ประมวลภาพกิจกรรมของ...ชมรมพระพุทธศาสนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนำโดย พันเอก นพ.ทวีศักดิ์   นพเกษร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งผู้ใฝ่ในธรรม พักปฏิบัติธรรมที่วัดป่าน้ำโจน ในช่วงวันที่  3 - 5 ธันวาคม 2554...เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย) ...ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ
ชมรมพระพุทธศาสนา คณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่...วัดป่าน้ำโจน
กลุ่มนิสิตแพทย์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาพักปฏิบัติธรรม...ร่วมกันทำ "ข้อวัตรแห่งการอยู่ร่วม"
เมื่อมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้อง...ช่วยกันทำช่วยกันกินนะคะ (ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตจริง)
ไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมไหน ๆ ก็สามารถทำได้ด้วยใจที่มีแต่ความสุขอย่างที่เห็นที่แหละค่ะ
น้อง ๆ นิสิตแพทย์...
...และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม สนทนากับท่านพระอาจารย์อย่างเป็นกันเองในช่วงเช้า
เตรียมรอใส่บาตรท่านพระอาจารย์ ...เพื่อสร้างบารมีทาน
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยม
ผู้ที่มารักษาศีล 8 ...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์ร่วมกัน
รศ.บุญรักษ์    ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
รศ.อารีย์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
ขออนุโมทนาบุญกับ...
...กลุ่มนิสิตแพทย์ ด้วยนะคะ
บรรยากาศ...
...ในการสร้างความดี ของกลุ่มอนาคตที่ดีในสังคม
คุณชาคริต   คงเผ่าพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งครอบครัว...กำลังดำเนินอยู่ในมรรค
ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของ "คุณพล" และ "คุณรัตน์" ด้วยนะคะ
พ.อ.สมบูรณ์    ณ หนองคาย (โยมน้องเขยของท่านพระอาจารย์) หัวหน้ากองกำลังพล มทบ. 23
  ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น และ คุณศิริลักษณ์    ณ หนองคาย (โยมน้องสาวของท่านพระอาจารย์)...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
เตรียมเสบียงข้ามภพข้ามชาติ
ขออนุโมทนาบุญกับ คุณธรรมสรณ์   แสงเทศ ด้วยนะคะ
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์   นพเกษร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร...ตั้งใจสร้างบารมีทาน
"น้องวี" ผู้ใฝ่ธรรม...ใส่บาตรครูบาอาจารย์
คุณภัคธร์ปพน   เจตวัฒน์  และ คุณอัยยาพัช   เจตวัฒน์ Web master ของวัดป่าน้ำโจน...ร่วมกันสร้างบารมีทาน
คุณยายนันทนา    นาคอินทร์...ตั้งใจสร้างบารมีทาน
คุณวีรปริยา     เลิศประกายรัตน์   เจ้าของธุรกิจ ONE SERVICE รับเหมาประปา...ใส่บาตรครูบาอาจารย์
กลุ่มลูกศิษย์ร่วมกันทำข้อวัตรปรนนิบัติครูบาอาจารย์
"ฝาบาตร" มีไว้ใส่น้ำล้างมือ (สำหรับท่านพระอาจารย์)
ร่วมกันน้อมถวายจังหันท่านพระอาจารย์
บรรยากาศในการทำบุญ
ขออนุโมทนาบุญกับ จ.ส.อ.วีระชัย   จิตรัมย์   และ คุณวีรปริยา     เลิศประกายรัตน์ ด้วยนะคะ
รศ.บุญรักษ์    ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
รศ.อารีย์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร...ร่วมกันน้อมถวายทาน
บรรยากาศภายในศาลา
รับพร
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ .
พิจารณา..ก่อนฉัน 
...อาหารเหล่านี้ก็คือของปฏิกูล เรา"ฉัน" เข้าไปเพื่อประทังชีวิต เพื่อเลี้ยงซากปฏิกูล คือ ร่างกายเรานี่แหละ พอได้มีกำลังวังชาทำความพากความเพียรไม่ได้"ฉัน"ไปเพื่อบำรุงบำเรอกามราคะให้เพิ่มพูนแต่อย่างใด...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ก็ขอ ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เสียสละสังขารเหล่านี้มาเป็นอาหารแก่ข้าพเจ้า ตลอดจนถึงผู้นำอาหารเหล่านี้มาถวายเป็นทานแก่ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยจงทุกประการ..สาธุ...
อิ่มบุญแล้ว...ก็ขออิ่มท้องบ้างก็แล้วกัน ...ฮิ ฮิ ฮิ
อื้ม...อร่อยจังเลยแฮะ ฝีมือเรา
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว...
...ก็ช่วยกัน...
"เคลียร์" พื้นที่ให้เรียบร้อย...
...ทั้งศาลา...
และห้องน้ำ
ให้สะอาด...ยิ่งกว่า Big cleaning หลังน้ำท่วม ซะอีก...สู้ สู้
บรรยากาศช่วงบ่าย...ท่านพระอาจารย์นำนั่งภาวนา
เหล่าเทพธิดาที่อยู่ในมรรค...ตั้งใจภาวนาสร้างบารมีธรรม
หายใจเข้าพุท...หายใจออกโธ พุท...โธ พุท...โธ พุท...โธ
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์   นพเกษร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.พีระพงษ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ผช.คณบดีฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาล)
นพ.รัฐพล    แสงรุ้ง
วิสัญญีวิทยา ระงับความปวด
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
นพ.คณา    เกษมทรัพย์
อายุรศาสตร์โรคปอด
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
พญ.อิงคนิจ    ชลไกรสุวัฒน์
กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตั้งใจภาวนาเพื่อ...ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย)
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับน้อง ๆ นิสิตแพทย์ทุก ๆ คน ด้วยนะคะ
พ.อ.สมบูรณ์    ณ หนองคาย (โยมน้องเขยของท่านพระอาจารย์) หัวหน้ากองกำลังพล มทบ. 23
  ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น และ คุณศิริลักษณ์    ณ หนองคาย (โยมน้องสาวของท่านพระอาจารย์)...กำลังดำเนินอยู่ในมรรค
เหล่าเทพบุตร เทพธิดาที่อยู่ในมรรค ...ตั้งใจภาวนาสร้างบารมีธรรม
แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลหลังจากภาวนาเสร็จ...
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์อังคาร     อัคคธัมโม
บรรยากาศในการฟังธรรม ...ด้วยความร่าเริงในธรรม
ถือโอกาสเก็บภาพ...
บรรยากาศน่ารัก ๆ ภายในวัด...มาฝากไว้ให้น้อง ๆ ได้ดูกันด้วยค่ะ
กิจกรรมที่พึงปฏิบัติ...ร่วมกันในช่วงบ่าย
ช่วยกันทำความสะอาด...ปัดกวาดลานวัด
นพ.ศรัณย์   วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถือโอกาสในช่วงวันหยุด...มาสร้างบารมีทาน ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
นพ.กิดากร  กิระนันทวัฒน์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...น้อมถวายทาน
บรรยากาศในช่วงค่ำ
สวดมนต์ทำวัตรเย็น
เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นั่งภาวนาหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ฝึกสติ
อุทิศส่วนกุศลหลังจากภาวนาเสร็จ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
ตั้งใจฟังธรรม
ร่าเริงในธรรม
ก่อนกลับ...กลุ่มนิสิตแพทย์
ร่วมกันสร้างบารมีทาน ...น้อมถวายใบปวารณาปัจจัยเพื่อใช้จ่ายในวัด
ท่านพระอาจารย์ได้แจกหนังสือธรรมะ (กายคตาสติ และ อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม)ให้แด่อาจารย์...
...และกลุ่มนิสิตแพทย์ เพื่อไว้ศึกษา ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กแพทย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
(ในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเหล่านี้ด้วยนะคะ)
ความรู้ในตำรา...เพื่อนำไปพัฒนาปัญญาต่อไป
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ
ในโอกาสนี้...
ได้มีSurprise ด้วยค่ะ... เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณวีรปริยา     เลิศประกายรัตน์ "น้องหนึ่ง"
เจ้าของธุรกิจ ONE SERVICE รับเหมาประปา (5 ธันวาคม)
ได้จัดฉลอง Birthday ในกลุ่มญาติธรรม...สุขสันต์วันเกิดค่ะ ขอให้มีแต่ความสุข (กับการรับประทานเค้ก) นะคะ
คนละคำ สองคำ ...อั้ม
มีพบ...ต้องมีจาก
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุก ๆ คน นะคะBye Bye e e e