ่ำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
ซึ่งเป็น...
เลขานุการชมรมพุทธศาสน์ กฟภ.
ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ฯ...
หลังจากนั้น...
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์...อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
 
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
คุณณิมลพรรณ์   พิมพ์จุฑา
นิติกรชำนาญการ
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลำพูน
คุณชลธิต   รัตนเศรษฐ์ยุทธ
บ.รักษ์ไลท์ติ้ง จำกัด ซึ่งเป็น... แชมป์ราชันย์หมากล้อม 2013
คุณศุภนุช   สุขภารังษี
นักศึกษาปริญญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
***กลุ่มลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ อยู่สนทนากับท่านพระอาจารย์ อย่างเป็นกันเอง หลังจากฉันจังหันเสร็จ***
เมื่อถึงเวลา 12.00 น. ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ได้บรรยายธรรม... ให้แก่ญาติโยมฟัง
คุณฉัตรชัย   ทวีโภค ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สำนักงานใหญ่) ซึ่งเป็นรองประธานชมรมพุทธศาสน์ กฟภ.
คุณณัฐวุฒิ   ปรมานันทวรรณ
นักวิทยาศาสตร์ 9
กรรมการชมรมพุทธศาสน์
คุณสุนิพนธ์   คุ้มอ่ำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
ซึ่งเป็น...
เลขานุการชมรมพุทธศาสน์ กฟภ.

ผู้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์
คุณจรัญญา   วิเชียรมณี
เลขานุการ
รองผู้ว่าการ กฟภ. (ภาค 4)
คุณทิพดา   กาญจนพิบูลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองอำนวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สำนักงานใหญ่)
คุณเจตพงศ์   เจตวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทไปรษณีย์ไทย
ดิสทริบิวชั่น จำกัด

            "...เราอยู่ในโซนนี้ของดาวเคราะห์ดวงนี้ เราปฏิเสธ "กลางวัน" หรือ "กลางคืน" ไม่ได้หรอก...พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปบังคับสรรพสิ่ง แต่สอนให้รู้ตามเป็นจริงในความไม่ "เสถียร" ไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง...แล้วพยายามบอกสอนให้รู้จักผลิต "ปัญญา" ทุกอย่างตามกำลังความสามารถเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับมันให้ได้ในขณะที่ยังจำเป็นที่จะต้องอยู่...หากมี "ปัญญาอย่างยิ่ง" ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับมัน...อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สาวกท่าน ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ เนื่องเพราะท่านมีปัญญาอย่างยิ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริง ในสรรพสิ่งตามสมมุติบัญญัติทั้งหลายทั้งปวง....หากแต่ปัญญาของพวกเรา ๆ ท่าน ๆ ยังไม่ถึงขนาดนั้น...แต่ก็ต้องพยายามผลิตขึ้นมาให้สามารถอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงให้ได้อย่างมีความสุขตามอัตถภาพซะก่อน...
            อย่าง "กลางคืน" มันมืดก็พยายามคิดที่จะหาแสงสว่างมาใช้ให้บรรเทาความยากลำบากกับความมืดมิด...แต่โบราณมาก็หา...ขี้ไต้...เทียนไข...ไฟฉาย... จนวิวัฒนาการก้าวหน้า ปัญญามี...ก็ถึงได้มี "ไฟฟ้า" ใช้นี่แหละ...เพราะเราไม่สามารถ "ปฏิเสธ" กลางคืนได้...                  ส่วน "กลางวัน" มันสว่าง แต่มันก็มากับความร้อน...ก็ต้องหาที่อยู่ที่มีที่มุงที่บัง...มันร้อนมันอ้าวในที่มุงที่บังก็หา "พัดมือถือ"..."พัดลมไฟฟ้า" ...ต่อมาก็ "แอร์" ตามกำลัง "สติปัญญา" ตามยุคตามสมัย...ตามบุญบารมีของใครของมัน...เพื่อที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมตามเป็นจริงแบบนี้ให้ได้...ฉันใดก็ฉันนั้น ในเมื่อกลางวันกลางคืนมี...ทำไมสิ่งดีสิ่งเลว...คนดีคนเลวจะมีไม่ได้เล่า !!! ...แล้วจะทำยังไง ? ถึงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามอัตถภาพล่ะ...พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้รู้จัก "ทำจิตทำใจ" ไง !!!..."ตา" ผ่าน "รูป" ให้เฉย ๆ "หู" ก็ผ่าน "เสียง" ให้เฉย ๆ แต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี่แหละ...เหมือน TV หรือ มือถือของเรา มันก็แค่รับสัญญาณเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งภาพทั้งเสียงให้ ผ่านมาถึงเราเท่านั้นแหละ...แต่ความรู้สึกชอบไม่ชอบ รักชัง หัวเราะ ร้องไห้...เกิดขึ้นที่เรานี่ ไม่ได้เกิดขึ้นที่มัน...ท่านจึงสอนให้ดูที่ "จิต" ที่ "ใจ" แก้ไขที่จิตที่ใจ ...ทำที่จิตที่ใจ นี่...คนตายแล้วใครจะมาด่าหรือมาสรรเสริญมันก็ไม่ตื่นเต้นหรือเดือดร้อนวุ่นวายหรอก...มันจะเดือดร้อนก็ตอนมี "ชีวิตจิตใจ" นี่แหละ...
                 ด้วยเหตุนี้เราถึงต้องมา "ภาวนา" เพื่อสร้าง "สติ" ให้เข้มแข็ง จิตใจนี้มันจะได้ "เจริญ" ขึ้น...มาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตใจนี้มัน "พอดี"ไม่โดดไปติด "รัก" หรือ "ชัง"..."อดีต" หรือ "อนาคต"             
                 ...หาก "สติ" เข้มแข็ง "จิตใจ" นี้ก็จะมีกำลัง...จิตใจมีกำลัง กระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพ...กระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณภาพก็จะสามารถผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้... ปัญญาที่มีคุณภาพเท่านั้น ถึงจะสามารถเป็น "ภูมิคุ้มกันจิตใจ" นี้ไม่ให้เศร้าหมองจากสิ่งเร้าที่ผ่านทาง ตา หู มูก ลิ้น กาย ใจ ได้...
                ด้วยคุณภาพนี้...ต่อเมื่อ...มองคนอื่นก็จะมองในมุมที่ว่า...เขาต้องการความช่วยเหลือมั๊ย !!!...ซึ่งเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว...แต่ก็ต้องดูว่าเรามีศักยภาพพอที่จะช่วยได้มากน้อย แค่ไหน ? อย่างไร ?... "เมตตาเกินขอบเขตก็เป็นเหตุแห่งทุกข์"...
                ความผิดพลาดของคนอื่น คือ บทเรียนของเราที่จะไม่ทำตาม...แต่เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปเหยียบย่ำซ้ำเติม...ไม่อยู่ในวิสัยจะบอกสอนก็ไม่คิดที่จะไปละเมิด...
                ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของคนอื่นก็ไม่คิดที่จะอิจฉาริษยา...หากแต่น้อมนำมาเป็นตัวอย่างที่จะดำเนินตามต่อไป
                สรุปแล้วการเข้ามาสู่ "ศาสนาพุทธ" นี้...ก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง...หรือมาบริหารจัดการกับ "ความรู้สึกนึกคิด"ของเราเอง...เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับสภาวะแวดล้อมตามเป็นจริงทั้งสถานที่และบุคคลให้ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพในขณะที่ยังมีชีวิต... ยังติดยังข้องอยู่ ถึงจะยังไม่หลุดไม่พ้น...ก็ให้ย่น "ภพ" ย่น "ชาติ" เข้ามาบ้างก็ยังดี..."

                                                                                                              (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ตั้งใจฟังธรรม
                      เมื่อจบการบรรยายธรรม ในเวลา 13.00 น. คุณฉัตรชัย   ทวีโภค ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
ซึ่งเป็น รองประธานชมรมพุทธศาสน์ กฟภ. น้อมถวายสิ่งของที่จำเป็นต่อสมณะบริโภค และ ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยมที่มาฟังธรรม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ...ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ