ประมวลภาพกิจกรรม...นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 - 2 จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร พักปฏิบัติธรรม วัดป่าน้ำโจน เมื่อ วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
บรรยากาศในภาคค่ำ
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรม ระสงฆ์ โดยพร้อมเพรียงกัน
คุณสหณัฐ   พิศาลวุฒิ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
(ประธานชมรม
พระพุทธศาสนา)
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

                                     "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                                       (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

***ฝึกความเป็นกลางของใจ...ไม่ให้โดดไป รัก หรือ ชัง***
ขออนุโมทนาบุญกับ ผอ.สมศักดิ์   ลาไม้ และภรรยา ด้วยนะคะ
กิจกรรมช่วงเช้า...ช่วยกันทำอาหารถวายจังหันพระ
        ท่านสุพจน์    คงธนโฆษิตกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร และคุณปาณิสรา   คงธนโฆษิตกุล อัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้ง "น้องมินนี่", "น้องโมเน่" และ "น้องแมคนั้ม" ...มาทำบุญสร้างบารมี และมุ่งปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามแก่ลูกน้อยทั้ง 3
น้อง ๆ นิสิตแพทย์เตรียมรอใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
สาธุ...ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ภญ.ผกาวรรณ  ธรรมใจ รพ.พุทธชินราช
คุณจันทร์เพ็ง  คูณทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิษณุโลก
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์  ผู้เริ่มก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน
ท่านสุพจน์    คงธนโฆษิตกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร และ คุณปาณิสรา   คงธนโฆษิตกุล อัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิจิตร
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์   นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมกันน้อมถวายจังหัน
สาธุ...สาธุ... สาธุ
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
รับประทานอาหารร่วมกัน
กิจกรรมช่วยย่อยอาหาร..... ฮิ ฮิ !!!
ในภาคบ่าย...ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนาที่ศาลา
หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ...พุทโธ ...พุทโธ
พักจิต...ให้มีกำลัง
*****จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้*****
...ท่านพระอาจารย์นำแผ่เมตตา
หลังจากภาวนาเสร็จ...
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
กิจกรรมดี ๆ ...ในช่วงบ่าย ๆ ที่น้อง ๆ นิสิตแพทย์ ได้ร่วมกันทำ (กวาดลานวัด)
ดร.กมล   ไม้กร่าง
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.อภินันท์   ลิ้มมงคล
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.กัญจน์ณัฏฐ์  เทอญชูชีพ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถือโอกาสมากราบเรียนปรึกษาท่านพระอาจารย์ว่า...จะนำนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาพักปฏิบัติธรรมที่วัด
"น้องหมี"...นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมทั้งครอบครัวถือโอกาสมาทำบุญและ มากราบลาก่อนไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ