บรรยายธรรม ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ วันศุกร์  ที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2558
...ห้องงานกิจการนิสิต (ด้านในสุด)" อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ๒ "
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น ของวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรมระสงฆ์
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อิติปิ โส ภะคะวา เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
นพ.พีระพงศ์  เธียราวัฒน์ ประสาทศัลยแพทย์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ดร.สงกรานต์   เชื้อครุฑ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ.
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
 
หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์นำนั่งสมาธิภาวนา
 
พันเอก นพ.ทวีศักดิ์   นพเกษร โสต ศอ นาสิก แพทย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสหณัฐ   พิศาลวุฒิ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
(ประธานชมรม
พระพุทธศาสนา)
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

                 "...Make Merit by Donation is Great but Meditation is the Greatest..."     

                                                                                                                                                                            (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

 
 
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
  สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์
 

                 "...ใบประกาศนียบัตร...ใบปริญญา รับรองว่าคุณมีโอกาสได้เรียน  รับรองว่า คุณมีความรู้ ความสามารถระดับหนึ่ง...แต่การที่คุณจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งกรรมแห่งเวรที่ซับซ้อนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันแบบนี้ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพหรือไม่ แล้วยังมีใจจะ "เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่" ความสุขนั้นไปยังเพื่อนร่วมโลกได้อีกหรือเปล่า ? นั่นต่างหาก ..."คุณภาพ" ของคุณ.."ศักยภาพ" ของคุณ..."  

                                                                                                                                         (บางตอนในการแสดงธรรมของ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

 
 
บรรยากาศในช่วงฟังธรรม
 
รับพร...จากท่านพระอาจารย์ก่อนแยกย้ายกันกลับ
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ.
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *
 
 
กิจกรรมตอนเช้าของวันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2558
ท่านพระอาจารย์ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม ณ "สวนสุภรณ์" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.นพ.สธน  ธรรมอำนวยสุข
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.พีระพงศ์  เธียราวัฒน์
ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รองผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร)
นพ.คันธชาติ    ทัศคร  ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.จิโรจน์   จิรานุกูล ประสาทศัลยแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
บรรยากาศในการทำบุญตักบาตรของ นิสิตแพทย์ และอาจารย์
ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
 
"อาจาริวัตร"...อันงดงามของศิษย์สาย "วัดป่า"
ที่ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์
รับบาตร, ล้างเท้า, เช็ดเท้า... ครูบาอาจารย์
 
 
ร่วมกันน้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์
 
บรรยากาศในการทำบุญทำทาน
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
 
 
ตั้งใจฟังคำสอนของท่านพระอาจารย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
 
รับพร...จากท่านพระอาจารย์
 
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง.
ธรรมะ 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้นบไหว้ อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์.
 
รับประทานอาหารร่วมกัน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่... "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ๒"  ห้องงานกิจการนิสิต (ด้านในสุด)
(ตึกคณะแพทย์ใหม่ หลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ