ประมวลภาพกิจกรรม...วันพรรษา วัดป่าน้ำโจน จำปี 2559
"ธัมมสากัจฉา"...ในยามเช้าอย่างอบอุ่นกับท่านพระอาจารย์
ร่าเริงในธรรม
พระสงฆ์ของ...วัดป่าน้ำโจน บิณฑบาตโปรดญาติโยม
บรรยากาศบางส่วนในการใส่บาตรของเหล่าพุทธมามะกะที่ดี
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ และ
ภญ.ดาวัลย์    สุวรรณนามัย ภรรยาผู้ใฝ่ธรรม ผู้นำ "ธัมมทานัง"
...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
คุณศรัณ   โพธิแพทย์ สำนักงานศรัณทนายความ ลพบุรี และ "คุณแม่ณี" ผู้ใฝ่ธรรม (เจ้าของร้านอาหาร "ครัวคุณณี")
บรรยากาศภายในศาลาของ...วัดป่าน้ำโจน
ญาติโยม...กราบพระรับศีล และกล่าวคำถวายทาน ร่วมกัน
น้อมถวายจังหันแด่... "ท่านผู้ทรงศีล"
บรรยากาศในการทำบุญ...ของ "ผู้มีบุญ"
สาธุ...สาธุ...สาธุ
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
ยะถา วาริวะหา ปูรา    ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง     เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง     ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา    จันโท ปัณณะระโส ยะถา
                                          มะณิ โชติระโส ยะถา.
ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังทะเลให้เต็มเปี่ยมได้ ฉันใด ทานที่ท่านได้กระทำแก่ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ย่อมยังความปรารถนาของท่านให้สำเร็จเต็มเปี่ยม ดุจพระจันทร์วันเพ็ญ เหมือนแก้วมณีที่โชติช่วง ฉันนั้น.
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว...ได้รวมตัวกันที่ส่วนของโรงครัว
พร้อมกันน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อ...ท่านพระอาจารย์พิจารณาใช้ตามสมควรต่อไป
สาธุ...สาธุ...สาธุ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *