ประมวลภาพกิจกรรม...ในช่วงวันม่ห่ติ วัดป่าน้ำโจน จำปี 2559
ที่... "ศาลาปราบเซียน"
   
คุณนพรัชต์   เกิดชัง
CEO หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง
พิษณุโลก
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
เจ้าของร้าน Piengfan Coffee
ที่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
------------------------------------
***ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์***
คุณยายบัวพันธ์   ไชยรบ โยมแม่ของท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
 
         พ.อ.สมบูรณ์   ณ หนองคาย รองเสนาธิการจังหวัดทหารบก
ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น คุณนายศิริลักษณ์   ณ หนองคาย และโยมแม่
 
***บรรยากาศในการทำบุญ***
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแก่ญาติโยม
ยัสสะ สัทธา ตะถาคะเต อะจะลา สุปะติฏฐิตา สีลัญจะ ยัสสะ กัลยาณัง อะริยะกันตัง ปะสังสิตัง
ศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใด ตั้งมั่นอย่างดี ไม่หวั่นไหว และศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจ ของพระอริยเจ้า
สังเฆ ปะสาโท ยัสสัตถิ อุชุภูตัญจะ ทัสสะนัง อะทะฬิทโทติตัง อาหุ อะโมฆันตัสสะ ชีวิตัง
ความเลื่อมใสของผู้ใด มีในพระสงฆ์ และความเห็นของผู้ใดตรงบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่า คนไม่จน ชีวิตของเขาไม่เป็นหมัน
ตัสมา สัทธัญจะ สีลัญจะ ปะสาทัง ธัมมะทัสสะนัง อะนุยุญเชถะ เมธาวี สะรังพุทธานะ สาสะนันติ
เพราะฉะนั้น เมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ผู้มีปัญญาควรสร้างศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม ให้เนือง ๆ
กิจกรรมตอนค่ำ...ท่านพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ.
พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ.
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ.
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ 
ผู้ที่มาพักปฏิบัติธรรม...ตั้งใจสวดมนต์บูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.
 พ.อ.สมบูรณ์   ณ หนองคาย รองเสนาธิการจังหวัดทหารบก ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น คุณนายศิริลักษณ์   ณ หนองคาย...กำลังทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี
หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จ ...ท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
สุขอื่นยิ่งว่าความสงบไม่มี
ฟังธรรม - สนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์
รักษา... "ใจ"
          "..."ผี" หลอกก็หลอกที่ "ใจ" นี่แหละ...คนจะหลอกก็หลอกที่ "ใจ" นี่แหละ..."กิเลส" จะหลอกมันก็หลอกที่ "ใจ" นี่แหละ...รักษา "ใจ" ไว้ให้ดีแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปหลอกอะไรได้..."
                                                                         (บางตอนในการบรรยายธรรม โดย ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ