ประมวลภาพกิจกรรมช่วงปีใหม่ 2560
HAPPY  NEW  YEAR  2017
กิจกรรมในช่วงเช้า
เหล่า... "เทพบุตร" และ "เทวธิดา"...ช่วยกันจัดเตรียมอาหารถวายจังหันพระ เพื่อสร้างบารมีทาน
บางส่วน...ก็ช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ ปัดกวาดลานวัด
พอได้เวลา...รับบิณฑบาตของพระ...ญาติโยมที่มาร่วมบุญได้เตรียมรอใส่บาตร
อาจารย์วิมลรัตน์   หาญณรงค์
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
"น้องหน่อย"...ผู้ใฝ่ธรรม
ดร.สุดาพร    วงค์วาร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..."การทาน"...
เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีอดมีอยากหากแม้นว่ายังจะได้มาเกิดอีก
 
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
"อาจาริวัตร"...อันงดงาม ที่ลูกศิษย์ที่มีข้อวัตรของสาย "พระป่า" ท่านปฏิบัติกัน
กราบพระรับศีล...และกล่าวถวายทาน ตามลำดับ
ญาติโยม...ที่มาทำบุญได้ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
ท่านพระอาจารย์ได้สนทนากับญาติโยมที่มาทำบุญ
อาจารย์กันตรา   วิลาชัย
คณะการเมืองการปกครอง
ม.มหาสารคาม
น.ต.ทพญ.พรรณิภา   ศรีวนิชย์
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
อาจารย์เสาวคนธ์   คุ้มปากพิง
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
อาจารย์พนินทร   สังข์แป้น
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
คุณจริยา  ศรีรักษ์
นักลงทุนอิสระ
คุณกนกพร  วิลาชัย
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
ด้านบริหาร รพ.ม.นเรศวร
คุณนิตยา  แก้วตาทิพย์
หัวหน้างานผ่าตัด รพ.ม.นเรศวร
บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
สาธุ...สาธุ...สาธุ
"โภเนมัชตัญญุตา"...รู้จักประมาณในการขบฉัน
ในช่วงระหว่างวัน...ก็ได้มีผู้มีจิตใฝ่บุญมาวัด
ผอ.ชาคริต   คงเผ่าพงษ์ และอาจารย์จารุวรรณ   คงเผ่าพงษ์ พร้อมทั้งลูกสาวทั้งสอง ...นำญาติ ๆ ของตนมาร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์
ครอบครัว...ทพญ.รัชฎาภรณ์  ม่วงทอง "คลินิกทันตกรรม ยิ้ม ยิ้ม"
นพ.คันธชาติ    ทัศคร  ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร(ซ้ายมือ) และ
ผศ.นพ.สธน  ธรรมอำนวยสุข  ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (หัวหน้าภาคศัลยศาสตร์) (ขวามือ)
ผอ.นพพร   ตั้งสิทธิโชค
ร.ร.อนุบาลวชิร จ.พิจิตร
พญ.ศริญญา   ตั้งสิทธิโชค
กุมารแพทย์ รพ.พิจิตร
"น้องแคน"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องเฟิร์น"...ผู้น่ารัก
"คุณโก้"...ผู้ใฝ่ธรรม
(เจ้าของ CK Hall) จ.พิจิตร
"คุณแม่สมร"...ผู้ใฝ่ธรรม
"น้องทราย"...ผู้ใจบุญ
(เจ้าของร้านจำหน่ายข้าวสาร)
***ถือโอกาสมาฟังธรรม และทำบุญช่วงปีใหม่เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต***
ขออนุโมทนาบุญกับ "น้องเฟิร์น" ด้วยค่ะ...ได้นำน้ำอ้อยคั้นสด ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากไร่ของตนเอง (THE CANE) มาถวายท่านพระอาจารย์ได้ฉัน
มุมกาแฟ...ของวัด
 
 
 
 
 
...กิจกรรมในตอนค่ำ...
ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
     คุณภาคภูมิ    รชตะธราดล
    นักลงทุนอิสระ บล.โกลเบล็ค
นพ.พีระพงศ์   เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
คุณยายนันทนา   นาคอินทร์
ผู้บุกเบิกวัดป่าน้ำโจน
ดร.อรอุมา   พร้าโมต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
คุณณหทัย   พรรณบัว
Senior HR
บ.ไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
น.ต.ทพญ.พรรณิภา   ศรีวนิชย์
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
ผศ.ดร.ชนนิษฏ์   ชูพยัคฆ์
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.เบญจภรณ์   พร้าโมต
คุณนฤมล   คุ้มเกตุ
เลขานุการ อบจ.พิจิตร
ดร.ภัคกร   ปานโพธิ์
คณะวิทยาศาสตร์
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์สุภัค   ฟักเงิน
ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
คุณทิวา   อินทร์ศิริพงษ์
ร้านอาหาร "ครัวมีตำนาน"
คุณวรพงศ์   ทองสุก
Catering Freelance
คุณยศยา  ใจเป็ง
ผู้ใฝ่ธรรม
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
อิติปิ โส ภะคะวา, เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง, เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
วิชชาจะระณะสัมปันโน, เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต, เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง, เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
สุขอื่น...ยิ่งกว่าความสงบไม่มี
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ... 
สาธุ
...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้
ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน
ที่ล่วงลับไปแล้ว ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
พ.อ.ทพ.วัชรจักร   อธิปัญญา
รพ.พระมงกุฏเกล้า
ทพญ.ดารณี    แจ่มนุช
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
     
    "...ปีใหม่มันก็เป็น แค่ "วาระ" ตามสมมุติ...แต่พระอาทิตย์ก็ดวงเดิม พระจันทร์ก็ดวงเดิมนี่แหละ...โปรดสำนึกไว้เสมอ "ตัวเลข" (อายุ)
นั้นเพิ่มขึ้น แต่ "ชีวิต" กลับน้อยลงไปเรื่อย ๆ ...ถ้ายังไม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ เปลี่ยนความคิดใหม่...ก็...ไม่มีอะไรใหม่เลยในชีวิตของแต่ละคน..."
                                                                                                                (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
***ศรัทธามากลางดึก***

คุณวรรณี   วงษ์เจริญ...ผู้ใฝ่ธรรม

 

ภญ.สุณิสา   สังข์หล่อ
รพ.พระนครศรีอยุธยา
"ป้าปุ๊"...ผู้ใฝ่ธรรม
รศ.ดร.ทิพรัตน์   วงษ์เจริญ
รองอธิการบดี (อาวุโส)ม.กรุงเทพ

ผศ.ดร.สุรพงษ์  พินิจกลาง
ม.หอการค้า

นั่งภาวนา... Countdown ตั้งแต่ เวลา 23. 00 น. - 01. 00 น. ...ต้อนรับปีใหม่
***หาหัวใจให้จอ...ก็ป็นสุข***
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
***บุญอย่างยิ่งคือบุญแห่งการภาวนา***
ท่านพระอาจารย์ให้พรปีใหม่แก่ญาติโยมก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *
ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่าน ตลอดปี 2560 ...และตลอดไปตามสมควรแก่ธรรม...สาธุ...สาธุ...สาธุ