โรงพยาบาลวัดโบสถ์... โดยชมรมจริยธรรม ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างจริยธรรมองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน เป็นจำนวน 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้จัดทำช่วงวันที่ 1 - 3 กันยายน 2553 และ รุ่นที่ 2 ช่วงวันที่ 16 -18 กันยายน 2553 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานต่อไป...ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ประมวลภาพของกลุ่มเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ที่พักปฏิบัติธรรมที่วัดป่าน้ำโจน รอบที่ 1ช่วงวันที่ 1 - 3 กันยายน 2553
...ข้อวัตรช่วงค่ำ...
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
นั่งภาวนา
หายใจเข้าพุท...หายใจออกโธ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
...กิจกรรมช่วงเช้า...
ช่วยกันทำกับข้าวเพื่อถวายจังหัน..และบางส่วน...
...ช่วยกัน "กวาดตาด" ทำความสะอาดลานวัด
ร่วมกันใส่บาตรท่านพระอาจารย์...สร้างบารมีทาน
ร่วมกันถวายจังหัน...ท่านพระอาจารย์ที่ศาลา
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
สำหรับ...ผู้ถือศีล 8
รับประทาน "ภาชนะเดียว"...ไม่ว่า เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ถ้าจะรับประทานก็ลงในกะละมังใบนี้หมด
"
อาสนะเดียว"...เมื่อลุกจากที่นั่งแล้วจะไม่รับประทานอีก (ประเภทอาหาร) สำหรับในวันนั้น
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ...ช่วยกันทำข้อวัตร ทำความสะอาดกวาดถูศาลา
สุขใจ...เมื่อได้กระทำในสิ่งดี ๆ
...กิจกรรมช่วงบ่าย...
นั่งภาวนา...สร้างบารมีธรรม
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ...บุญกุศลที่ท่านได้กระทำแล้วนั้นขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป นะคะ
.............
................................................
ประมวลภาพของกลุ่มเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ที่พักปฏิบัติธรรมที่วัดป่าน้ำโจน รอบที่ 2 ช่วงวันที่ 16-18 กันยายน 2553
...ข้อวัตรช่วงค่ำ...
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ฯ
กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ฯ
นั่งภาวนา
รู้ลมเข้า...รู้ลมออก
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม
ตั้งใจฟังธรรม
ฟังธรรมบางกาลบางเวลา...เป็นมงคลอย่างยิ่ง
ช่วยกันทำอาหารจังหันท่านพระอาจารย์ ...ตอนเช้า
ท่านพระอาจารย์กลับจากบิณฑบาตในหมู่บ้าน
เตรียมรอใส่บาตร...นอกวัด
ตั้งใจสร้างบารมีทาน
คุณจันทร์จิรา    กลิ่นกรุด "คุณตุ๊กตา" เจ้าของกิจการ บริษัทอาทิตย์สยามขนส่ง จำกัด ...
...และครอบครัวพร้อมทั้งญาติ ๆ ...ร่วมกันถวายจังหันท่านพระอาจารย์ สร้างบารมีทาน
คุณสุกิจ  - คุณธีรารัตน์   ศรีจำเริญ เจ้าของกิจการ "สยามไอยรา คอฟฟี่" โรงแรมรัตนาปาร์ค เมืองพิษณุโลก...น้อมถวายทาน
ปลูกฝังคุณธรรมไว้ตั้งแต่เยาว์วัย
ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
รับพร
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
"โภชะเนมัชตัญญุตา"...รู้จักประมาณในการรับประทานอาหาร
นี่แหละ..."ธรระมะแห่งการอยู่ร่วม"
การสร้างบารมี...คือการทำในสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น... แต่การรักษาสิ่งที่มีขึ้นมาแล้วให้มีไว้ได้ดีนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำยิ่ง
...กิจกรรมช่วงบ่าย...
ทำให้มากเจริญให้มากซึ่งลมอัสสาสะ (รู้ลมเข้า)...ปัสสาสะ (รู้ลมออก)
ร่วมกันน้อมถวาย...
ใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ...ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์
ทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ  ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
ช่วงบ่ายของวันที่ 18 กันยายน 2553... "คุณแม่เหลี่ยน" ซึ่งเป็นคุณแม่ของ พญ.พัชรินทร์   อินทรขาว
(กำลังศึกษาเฉพาะทางด้านวิสัญญีแพทย์ รพ.จุฬาฯ)นำญาติ ๆ ทำบุญ ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
ร่าเริงในธรรม...ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ