ประมวลภาพ...กิจกรรมช่วงปีใหม่ 2561
***กิจกรรมในตอนค่ำ ของวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2560***
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม ...เริ่มพานั่งสมาธิภาวนารอบแรกตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น.
คุณรณชัย   รุ่งฟ้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
ไทยโซล่าเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มหาชน
นพ.ยิ่งพันธุ์   ธาราวัชรศาสตร์
จักษุแพทย์
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
"คุณพ่อเบิ้ม"...ผู้ใฝ่ธรรม
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
"คุณชิตพล"...ผู้ใฝ่ธรรม
คุณสมชาย   ฉัตรธีรภัทร
บจก.ฮิตาชิ
คุณกฤติน  ฉัตรธีรภัทร
ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
ธนาคาร BNP Paribas
คุณเศรษฐธร  พันธุนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ภาคอินเตอร์)
ม.ธรรศาสตร์ ศูนย์รังสิต
"ขันติ" คือ... ตบะธรรมในการแผดเผากิเลส
คุณอุบล   ธาราวัชรศาสตร์
"แสงเงิน ค้าไม้" จ.พิษณุโลก
คุณลลิตา  หล้าสุด
เจ้าหน้าที่ปกครอง
ที่ว่าการ อ.เมืองนครสวรรค์

คุณภิมอร   นิลยกานนท์

คุณเปลวนุ่น   แก้วหร่าย
เสมียนทนายความ
สำนักงานทนายความพรสวัสดิ์
คุณณัฏฐ์กาณดา พยัตต์พงษ์
ผู้ช่วยนิติกร เทศบาลนครพิษณุโลก
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์
ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน
คุณชนิกา   ธรรมธิ
เสมียนทนายความ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
คุณวีรปริยา  เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
คุณเฉลย   คุณประทุม
ครู โรงเรียนพิณพลราษฎร์
ตั้งตรงจิตร 12
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
คุณภัทธร   เสรีรักษ์
บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณภริน   แจ้งวงษ์
บริษัท ลพบุรีป๊อบซันต์สปอร์ต
คุณธนวรรณ   โพธิ์รักษ์
นักกายภาพ
รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร
***ฝึกสติห้ข้มแข็ง...จะได้ไม่หวั่นไหวไปมาก เมื่อกระทบกับสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามา***
ต่อจากนั้น...ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำสวดมนต์บูชาคุณพระรัตนตรัย
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก,
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ. เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย, เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์

 ปีใหม่

         "...แต่ละคนที่นั่งอยู่นี่ลองถามตัวเองดูนะว่า...เราเคยสัมผัส...ประสบ...พบเจอกับ วันที่ 31 ธ.ค. และก็วันที่ 1 ม.ค. มากี่ครั้งแล้ว ...แล้วมันจะยังมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กว่าทุก ๆ ครั้งที่เราเคยผ่านมา ...ตะวันก็ดวงเดิม ขึ้นที่เดิม แล้วก็...ตกที่เดิม...วันหนึ่งก็ 24 ชั่วโมง เหมือนเดิม...สัปดาห์หนึ่ง ก็ 7 วัน ...เดือนหนึ่งก็ 28 , 29 , 30 , 31 วัน...ปีหนึ่ง ก็ 12 เดือน ... 365 , 366 วัน ...เหมือนเดิมทุกอย่าง ...ถ้าเราไม่พิจารณาให้ดี ไม่เปลี่ยน "มุมมอง" ใหม่ ...ไม่เปลี่ยน "ความคิด" ใหม่ ...ไม่เปลี่ยน "พฤติกรรม" ใหม่ ...มันก็ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอะไรพิเศษหรอกใน "ชีวิต" ของเรา กับสมมุติบัญญัติที่ว่า ..."ปีหม่" ..."

                                                                                            (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)

   
    "...ปีใหม่มันก็เป็น แค่ "วาระ" ตามสมมุติ...แต่พระอาทิตย์ก็ดวงเดิม พระจันทร์ก็ดวงเดิมนี่แหละ...โปรดสำนึกไว้เสมอ "ตัวเลข" (อายุ)
นั้นเพิ่มขึ้น แต่ "ชีวิต" กลับน้อยลงไปเรื่อย ๆ ...ถ้ายังไม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ เปลี่ยนความคิดใหม่..ก็..ไม่มีอะไรใหม่เลยในชีวิตของแต่ละคน..."
                                                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร    อัคคธัมโม)
ร่าเริงในธรรม...อย่างผู้มีธรรม
นั่้งภาวนา... Countdown ตั้งแต่ เวลา 23. 00 น. - 01. 00 น. ...ต้อนรับปีใหม่
ฝึกความเป็น "กลาง" ของใจ...ไม่ให้โดดไป "รัก" หรือ "ชัง"
น้อมรับพรปีใหม่จากท่านพระอาจารย์
อายุวัฑฒะโก , ความจริญอายุ
ธะนะวัฑฒะโก , ความเจริญทรัพย์
สิริวัฑฒะโก , ความเจริญสิริ
ยะสะวัฑฒะโก , ความเจริญยศ
พะละวัฑฒะโก , ความเจริญกำลัง
วัณณะวัฑฒะโก , ความเจริญวรรณะ
สุขะวัฑฒะโก , ความเจริญสุข
โหตุ สัพพะทา , จงมีแด่ท่านในกาลทั้งปวง
ทุกขะโรคะภะยา เวรา , ทุกข์โรคภัยและเวรทั้งปวง
โสกา สัตตุ จุปัททะวา , ความโศก ศัตรูและอุปัทวะทั้งหลาย
อะเนกา อันตะรายาปิ , ทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นเอนก
วินัสสันตุ จะ เตชะสา , จงพินาศไปด้วยเดช
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง , ความชนะ ความสำเร็จ ทรัพย์ ลาภ
โสตถิ ภาคะยัง สุขัง พะลัง , ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข กำลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา , โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ
สะตะวัสสา จะ อายู จะ , และอายุยืน 100 ปี
ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ ,และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ.
HAPPY  NEW  YEAR  2018
พระสงฆ์ และเหล่า "เทวบุตร" "เทวธิดา"... ช่วยกันทำงานเพื่อสร้างบารมี รับปีใหม่
ในส่วนของโรงครัวช่วงเช้าก่อนที่ท่านพระอาจารย์จะ...บิณฑบาตโปรดญาติโยม
คุณบุญรักษา   พุทธรักษา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ "บ้านครูจอห์น"... ได้นำหมู่คณะร่วมทำบุญปีใหม่ พร้อมทั้งฟังท่านพระอาจารย์
ธัมมะสากัจฉา... กับท่านพระอาจารย์
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง...ฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค...เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่
เตรียมพร้อมทำบุญตักบาตร
***การ "ทาน"...ย่อมเป็นหลักประกันแน่นอนว่า หากเกิดมาใหม่  ในภพใหม่ชาติใหม่ย่อมไม่อดไม่อยากแน่นอน***
บรรยากาศดี ๆ ...ในวันดี ๆ ปีใหม่ 2561
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า" ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
ภายในศาลา..."ปราบเซียน"
คุณยายนันทนา  นาคอินทร์ ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน นำกราบพระรับศีล และกล่าวถวายภัตตาหาร ตามลำดับ
คุณมาฆะ  พุ่มสะอาด กรรมการที่ปรึกษา บจก.รัตนาปาร์ค พิษณุโลก
(รับศีล)...มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะฯ
(กล่าวคำถวายภัตตาหาร)...อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสีละวัน ตัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ฯ
รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผศ.ดร.สุรพงษ์ พินิจกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณจีรพงษ์   นิรัญศิลป์ นิติกร ศาลแขวงพิษณุโลก
บรรยากาศในการทำดีในวันปีใหม่...สาธุค่ะ
ร่วมกันถวายทาน...แด่ท่าน "ผู้ทรงศีล"
คุณสายหยุด   ศรีธรรมมา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจาย
เสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุโขทัย
นพ.จักรกรินทร์   รัชวิจักขณ์
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***สิ่งที่ท่านได้กระทำแล้ว...เหล่านี้แหละ (ทาน ศีล ภาวนา) จะติดตามท่านไป
ทุกภพทุกชาติจนกว่า
จะก้าวเข้าสู่ประตู
"นิพพาน"***
บรรยากาศในช่วงถวายจังหัน
"ธรรมะแห่งการอยู่ร่วมกัน"...ที่สามารถนำไปใช้ในสังคมชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสงบสุข
น้อมรับพรจากท่านพระอาจารย์
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
"โภชเนมัตตัญญุตา"...รู้จักประมาณในการขบฉัน
หลังจากเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว...ญาติโยมได้พร้อมกันที่ศาลาอีกครั้ง
สนทนาธรรม - ฟังธรรม นำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันต่อไป... ให้อยู่อย่างมีความสุข บนพื้นฐานแห่งธรรม
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ...สาธุ
น้อมขอโอกาส...ถ่ายรูปร่วมกับท่านพระอาจารย์ไว้เป็นที่ระลึก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ผศ.นพ.สธน ธรรมอำนวยสุข ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (หัวหน้าภาคศัลยศาสตร์)...ถือโอกาสทำบุญปีใหม่กับท่านพระอาจารย์
พร้อมทั้ง...อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาจาก จ.กรุงเทพมหานคร ด้วยค่ะ
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
*
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * *
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่าน ตลอดปี 2561 ...และตลอดไปตามสมควรแก่ธรรม...สาธุ
...สาธุ...สาธุ