ทดแทนแผ่นดินเกิด
            เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ได้มีกลุ่มผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกเทศบาล (สท.)ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร เข้าไปกราบขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ให้ช่วยสงเคราะห์ปัจจัยในการสร้างโรงครัวของ "วัดบูรพาภิรมย์" อยู่ที่บ้านธวัชชัย หมู่ 2 ตำบลส่องดาว  อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของ ...ท่านพระอาจารย์เอง...เนื่องจากได้ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากมาหลายปีแล้ว จนไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้เท่าที่ควร...แต่ชาวบ้านก็ไม่มีกำลังความสามารถพอที่จะรวบรวมปัจจัย ที่จะสร้างให้แล้วเสร็จได้...ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ก็ได้นำปัจจัยที่ลูกศิษย์ของท่านนำมาถวาย...ไปมอบให้กับคณะกรรมการของวัดบูรพาภิรมย์และชาวบ้านส่องดาว โดยให้ "โยมพ่อ" ของท่านพระอาจารย์ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง (ระยะสุดท้าย) ...ได้เป็นตัวแทนของท่านพระอาจารย์และเป็นตัวแทนของวัดป่าน้ำโจน เป็นผู้มอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 222,136.- บาท เพื่อสร้างบุญบารมีในห้วงสุดท้ายแห่งชีวิตของบุพการี...ของท่านพระอาจารย์
           ในการนี้...ขออนุโมทนาบุญกับคุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์ "น้องหนึ่ง" หรือ ("เอ๋อเหรอ" ผู้น่ารัก) ...ที่ท่านพระอาจารย์ชอบเรียก...ซึ่งเป็นหลักในปัจจัยจำนวนนี้ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยค่ะ
คณะตัวแทนจากบ้านส่องดาว...ที่มาขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ให้ช่วยสร้างโรงครัวของวัดบูรพาภิรมย์ อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
ที่ศาลาของ วัดป่าน้ำโจน
ผู้ใหญ่บ้าน...ของบ้านธวัชชัย อำเภอส่องดาว เป็นตัวแทนคณะ... ถวายหนังสือโครงการในการก่อสร้างโรงครัว
ท่านพระอาจารย์...พิจารณาหนังสือที่คณะผู้นำหมู่บ้าน... ของอำเภอส่องดาว ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านพระอาจารย์...นำมาขอความเมตตาจากท่าน
และนี่คือสภาพของ "โรงครัว" ชั่วคราวที่ใช้กันในปัจจุบัน ขณะนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก
นายสกล   ป้องคำสิงห์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านส่องดาว
นายสมเกียรติ   ทัศนิจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านธวัชชัย
นายพรศักดิ์   ไชยรบ
สมาชิกเทศบาลตำบลส่องดาว
"ด้วยเหตุนี้แหละครับ...พวกกระผมจึงได้มาขอความเมตตาจากท่านครับ"
ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
นั่งภาวนา
สร้างบารมี
ที่ "บ้านโยมพ่อ" ของท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร...เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
ผู้ใหญ่นายสมเกียรติ   ทัศนิจ ...นำลูกบ้านมาถวายจังหันพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ปัจจัยที่ลูกศิษย์ลูกหามอบให้แด่...
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม...เพื่อให้
จ.ส.อ.สุรพงษ์    ไชยรบ ...ซึ่งเป็น"โยมพ่อ" ของท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
เป็นตัวแทนท่านพระอาจารย์ มอบเงินทั้งสิ้น 222,136.- บาท ให้แก่...คณะกรรมการวัดบูรพาภิรมย์ และชาวบ้านส่องดาว
ร่วมกันรับพร...จากท่านพระอาจารย์
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์ "น้องหนึ่ง" ที่ถวายเงินจำนวนนี้ให้แก่ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ด้วยนะคะ
ท่านพระอาจารย์ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับญาติ ๆ
ขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก...ก่อนที่จะแห่พานเงินไปถวายที่ วัดบูรพาภิรมย์
ผู้ใหญ่สมเกียรติ    ทัศนิจ ...เตรียมตั้งขบวนนำพานเงินที่รับมอบจาก "โยมพ่อ" ของท่านพระอาจารย์ เดินแห่รอบหมู่บ้าน
เพื่อได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกัน
บรรยากาศในการแห่พานเงิน... ของคณะกรรมการและชาวบ้าน
สามัคคีคือ...พลัง
นายธงชัย   ไชยรบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลส่องดาว  อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ...แห่พานเงินเพื่อร่วมบุญ ด้วยค่ะ
ท่านพระอาจารย์อังคาร...ร่วมพิธีถวายปัจจัย
ที่ศาลา วัดบูรพาภิรมย์
ไหว้พระรับศีล
น้อมถวายปัจจัยร่วมกัน
ท่านพระอาจารย์อังคาร ...สนทนากับท่านพระครูสังวรธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์
คุณยายบัวพันธ์    ไชยรบ "โยมแม่" ของท่านพระอาจารย์...ปราบปลื้มในพระลูกชาย ...ซึ่งท่านพระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังบ่อย ๆ ว่า
"...เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นเราทำให้โยมพ่อโยมแม่เดือดร้อนวุ่นวายเสียใจอยู่เป็นประจำ...พอนับตั้งแต่เราบวชมา "น้ำตา"
ที่ซึมที่ไหลของโยมพ่อโยมแม่ต้องเกิดขึ้นจากความปลื้มปิติจากการกระทำของเราเท่านั้น...ไม่ใช่จากความเสียใจ
..."
ท่านพระอาจารย์เดินดูบริเวณที่จะสร้างโรงครัว ของ ...วัดบูรพาภิรมย์
ท่านพระอาจารย์พูดคุยกับคณะกรรมการ และผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือโอกาสถวายจังหันแด่พระอาจารย์...ก่อนไปเข้าประชุมที่อำเภอ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
นายสกล   ป้องคำสิงห์
ผู้ใหญ่บ้านส่องดาว ม.1 ต.ส่องดาว
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
นายสมเกียรติ   ทัศนิจ  
ผู้ใหญ่บ้านธวัชชัย ม.2 ต.ส่องดาว
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
นายสนาถ   พาเหิน
ผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง ม.4 ต.ส่องดาว
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
                                                                                         พระอาจารย์สนทนากับเหล่าผู้นำท้องถิ่น
             "...ชีวิตในผ้ากาสาวพัสตร์นี้ สมบัติเรามีแค่ บาตร กลด ผ้าไตร หรือบริขาร 8 ที่จำเป็นกับการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละ...ไม่เคยสะสมทรัพย์สินเงินทอง ของมีค่าแบบโลก ๆ ... "ฉัน"เพียงวันละมื้อในบาตร ไม่เคยมี "ภาชนะสอง" หรือ "อาสนะสอง" ...ตั้งใจไว้เสมอว่า...หากแม้นมีบุญบารมี มีเอกลาภ เกิดขึ้น...ก็จะกระจายคืนไปสู่สังคมโลกเหมือนเดิม โดยเฉพาะโรงเรียน ..โรงพยาบาล.. ทุนการศึกษาเด็ก และสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ นั่นแหละ แม้นในปัจจุบันนี้มีบารมีเท่าหนู...ก็พร้อมที่จะช่วยเสมอเท่าที่จะช่วยได้...ไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนมากไปกว่าต้องการให้อนุชนรุ่นหลังมี "จิตสำนึก" ที่ดี..."(พระอาจารย์อังคาร)
ผู้ใหญ่บ้านและ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน...ถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
รับพร...ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ