ประมวลภาพกิจกรรม...ของคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ...พักปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าน้ำโจน ช่วงระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม  2555...เพื่อนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน พร้อมทั้งยังนำมาซึ่งความสุขในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานต่อไป...ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
ตอนบ่ายของ...วันที่ 24  กรกฎาคม  2555 ...ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝน
กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ได้รับฟังธรรมจาก...
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
"ธรรม"...คำสั่งสอนที่ดุจน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจ
กิจกรรมในตอนค่ำ
ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
อะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง
การมา "ภาวนา" ก็คือ การมาทำความเจริญให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจของตัวเอง
เมื่อมีสิ่งใดมากระทบ...จะได้มี "สติ" ยับยั้ง...รู้เท่าทันอารมณ์
"หมอขวัญ"...ผู้ริเริ่มโครงการในการนำหมู่คณะมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
"หมออำนาจ"
"หมอแหม่ม"
"ผู้นำบุญ"...นำศีล - นำธรรม - นำหมู่คณะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าน้ำโจน ในครั้งนี้...ขออนุโมทนาบุญในบารมีผู้นำของท่านด้วยนะคะ
                   ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
 
ฟังธรรม สนทนาธรรม
บางกาลบางเวลา...เป็นมงคลอย่างยิ่ง
 

 " ...อาชีพของพวกคุณ  หน้าที่การงานของพวกคุณมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของผู้อื่น ถ้าคิดในแง่บวกในแง่สร้างสรรค์แล้ว คุณหมอ คุณพยาบาล ก็คือ “พระเจ้าที่แตะต้องได้”  ดี ๆ  นี่เอง  พวกคุณมีต้นทุนสูงมากที่จะสร้างบารมีเพิ่มเติม ...ตื่นเช้ามา(บางทียังไม่ทันได้เช้าด้วยซ้ำ) พวกคุณก็ต้องเจอแล้วกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกคุณ...หากพวกคุณกระทำการช่วยเหลือทุกอย่างด้วยจิตสำนึกที่ดีถือซะว่า... “เป็นการสร้างบารมี...เป็นการให้ชีวิตเป็นทาน...เป็นการให้วิทยาทาน” แล้ว...ความเหนื่อย ความล้า ความเครียด จากสิ่งยั่วยุที่มากระทบก็คงจะลดลงไปเองนั่นแหละ...ไม่มากก็น้อย...อย่าลืมว่า ชีวิตนี้น้อยนัก อย่าได้ประมาท.. มีลาภเสื่อมลาภ  มียศเสื่อมยศ  มีสรรเสริญมีนินทา  มีสุขมีทุกข์...คุณจะอยู่ในชาติ  ชั้น  วรรณะไหนก็ไม่จีรังยั่งยืนหรอก..."

                                                                                                                                                                                         (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

บรรยากาศตอนเช้าของวันที่  25  กรกฎาคม 2555  นี่แหละ...ที่เรียกว่า "เข้าวัดแล้วถึงวัตร" อย่างแท้จริง (ข้อวัตรปฏิบัติ)
ทำกิจกรรมร่วมกัน...อย่างผู้มี "ธรรม"...ก็ "ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม"... ไงคะ
"สู้ตาย ค่ะ"...ถึงแม้ว่าน้ำมันร้อน ๆ จากกระทะจะกระเด็นใส่ ...ก็สู้ค่ะ !!!...ฮิ ฮิ ฮิ
ร่วมกันถวายจังหันแด่..."ท่านผู้เจริญ"
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มารักษาศีล 8 ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
รับพร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
...พิจารณาอาหาร...
...อาหารเหล่านี้ก็คือของปฏิกูล เรา"รับประทาน" เข้าไปเพื่อประทังชีวิต เพื่อเลี้ยงซากปฏิกูล คือ ร่างกายเรานี่แหละ พอได้มีกำลังวังชา
ทำความพากความเพียรไม่ได้"รับประทาน"ไปเพื่อบำรุงบำเรอกามราคะให้เพิ่มพูนแต่อย่างใด...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ก็ขอ
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เสียสละสังขารเหล่านี้มาเป็นอาหารแก่ข้าพเจ้า ตลอดจนถึงผู้นำอาหารเหล่านี้มาถวายเป็นทานแก่ข้าพเจ้า
จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยจงทุกประการ..สาธุ...
สำรวมระวังในการขบฉัน
อิ่มบุญ...แล้วก็...อิ่มท้อง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข...ทำความสะอาด "สุขาดี" ...ช่วงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ
รวมตัวกันที่...
"ศาลาปราบเซียน"
ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนา
หายใจเข้าก็รู้...หายใจออกก็รู้...เมื่อรู้แล้วก็วาง...วางความสำคัญมั่นหมาย...ทุกข์จึงจะดับ
แผ่เมตตา..ให้กับสรรพสัตว์
 
สนทนากับท่านพระอาจารย์อีกรอบก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง รุ่นที่ 1 ...ถือโอกาสร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
กิจกรรมของ...วันที่ 26  กรกฎาคม  2555
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง รุ่นที่ 2
นั่งภาวนาสร้างบารมีธรรม
   ...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
สนทนากับท่านพระอาจารย์ในช่วงบ่าย
บรรยากาศในช่วงค่ำ...
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวัน ตัง อะภิวาเทมิ ฯ
นั่งภาวนาหลังสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีก 30 นาที
รักษา "สติ"
ทุกข์ที่เกิดซ้ำเพราะใจนำพร่ำเพ้อ....หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข (ก็คุณแอ๊ดบาว..เค้าบอกไว้ไง้งง) !!!
แผ่เมตตา..ให้กับสรรพสัตว์
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

               “...การภาวนา เป็นการบริหารจัดการตัวรู้ของเรา ...ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป เวลามีอะไรมาสัมผัสมากระทบ ก็จะได้ประมวลผลหาบทสรุปได้เร็ว...ว่าสิ่งนี้คืออะไร ? สมควรที่จะยึด หรือปล่อยวาง...ถ้ายึดมันจะทุกข์หรือสุข..แล้วถ้าวางมันจะสุขหรือทุกข์...ตาผ่านรูปให้เฉย ๆ หูก็ผ่านเสียงให้เฉย ๆ แต่ตัวที่จะนำทุกข์หรือสุขมาให้ก็คือ ..ตัวรู้อยู่ภายในนี่แหละ...”

                                                                                                                                                                                        (ท่านพระอาจารย์อังคาร     อัคคธัมโธ)

อรุณสวัสดิ์...ของวันที่ 27  กรกฎาคม  2555
กิจกรรมเหล่านี้นี่แหละ...ที่เรียกว่า "เข้าวัดแล้วถึงวัตร" อย่างแท้จริง (ข้อวัตรปฏิบัติ)
ที่เห็นนี้..."ทำจริง ๆ นะครับ ไม่ได้สร้างภาพ"... (จริงหรือเปล่า ?) "หมออุ้ม" 5 5 5
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...
สนทนากับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  รุ่นที่ 2 อย่างเป็นกันเอง
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่เนื้อนาบุญของโลก
โภชะเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการรับประทาน สำหรับผู้รักษาศีล 8
เอ้า...ถวายไว้นะ "หมออุ้ม"...เดี๋ยวไม่มีรูปไว้เป็นหลักฐานไว้ให้คนที่บ้านดูนะ...
โอ้ โฮ้...!!! พระอาจารย์พูดเหมือนตาเห็นเลยค่ะ 5 5 5
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
อร่อยมากเลยค่ะ..."กลุ่มอะตอมแปรรูป"
"ช่วยกันกิน - ช่วยกันทำ"... เป็น "ธรรมะแห่งการอยู่ร่วม" ค่ะ ...สาธุ
ร่วมกันน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์...เพื่อสร้างบารมีทาน
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง รุ่นที่ 2 ...ถือโอกาสร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
.......................................................................................................
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ใฝ่ในธรรมทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ