บรรยายธรรมวิทยาลัยพยาบาล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555
 "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช"
...โดยมี
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล (อาจารย์โป้ง)
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
เป็นผู้กราบนิมนต์
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบารมีและเป็นกำลังใจเแก่นักศึกษา
กิจกรรมตอนเช้าของ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2555 คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช ร่วมกันใส่บาตร
ท่านพระอาจารย์อังคาร
   อัคคธัมโม บริเวณลานจอดรถหน้าวิทยาลัยฯ
อาจารย์สุพร พวงวราพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช ใส่บาตรท่านพระอาจารย์ด้วยความนอบน้อม
อาจารย์ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนักศึกษา ใส่บาตรท่านพระอาจารย์อย่างตั้งอกตั้งใจ
อาจารย์จุฑากานต์ กิ่งเนตร หัวหน้างานปกครอง ใส่บาตรท่านพระอาจารย์อย่างมีความสุข
อาจารย์สุพัชชา พุ่มโพธิ์ทอง ร่วมใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับน้องนักศึกษาที่ "ใฝ่ธรรม" และ "ปรนนิบัติครูบาอาจารย์อย่างนอบน้อมถ่อมตน" ด้วยนะคะ
"ขอน้อมถวายภัตตาหารและดอกไม้แด่ท่านผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก"
อาจารย์สุทธามาศ อนุธาตุ น้อมถวายจังหันอย่างมีความสุข
ดร.ดวงพร หุ่นตระกูล (อาจารย์โป้ง) รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ น้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใส
อาจารย์จิตติพร พืชผล น้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์
อาจารย์เริงฤทธิ์ ทองอยุู่ น้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์
"ท่านพระอาจารย์ให้พรแก่คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมสร้างบารมีทาน"
เมื่อ "อิ่มบุญ" แล้วก็ต้องถึงเวลา "อิ่มท้อง" ล่ะทีเนี้ย!!
กิจกรรมตอนเย็นของ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2555
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเวลา
19.00 น .
"นะโม ตัสสะ ภะคะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง"
นั่งภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็น 30 นาที
"สุอื่ยิ่ว่ม่มี"
สนทนาธรรมในบรรยากาศ ""

เสร็จแล้วก็ร่วมกันรับพร ก่อนแยกย้านกันกลับบ้าน
"สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ . "

"สาธุ.."
ขออนุโมทนาบุญกับคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช
"ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม" นะคะ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *