ประมวลภาพกิจกรรม... ในช่วงวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่มี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการของชมรมพุทธศาสนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาพักปฏิบัติธรรม และวับูประจำปี 2559 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ...สาธุ
กิจกรรมในช่วงเช้า
ช่วยกันจัดเตรียมทำอาหารถวายจังหันแด่พระภิกษุ
ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วม ที่ยังความสามัคคีในหมู่ผู้มาปฏิบัติธรรม..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่ว"
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...ออกต้อนรับญาติโยมในตอนเช้า หลังจากกลับบิณฑบาตในหมู่บ้าน
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์    เอมกมล รอง ผบก.ศพฐ. 10 ยะลา
และ คุณนายนงเยาว์  เอมกมล พร้อมทั้ง "น้องฟาง" ลูกสาวผู้น่ารัก
"พี่เหรียญ"...ผู้ใฝ่ธรรม
"แม่พัน"....ผู้ดำเนินอยู่ในมรรค
คุณประพิมพ์ไพร   หมื่นจินะ
พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอด
ทพญ.รัชฎาภรณ์   ม่วงทอง
คลินิกทันตกรรม "ยิ้มยิ้ม"
โคกมะตูม  เมืองพิษณุโลก
คุณพิไลวรรณ   ใจชื้น
พยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช
ตะพานหิน
เทพบุตร เทพธิดา ที่ดำเนินอยู่ในมรรค
ญาติโยมเตรียมรอใส่บาตรภายในวัด...ของช้า "วันมาฆบูชา"
ท่านพระอาจารย์ และพระภิกษุของวัดป่าน้ำโจน ออกบิณฑบาต โปรดญาติโยม
ขออนุโมทนาบุญกับ ผู้ใฝ่ธรรม ที่มาพักปฏิบัติธรรม ศีล 8 ...
...พร้อมทั้งผู้ใฝ่บุญทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ทพญ.รัชฎาภรณ์   ม่วงทอง
คลินิกทันตกรรม "ยิ้มยิ้ม" โคกมะตูม  เมืองพิษณุโลก
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์    เอมกมล รอง ผบก.ศพฐ. 10 ยะลา
และ คุณนายนงเยาว์  เอมกมล พร้อมทั้ง "น้องฟาง" ลูกสาวผู้น่ารัก
"พี่อ้อย" และ "พี่หมู" พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ตะพานหิน
คุณประพันธ์   อมรวิวัฒน์พงศ์
นักบัญชีระดับ 10 กฟผ. จังหวัดพิษณุโลก
อยู่ที่ทำงาน คือ ผู้บริหาร... อยู่กับครูบาอาจารย์ คือ เด็กวัด ...นี่แหละ
ความหมายของ..."ธรรมะ" คือ "ความพอดี" ...ก็พอดีกับเพศภาวะ สถานะ กาลเทศะแบบนี้ไง... !!!
(
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์)
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์ และพระภิกษุสงฆ์ ร่วมกัน
ตั้งใจสร้างบารมีทาน
นพ.คันธชาติ    ทัศคร  ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ซ้ายมือ)
ผศ.นพ.สธน  ธรรมอำนวยสุข ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร)(ขวามือ)

ผู้ปฏิบัติธรรม ศีล 8 พิจารณาอาหาร ต่อจากพระสงฆ์
ท่านพระอาจารย์สนทนากับญาติโยม และสอดแทรกธรรมะ เพื่อให้ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
บรรยากาศในการฟัง ...เพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง...เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีก...และหากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ยิ่งจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก...นี่แหละ !!! ผลดีจาก "การฟัง"
"น้องเปรม"
ประธานชมรมพระพุทธศาสนา
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
คนใหม่
"พี่กิ๊บ"
...มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ
นิสิตแพทย์ในครั้งนี้
"น้องนิค"
...คนเก่งที่สนใจใน
ธรรมะภาคปฏิบัติ
เป็นผู้ฟังที่ดี...ย่อมมีความรู้
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนให้พรแก่ญาติโยม
อัคคะโต เว ปะสันนานัง อัคคัง ธัมมัง วิชานะตัง เมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศ เลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศ
อัคเค พุทเธ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ
ทักขิเณยเย อะนุตตะเร ซึ่งเป็นทักษิไณยบุคคลอันเยี่ยมยอด
อัคเค ธัมเม ปะสันนานัง
เลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศ
วิราคูปะสะเม สุเข
ซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะแลสงบรำงับเป็นสุข
อัคเค สังเฆ ปะสันนานัง เลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศ
ปุญญักเขตเต อะนุตตะเร
ซึ่งเป็นบุญเขตอย่างยอด
อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง ถวายทานในท่านผู้เลิศนั้น
อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ
บุญที่เลิศก็ย่อมเจริญ
อัคคัง อายุ จะ วัณโณ จะ อายุ วรรณะ ที่เลิศ

ยะโส กิตติ สุขัง พะลัง
แลยศเกียรติคุณ สุขะ พละ ที่เลิศย่อมเจริญ
อัคคัสสะ ทาตา เมธาวี อัคคะธัมมะสะมาหิโต
ผู้มีปัญญาตั้งมั่นในธรรมอันเลิศแล้ว, ให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญเขตอันเลิศ
เทวะภูโต มะนุสโส วา
จะไปเกิดเป็นเทพดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม
อัคคัปปัตโต ปะโมทะตีติ
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ ดังนี้แล
สาธุ...สาธุ...สาธุ
 พิจารณาอาหาร
"
ร่"
ทุกอย่างเมื่อรวมกันอยู่ในบาตร...ก็กลายเป็น "ฏิกู" ธรรมดา ๆ นี่เอง... "พระป่า"
ท่านจึงฉันเพียงเพื่อประทังชีวิต...และพอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรเท่านั้น...มิได้เพื่อบำรุงกามราคะแต่อย่างใด
"โภชเนมัตตัญญุตา" ...รู้จักประมาณในการขบฉัน
ญาติโยมรับอาหารไปรับประทาน
จากที่อิ่มบุญแล้ว...ตอนนี้ก็ได้เวลาอิ่มท้องกันแล้วค่ะ
หลังจากนั้น...ก็ช่วยกันเก็บทำความสะอาดภาชนะให้เรียบร้อย
กิจกรรมในช่วงบ่าย...ท่านพระอาจารย์
นำนั่งสมาธิภาวนา... ฝึกฝนจิตให้นิ่ง จะได้มีกำลังเมื่อกระทบกับสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิต
พอออกจากการนั่งสมาธิภาวนา...ท่านพระอาจารย์สนทาธรรมกับเด็ก ๆ นิสิตแพทย์

"...การเข้าหาพระพุทธศาสนานั้น...อย่าติดดี อย่าคิดว่าตนเองดีเลิศวิเศษไปกว่าคนอื่น
และอย่าเพิ่งหวังว่าตายไปจะได้เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์...หากว่าทุกวันนี้คุณยังอยู่ร่วมกับใครไม่ได้เลย..."

                                                                                                                                                                                        (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

ตอนบ่าย....ถึงเวลาทำ "ข้อวัตร" ทำความสะอาดเสนาสนะบริเวณวัดร่วมกัน
นี่แหละ..."มรรค" ทางดำเนิน ที่ไม่ควรที่มองข้าง
กิจกรรม...ในตอนค่ำ
ท่านพระอาจารย์...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ 
รพ.พระนครศรีอยุธยา
ทพญ.อาทิตยา  เจริญสุขเกษม
รพ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
คุณธิดารัตน์ ขอบคุณ
Chief  Sale  Officer
AGA  Service
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์.
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
นพ.วีระพันธ์     สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ คลินิกแพทย์วีระพันธ์ เมืองพิษณุโลก
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
พิษณุโลก
อาจารย์สุรเดช   พุทธพนม
ภาควิชาวิศวะอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์
ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน
ท่านพระอาจารย์...นำเวียนประทักษิณ
เวียนเทียน...บูชาวันเพ็ญเดือน 3
ดอกไม้ ธูป เทียน ...ที่ตั้งใจนำบูชาคุณพระรัตนตรัย
ปรนนิบัติล้างเท้า เช็ดเท้าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา

                                                                     "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                       (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

ท่านพระอาจารย์อบรมสอนศิษย์...และญาติโยม
ตั้งใจฟังธรรม
บรรยากาศในการฟังธรรม
ผศ.ดร.ชนนิษฏ์  ชูพัคฆ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
ร่าเริงในธรรม
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ ฯ...สาธุ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามสมควรแก่ธรรมนะคะ...สาธุ