ประมวลภาพกิจกรรมของ... นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พักปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าน้ำโจน เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมในช่วงค่ำ
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
หายใจเข้า พุท...หายใจออก โธ... พุทโธ พุทโธ

 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                           (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

หาหัวใจให้จอ...ก็ป็นสุข
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
 สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม จากท่านพระอาจารย์
ทำใจให้เป็นธรรม
          "...การมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเรียนรู้การปฏิเสธสังคม แต่ต้องมาตอกย้ำว่า "มนุษย์เป็นสัตว์สังคม" ...และที่สำคัญมันเป็นสังคมที่ซับซ้อนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันโดยส่วนมากซะด้วย...เนื่องเพราะแต่ละคนก็ยังมีกิเลส ตัณหา อุปาทาน อยู่เพียบ ไม่ว่าเขาว่าเรา...ด้วยเหตุนี้พอมีโอกาสมีเวลาได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้ ก็ให้ตั้งใจ...ตั้งใจที่จะควบคุมความรู้สึกที่มันจะไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทาง กาย วาจา แล้วก็ใจ...สำคัญที่สุดก็คือ "ใจ" นั่นแหละ เพราะกิเลสมันอยู่ที่ "ใจ" ถ้าดักไม่ทันมันก็หลุดออกมาทาง "วาจา" แล้วก็ทาง "กาย" แล้วก็นำความเดือดร้อนวุ่นวายกลับไปเผาตัวเอง ก็คือ "ใจที่หลง" นั่นแหละ..."มุมตกเท่ากับมุมสะท้อน"
            ...ฝืนเอา อดทนเอา มองคนอื่นมองในมุมที่ว่า "เขาต้องการความช่วยเหลือมั๊ย ?" แล้วเรามีศักยภาพพอที่จะช่วยได้หรือเปล่า ?...สำหรับความผิดพลาดของคนอื่นนั้น ถ้าไม่อยู่ใน "วิสัยที่จะบอกสอน" ก็อย่าไป "ละเมิด" ...เราไม่มีหน้าที่ ๆ จะไปซ้ำเติมเขา...ถ้าจะทำได้ก็เพียงแค่นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนตัวเองว่าอย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดี...มันจะนำความเดือดร้อนมาให้ในภายหลัง แบบนี้...
...ส่วนความดีงามของคนอื่นก็อย่าไป "อิจฉาริษยา" ให้รู้จักยินดีรู้จักอนุโมทนากับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของเขาแล้วก็พร้อมที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตัวเอง...
            ...เท่านี้ก็พยายามทำให้ได้ก่อนเถอะ...วันข้างหน้ามันก็จะต่อยอดไปเองนั่นแหละ เรื่อง "ความสงบ" เรื่อง "ปัญญารู้รอบในกองสังขาร"...แค่อยู่กับคนด้วยกันยังยาก..."สวรรค์" จะมีที่ว่างให้รึ !!!...ไม่ต้องไปพูดถึงหรอก "พระนิพพาน" น่ะ!!!..."


                                                                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรมโดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
บรรยากาศในการฟังธรรม
อรุณสวัสดิ์ทุก ๆ คนค่ะ
ช่วยกันทำอาหารถวายจังหัน
 
นี่แหละ..."ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์เน้นมาก...เมื่อมามีวิถีชีวิตเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่น
เตรียมพร้อมรอใส่บาตร
ท่านพระอาจารย์และพระสงฆ์ในวัดบิณฑบาตโปรดญาติโยม
คุณธิดารัตน์   ขอบคุณ
Allianz C.P.
ทพญ.อาทิตยา  เจริญสุขเกษม
รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
คุณประพิมพ์ไพร   หมื่นจินะ
พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอด
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์  นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตร
ผศ.ดร.สิรินภา   กิจเกื้อกูล
คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
ดร.วนินทร   สุภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
"อาจาริยวัตร"...อันงดงาม ของศิษย์ "วัดป่า"
น้อมถวายจังหันร่วมกัน
ท่านพระอาจารย์เมตตาสนทนาก่อนฉันจังหัน
ให้คติข้อคิดกับเด็ก ๆ
รับพร
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์
รับประทานอาหารร่วมกัน
แบบง่าย ๆ สบาย ๆ
เมื่อรับประทานเสร็จ...ก็มาช่วยกันเก็บทำความสะอาด
ช่วงเวลา...สบาย ๆ ของทุก ๆ คน
ตามอัธยาศัย...ที่น่ารัก ๆ ของน้อง ๆ บางมุมภายในวัด
ในช่วงภาคบ่าย...ท่านพระอาจารย์นำนั่งเจริญสมาธิภาวนา
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสหณัฐ   พิศาลวุฒิ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
(ประธานชมรม
พระพุทธศาสนา)
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
เจ้าของร้าน Piengfan Coffee
ที่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จิตที่ฝึกดีแล้ว...นำสุขมาให้
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
 สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
...สาธุ
หลังจากนั่งภาวนาเสร็จ
ท่านพระอาจารย์ได้ให้เกร็ดธรรมต่าง ๆ เพื่อไปไว้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
น้อง ๆ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับพระอาจารย์... ไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
ขออนุโมทนาบุญกับ น้อง ๆ นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร และ อาจารย์ ทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ สาธุ