...กิ...
              ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
...ร่วมงานพระราชเพลิงสรีระสังขาร... พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม - บ้านแพง - นาหว้า - นาทม (ธรรมยุติ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีวิชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในวันที่
29 เมษายน 2555...
 
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม ออกเดินทางจากพิษณุโลก ในวันที่ 28 เมษายน 2555 และ ได้ไปพักค้างที่...วักัธั
ซึ่งเป็นวัดของ...หลวงตาแตงอ่อน    กัลยาธัมโม
และได้มี... ท่านพระอาจารย์บรรเทา    สัญโต ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาอย่างสูง
ให้การต้อนรับคณะศรัทธาที่ไปกับ...ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...เข้ากราบนมัสการ "หลวงพ่อบรรเทา" ด้วยความนอบน้อม... ดูแล้วเป็นภาพที่เย็นตาเย็นใจยิ่งนัก
"คัตุวั"...อันงดงาม ที่มีในหมู่สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า
"หลวงพ่อบรรเทา"...สนทนากับคณะศรัทธาที่ติดตามไปกับ "ท่านพระอาจารย์อังคาร"
กลู่มลูกศิษย์...ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม
เดินดูบริเวณวัด...
...และเข้ากราบนมัสการหลวงตาแตงอ่อน    กัลยาณธัมโม
"ท่านพระอาจารย์อังคาร"...กราบคารวะ "หลวงตาแตงอ่อน"อย่างสำรวมด้วยกาย วาจา ใจ ...สาธุ ...สาธุ ...สาธุ
ข้อวัตรและปฏิปทาอันงดงามของ ...หลวงตาแตงอ่อน     กัลยาณธัมโม ซึ่งเป็นเนติแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังที่มุ่งหวังความพ้นทุกข์
ประมวลภาพ...วัที่ 29 2555
ออกเดินทางจากวัดกัลยาณธัมโม ไปยัง...
...วัดศรีวิชัย
เมรุพระราชทานเพลิงชั่วคราว ...ควบคุมการก่อสร้างโดย พระฤทธิรงค์    ตปสีโล (ครูบาสิ้ว)... ซึ่งสร้างบนพื้นที่สร้างเจดีย์
...ของ พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม)
เหล่าลูกศิษย์ และสาธุชนผู้ศรัทธาในองค์หลวงปู่...
...ได้นำผ้าไตรบูชา...มาคารวะสรีระสังขารหลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม... ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรแก่การอัญชลี...
"เรือ"...ที่รองรับผ้าไตร
คุณยายนันทนา    นาคอินทร์...  ผู้เริ่มก่อตั้งวัดป่าน้ำโจน เข้ากราบคารวะสรีระสังขารหลวงปู่...
...และนำปัจจัยของคณะญาติธรรมของวัดป่าน้ำโจน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย...
เพื่อน้อมบูชาคุณองค์หลวงปู่...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก  ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ในโอกาสนี้ คุณนฤนาท    สิงห์ลอ เจ้าของร้านเชฟเบเกอรี่ เฮ้าส์ พิษณุโลก...
...และญาติธรรม ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำโรงทาน กาแฟสด
ผู้ให้ความสุข...ย่อมได้ประสพสุข...ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
บริการทุกระดับประทับใจ..."พี่เอ๋"...นำกาแฟสดน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
พร้อมทั้ง...ฆราวาสญาติโยมก็ได้รับความสุขกันถ้วนหน้าเหมือนกันค่ะ...สาธุ สาธุ สาธุ
"ขอขอบคุณ...กับผู้ที่นำสุขมาให้ด้วยนะครับ"
เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการพระราชทานเพลิง
พระเถรานุเถระ จำนวน 84 รูป เตรียมพร้อมร่วมพิธี...สวดมาติกาบังสุกุล
ท่านพระอาจารย์บรรเทา    สัญโต... วัดกัลยาณธัมโม (วัดโชคไพศาล) บ้านหนองนาหาร ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคธัมโม...วัดป่าน้ำโจน ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พร้อมทั้ง...เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้
ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม...กำลังพิจารณาผ้าบังสุกุล
หมู่ภิกษุสงฆ์...
d>
พร้อมทั้ง...คฤหัสถ์
และเหล่าศิษยานุศิษย์ ...ขององค์หลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม
บรรยากาศ...ท้องฟ้าในบริเวณพิธี
อีกทั้ง...เหล่าพุทธบริษัท ที่อยู่ทั่วทุกสารทิศในเมืองไทยได้มาร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อแสดงความเคารพในครูบาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย...
...เก็บภาพอันน่าประทับใจ...
ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อตอบแทนคุณองค์หลวงปู่ ...ของเหล่าสาธุชน
มาร่วมกันสร้างบุญมหากุศล...ในการทำโรงทาน ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
บรรยากาศในยามค่ำ...ภายใต้แสงจันทร์
ได้มี...เหล่าสาธุชนเข้ามาเคารพสักการะสรีระสังขาร หลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม อย่างไม่ขาดสาย
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์...แสดงธรรมเทศนาสอนพุทธบริษัท
บรรยากาศในการฟังธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน
คุณยายนันทนา    นาคอินทร์ ....ตั้งใจนั่งภาวนาฟังธรรม
การโปรยทาน...เพื่ออุทิศถวายแด่องค์หลวงปู่
ถึงเวลา...
...ในการ
พระราชทานเพลิงสรีระสังขารของ... พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม)
"ท่านพระอาจารย์อังคาร" ...นั่งภาวนาจิตระลึกถึง "หลวงปู่คำพันธ์"...สาธุ
ประมวลภาพ...ของวัที่ 30 2555
"หลวงพ่อบรรเทา" และ "ท่านพระอาจารย์อังคาร" พร้อมทั้ง พระสงฆ์ของวัดกัลยาณธัมโม บิณฑบาตโปรดญาติโยมในหมู่บ้าน
"ท่านพระอาจารย์อังคาร"...
ติดตาม..."หลวงพ่อบรรเทา" กลับวัด (ท่านพระอาจารย์บอกว่า "นี่ครั้งแรกในชีวิตนะเฮ่ย...รู้สึกตื่นเต้น") กับการนั่งรถกอล์ฟ
น้อมถวายจังหันแด่พระภิกษุสงฆ์
"แม่ชีต่อน"...น้องสาวของ
"หลวงตาแตงอ่อน"
"แม่ชีชุม"...น้องสาวของ
"หลวงตาแตงอ่อน"
"แม่ชีน้อย"
"แม่ชีพิม"...หลานสาวของ
"หลวงตาแตงอ่อน"
"คุณแม่กัลยา"...หลานสาวของ
"
หลวงตาแตงอ่อน"
ผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรม
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
พระภิกษุสงฆ์...ให้พรกับญาติโยม
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
สำรวมระวังในการขบฉัน
ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน...อย่างแซบ หลาย !!! ...เด้อค่ะ
"ยังไง ๆ  ก็ขอเปิดร้านกาแฟอีกรอบก่อนกลับก็แล้วกันนะครับ"...ขออนุโมทนาบุญกับ "พี่นันต์" ด้วยนะคะ ที่มาทำบุญโรงทานในครั้งนี้
ร่วมกันน้อมถวายใบปวารณาปัจจัยแด่ "หลวงพ่อบรรเทา"...ผู้เป็น เนื้อนาบุญ ของโลก
สนทนาอย่างเป็นกันเองกับญาติโยม...ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา
"อะไร ๆ ก็ทำมาหมดแล้วนะยาย...เหลืออย่างเดียว เอาผมออก (ยังไม่ได้บวช)"
ไม่มีคำตอบใด ๆ จาก "คุณยาย" นอกเสียจาก...5 5 5
ที่ กุฏิของ...    
...หลวงตาแตงอ่อน     กัลยาธัม...
ท่านพระอาจารย์อังคาร     อัคคธัมโม... เข้ากราบนมัสการลา หลวงตาแตงอ่อน     กัลยาณธัมโม
บรรยากาศที่อบอุ่นระหว่าง "พระผู้ใหญ่" ที่มีธรรม...กับ "พระผู้น้อย"
อิริยาบถ...ที่น่ารัก ๆ ดูแล้วงามตาและประทับใจ ยิ่งนัก
"ข้าน้อย...กราบลาแล้วนะครับผม"
มีพบแล้วต้องมีจาก...ซึ่งนี่แหละคือสัจธรรมที่เที่ยงแท้แน่นอน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ท้ายนี้...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ...สาธุ...สาธุ...สาธุ