ประมวลภาพ
                    ในช่วงที่ใช้ชีวิตในเพศบรรพชิต (บางเสี้ยว)...ของพระกฤติกร
   วตฺฒโณ"ครูบากิต"Application technology manager Siegwerk Thailand และ พระภาสกร   วรุตตฺโม "ครูบาป้ำ" เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์...ในแดนอีสาน พร้อมทั้งท่านพระอาจารย์อังคาร    อคฺคธมฺโม และพระทั้งหมดของวัดป่าน้ำโจน ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2552
ออกบิณฑบาตรโปรดสัตว์ยามเช้า
ที่...บ้านกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ขออนุโมทนาบุญกับ "เหล่าเทพบุตร เทพธิดา" แห่งบ้านกุดไห ทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
จริยวัตร... ที่งดงาม
กลับวัด
ท่านพระอาจารย์สนทนาธรรมกับ Mr.Stefan   Hell (จากประเทศเยอรมัน)...ที่ได้ติดตามไปทัวร์อีสานด้วย
โดย"ครูบากิต"...ทำหน้าที่เป็นล่าม แปลภาษาให้ท่านพระอาจารย์
จัดเตรียมอาหารสำหรับฉันจังหัน...ที่ศาลา ของวัดป่าโนนสัง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
โดยถือธุดงควัตร...ฉัน"ภาชนะเดียว" คือ ไม่ว่าเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ถ้าจะฉันก็ต้องลงในบาตรหมด ...
                        "อาสนะเดียว" คือ ถ้าฉันอิ่มแล้วลุกขึ้นแล้ว ก็จะไม่ฉันอีกภายในวันนั้น
"ครูต้อย"และ"ลุงยูร" แกนนำหลัก...ของวัดป่าโนนสัง
"คุณหมอพจน์ดนัย"จาก รพ.สกลนคร...ถือโอกาสร่วมทำบุญใส่บาตร และถวายจังหัน...ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ให้พรญาติโยมที่ตามไปถวายจังหันที่วัด
สำรวมระวังในการขบฉัน..มิได้ฉันเพื่อความอร่อยลิ้น...ฉันเพียงเพื่อประคองธาตุขันธ์ ไว้ประกอบความพากความเพียรต่อไป
สำหรับผู้ถือศีล 8 ..."น้องดรีม" ถือโอกาสกลับมาจากประเทศเยอรมัน...ได้ติดตามครูบาอาจารย์ไปพักภาวนาที่อีสานด้วย
Banana...อื้ม...แซบ..บ..บ !!!
ช่วยกันทำข้อวัตรแห่งการอยู่ร่วม
ที่วัดหนองผือ ...กุฏิของหลวงปู่มั่น   ภูริทัตโต
ถือโอกาสไปร่วมลงอุโบสถ...ที่วัดในตำนานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่น    ภูริทัตโต
ท่ามกลางหมู่สงฆ์
ครั้งหนึ่งในชีวิต...ของ"พระป่า" ในแดนพระอริยะ
ที่ระลึก...วัดป่าสุทธาวาส
ที่วัดป่าโนนสัง ...Mr. Stefan   Hell และ "น้องดรีม" ช่วยกันทำข้อวัตรเก็บกวาดทำความสะอาดเสนาสนะ
ทดสอบ... "เมี่ยงกรรมฐาน"
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น...ที่ศาลา ของวัดป่าโนนสัง
เพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆเจ้า
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
กลุ่ม "แม่พิมพ์" ของโรงเรียนบ้านกุดไห... ร่วมสวดมนต์สร้างบารมี
ท่านพระอาจารย์นำพระสงฆ์...
และญาติโยม...นั่งภาวนา ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น
หายใจเข้าพุท..หายใจออกโธ ...พุทโธ พุทโธ พุทโธ
จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้...ทั้งโลกนี้และโลกหน้า
ชาวต่างชาติที่หันเข้ามาสนใจในพระพุทธศาสนา
ท่านพระอาจารย์สนทนากับญาติโยม...
ที่เคยอุปัฏฐากท่านสมัยที่เคยไปพักภาวนาที่บ้านกุดไห (ในพรรษาที่ 4)
ถือโอกาสไปกราบ และฟังธรรมจาก...
" หลวงปู่ท่านเจ้าคุณจันโทปมาจารย์ "... วัดศรีวิชัย เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม - บ้านแพง - นาหว้า - นาทม จังหวัดนครพนม
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก...กับพระผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม
คุณแม่สมนตพร    พงศ์สถาพร (โยมแม่ของ "ครูบากิต")ได้นิมนต์พระทั้งหมดของวัดป่าน้ำโจน เพื่อทำบุญบ้านที่อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อเป็นศิริมงคล...เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552
ร่วมกันทำบุญใส่บาตร
ให้พรญาติโยม
น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
ที่บ้านของคุณพ่อ - คุณแม่ ของ นายแพทย์วีระพันธ์    สุวรรณนามัย ประสาทศัลยแพทย์ รพ.พุทธชินราช
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ