ประมวลภาพกิจกรรมของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร พักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนค่ำ
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ....นำพระสงฆ์ ของวัดป่าน้ำโจน
พร้อมทั้ง... อาจารย์ , นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 , 5 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ที่มาพักรักษาศีลปฏิบัติธรรม
สวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์
หลังจากนั้น ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา ที่ "ศาลาปราบเซียน" ...ท่ามกลางความสงบเงียบของป่า
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
                                             
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
     สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
                "...ใบประกาศนียบัตร..ใบปริญญา รับรองว่าคุณมีโอกาสได้เรียน  รับรองว่าคุณมีความรู้ ความสามารถระดับหนึ่ง...แต่การที่คุณจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งกรรมแห่งเวรที่ซับซ้อนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแบบนี้ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพหรือไม่ ? แล้วยังมีใจจะ "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่" ความสุขนั้นไปยังเพื่อนร่วมโลกได้อีกหรือเปล่า ? นั่นต่างหาก ..."คุณภาพ" ของคุณ.."ศักยภาพ" ของคุณ..."                                                                                                                                                                 (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
...อรุณสวัสดิ์จ๊ะเด็ก ...
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" ซึ่งเป็นธรรมขั้นพื้นฐาน ในวิถีของผู้ปฏิบัติ...ช่วยกันทำ ช่วยกันกิน
ร่วมแรงแข็งขัน...สู้ สู้ !!!
พระภิกษุสงฆ์ ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม
คณะศรัทธาเตรียมรอใส่บาตร
"ครอบครัวอรุณสกุล"...ของ นพ.คณิศร   อรุณสกุล และ คุณปาริชาติ   อรุณสกุล พยาบาล รพ.ชลบุรี ร่วมกันสร้างบารมีทาน
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับ ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
 
นพ.ฤทธิเดช    คงมนัส   ประสาทศัลยแพทย์ รพ.ชลบุรี จ.ชลบุรี ....น้อมใส่บาตรครูบาอาจารย์
 นพ.ปรก   เหล่าสุวรรณ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"...น้อมทำบุญตักบาตรท่านพระอาจารย์
นพ.พันธนศักย์   มหายศนันท์ รพ.ราชธานี อยุธยา ...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
ท่านสุพจน์    คงธนโฆษิตกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร ....ตั้งใจปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับลูกน้อย
"อาจาริวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์วัดป่า
น้อมถวายจังหันแด่พระสงฆ์ร่วมกัน
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ฟังธรรมยามเช้า
คุณปาณิสรา   คงธนโฆษิตกุล อัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิจิตร ตั้งใจฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์
  
นพ.ฤทธิเดช    คงมนัส
 
ประสาทศัลยแพทย์ รพ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
นพ.คณิศร   อรุณสกุล
บรรยากาศในการฟังธรรม
                     "...การมา "ภาวนา" นั้นก็เพื่อที่จะมา สำรวจดู "ตัวเอง" ...มาเรียนรู้เรื่องของตัวเองเท่านั้นแหละ..."ตัวเอง" ในที่นี้ก็คือ "ความรู้สึกนึกคิด"ของเรานี่แหละ...ดูซิว่ามันอยู่กับร่องกับรอยมั้ย...อยู่บ้านอยู่ช่อง  อยู่ที่ทำงาน  ก็ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวาย...พอมานั่งนิ่ง ๆ อยู่เฉย ๆ กลางป่ากลางดงแท้ ๆ ก็ยังเดือดร้อนวุ่นวายอยู่อีก...แล้วใครเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้เราต้องเดือดร้อนวุ่นวาย ?...แล้วเราจะมีกรรมวิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลง "ความรู้สึกนึกคิด" นี้ ให้สงบร่มเย็นได้อย่างไร ? นี่คือโจทย์...พึงระลึกไว้เสมอในโลกแห่งกรรมแห่งเวรนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ...ดีที่สุดหรือเลวที่สุดหรอก...เราไม่สามารถที่จะกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดั่งใจเราเสมอไป... เราสามารถทำได้เพียงแค่รู้จัก"บริหารจัดการ"..."ความรู้สึกนึกคิด"นี้ให้รู้จักยอมรับกับสภาพความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งทั้งหลายให้ได้เท่านั้นแหละ...แล้วไอ้การที่จะมาเรียนรู้การ "บริหารจัดการ"..."ความรู้สึกนึกคิด" ของตัวเองให้มี "คุณภาพ" ...ให้มี "ศักยภาพ" นี่แหละ...การมาปฏิบัติธรรม...การมา "ภาวนา"ล่ะ..."                                                                                                                         (ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)
พระสงฆ์อนุโมทนาพรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
พ.อ.นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
***ตั้งใจรับพร เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย***
รับประทานอาหารร่วมกัน
ถึงแม้ว่าจะสึกออกไปแล้ว ก็ยังไม่ลืมเรื่องข้อวัตร ข้อปฏิบัติ ...สุดยอดดดด เลย "คุณหมอโน๊ต" (ขอชม)
ในโอกาสนี้...คุณศราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา  ผู้นำกลุ่ม "บ้านเทวธรรม"
ได้ทำพิธี ขอขมาท่านพระอาจารย์ (ซึ่งเป็นธรรมเนียมของสาย "พระป่า" ที่ลูกศิษย์จะไปคารวะครูบาอาจารย์ในช่วงเข้าพรรษา)...อาจาริเย ปะมาเทนะ ฯ
น้อมถวายพานธูป เทียนแพ และดอกไม้... เพื่อสื่อถึงความเคารพในครูบาอาจารย์
หมอบกราบไว้เพื่อรับคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพ
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ...สาธุ
ท่านพระอาจารย์กล่าวคำสอนกับกลุ่มลูกศิษย์ลูกหา ...ด้วยความเมตตา
มีทั้งเนื้อหาสาระ... และผ่อนคลาย... คละเคล้ากันไป
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
"น้องมินนี่", "น้องโมเน่" และ "น้องแมคนั้ม" ลูกสาว ลูกชาย ทั้ง 3 ของ...ท่านสุพจน์    คงธนโฆษิตกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร และ
คุณปาณิสรา   คงธนโฆษิตกุล
อัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิจิตร กราบลาท่านพระอาจารย์ก่อนกลับบ้าน
กลุ่ม น้องนิสิตแพทยชั้นปีที่ 3 ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำ
ในช่วงบ่าย ๆ ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
 
พญ.หทัยชนก    คงมนัส
กุมารแพทย์
เฉพาะทางต่อยอดต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิซึม รพ.จุฬาลงกรณ์
ดร.กอบสุข   คงมนัส
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณกรองแก้ว   สุขแสง
รองผู้อำนวยการ รพ.เมืองชลบุรี
 
****เทพธิดาที่อยู่ในมรรค****
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
     สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม ...นำเกร็ดธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ข้อวัตรในตอนบ่าย
ทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** *
ก่อนกลับ...ได้ขอโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ และพระสงฆ์ ของวัดป่าน้ำโจน ไว้เป็นที่ระลึก
ถวายใบปวารณาปัจจัย ร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์...สาธุ
มีก็มีาก...ขอให้นำแต่สิ่งดี ๆ ไป เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ
ฮุยเล่ฮุ้ยยยยย...!!! เอ้า...ดันแรง ๆ (รถตู้ของมหาวิทยาลัยติดหล่ม... เลยต้องช่วยกันดันขึ้น)
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ทุก ๆ เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ