ประมวลภาพ...กิจกรรมช่วงปีใหม่ 2562
*
* * * * * * * * * * * * * * *
***กิจกรรมในตอนค่ำ ของวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2561***
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...เริ่มพานั่งสมาธิภาวนารอบแรกตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ผศ.ดร.สุรพงษ์   พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
เจ้าของ หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
รศ.ดร.ทิพรัตน์  วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
นพ.จักรกรินทร์  รัชวิจักขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
อาจารย์วิชาเคมี
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
คุณพลภัทร  ชาญณรงค์
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

 ปีใหม่

         "...แต่ละคนที่นั่งอยู่นี่ลองถามตัวเองดูนะว่า...เราเคยสัมผัส...ประสบ...พบเจอกับ วันที่ 31 ธ.ค. และก็วันที่ 1 ม.ค. มากี่ครั้งแล้ว ...แล้วมันจะยังมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กว่าทุก ๆ ครั้งที่เราเคยผ่านมา ...ตะวันก็ดวงเดิม ขึ้นที่เดิม แล้วก็...ตกที่เดิม...วันหนึ่งก็ 24 ชั่วโมง เหมือนเดิม...สัปดาห์หนึ่ง ก็ 7 วัน ...เดือนหนึ่งก็ 28 , 29 , 30 , 31 วัน...ปีหนึ่ง ก็ 12 เดือน ... 365 , 366 วัน ...เหมือนเดิมทุกอย่าง ...ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดี ไม่เปลี่ยน "มุมมอง" ใหม่ ...ไม่เปลี่ยน "ความคิด" ใหม่ ...ไม่เปลี่ยน "พฤติกรรม" ใหม่ ...มันก็ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอะไรพิเศษหรอกใน "ชีวิต" ของเรา กับสมมุติบัญญัติที่ว่า ..."ปีหม่" ..."

                                                                  (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

นั่้งภาวนา... Countdown ตั้งแต่ เวลา 23. 00 น. - 01. 00 น. ...ต้อนรับปีใหม่
ทำปัจจุบันให้ดี...อดีต ก็ดี...อนาคต ก็ดี
คุณจารุพงษ์ บุศยศักดิ์
วิศวกรอิสระ
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
***สุขอื่น...ยิ่งกว่าความสงบไม่มี***
"ขันติ" คือ... ตบะธรรมในการแผดเผากิเลส
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
 
สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย
อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์
ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
น้อมรับพรปีใหม่จาก...ท่านพระอาจารย์
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
HAPPY  NEW  YEAR  2019
ช่วยกันเตรียมอาหารถวายทำบุญปีใหม่
เตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร
ท่านพระอาจารย์บิณฑบาตโปรดญาติโยม
..."การทาน"...
เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีอดมีอยากหากแม้นว่ายังจะได้มาเกิดอีก
          ท่านอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก และ พญ.มยุรี  กิตติจารุขจร รังสีแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร นำ "น้องอารินทร์"...ใส่บาตรท่านพระอาจารย์
คุณวีรปริยา   เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณธมลวรรณ   สุวรรณ์ ภาควิชาเคมีสิ่งทอ
คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ร่วมกันถวายทาน...แด่ท่าน "ผู้ทรงศีล"
บรรยากาศในการทำบุญ...ของผู้มีบุญ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
สุขสันต์วันปีใหม่
"คุณฐา" และ "คุณนา"...ถือโอกาสพาลูก ๆ ทำบุญปีใหม่กับท่านพระอาจารย์เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
คุณยายนันทนา  นาคอินทร์ ...ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน
"ความสุข"...ของแต่ละวัย...ที่ทุก ๆ คน ควรค้นหาว่า "สุขที่ท้จริง" นั้นอยู่ที่ใด ?
ท่านพระอาจารย์ต้อนรับญาติโยมในส่วนของ...โรงครัววัดป่าน้ำโจน
ร่าเริงในธรรม
คุณอาทิตย์  โพนทอง
ท่านศิรินทิพย์  ไทพาณิชย์
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพิษณุโลก
ท่านชุมพล  จันทศร
ผู้พิพากษาศาลแขวง
จังหวัดนครสวรรค์
คุณวรพรรณ  ปิยพันธุ์
ผู้จัดการธนาคารออมสิน
สาขานางพญา จังหวัดพิษณุโลก
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
พญ.พัชรินทร์  อินทรขาว
   ภาควิสัญญีวิทยา
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
"น้องน้ำมนต์"...ผู้น่ารัก
All we are is dust in the wind. เราทุกคนเป็นเพียงธุลีในสายลม
Don't hang on. อย่ายึดติดไปเลย
It slips away. มันล้วนสูญสลายไป
And all your money won't another minute buy. และเงินทั้งหมดของคุณไม่อาจซื้อเวลาได้แม้นาทีเดียว
คุณกนกพร  วิลาชัย
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ด้านบริหาร รพ.ม.นเรศวร
คุณจริยา  ศรีรักษ์
นักลงทุนอิสระ
คุณนิตยา  แก้วตาทิพย์
หัวหน้างานผ่าตัด รพ.ม.นเรศวร
คุณบุญรักษา   พุทธรักษา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
"บ้านครูจอห์น"พิษณุโลก
คุณพงศธร  ไทยแก่น
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
"บ้านครูจอห์น"พิษณุโลก
คุณจิระยุ  แจ่มแจ้ง
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
"บ้านครูจอห์น"พิษณุโลก
คุณสุวรรณา   อภิวงค์
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ
จังหวัดพิษณุโลก
จ.ส.อ.พัลลภ   ร่อนในเมือง
คุณนภสภรณ์   ทองมา ผู้ช่วยประจำคลินิกแพทย์วีระพันธ์
ตั้งใจฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์
น้อมทำบุญถวายทานแด่ท่านพระอาจารย์...เนื่องในวันปีใหม่
ถือโอกาสถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
ร่วมกันทำข้อวัตร... "กวาดตาด" ทำความสะอาดเสนาสนะภายในวัด
***โลกสวยด้วยมือเรา***
สนุกกันเลย ...แม่มดน้อย...อิ อิ อิ !!!
Dust in the wind.
ฝุ่นผงในสายลม
Everything , is dust in the wind.
ทุกสรรพสิ่งเป็นเพียงฝุ่นผงในสายลม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ปีใหม่นี้...ขอให้ทุก ๆ ท่าน มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ...สาธุ ค่ะ