บรรยายธรรม ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ วันศุกร์  ที่ 15 พฤษภาคม 2558
...ห้องงานกิจการนิสิต (ด้านในสุด)" อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ๒ "
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
กิจกรรมตอนเย็น ของ... วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
นำสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อบูชา...คุณพระพุทธ พระธรรมระสงฆ์
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อิติปิ โส ภะคะวา เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
อะระหัง เป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
สุคะโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
โลกะวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
พุทโธ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม
ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
สันทิฏฐิโก, เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
อะกาลิโก, เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เอหิปัสสิโก, เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
โอปะนะยิโก, เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ.
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้.
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว
อุชุปิฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว
ญายปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า หมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว
ยะทิทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ
จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษ ได้ ๘ บุรุษ
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
อาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
ปาหุเนยโย เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชะลิกะระณีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.
การภานา...คือ การทำความเจริญให้เกิดขึ้น กับจิตกับใจของตนเอง
ผศ.นพ.สธน  ธรรมอำนวยสุข
ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

พันเอก นพ.ทวีศักดิ์ นพเกษร
โสต ศอ นาสิก แพทย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณวีรปริยา    เลิศประกายรัตน์
เจ้าของร้าน Piengfan Coffee
ที่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณสหณัฐ   พิศาลวุฒิ
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
(ประธานชมรม
พระพุทธศาสนา)
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณเชษฐา   บุญทรัพย์
นิสิตชั้นปีที่ 4
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
...แผ่เมตตาหลังจากนั่งภาวนาเสร็จ...
  สาธุ...บุญกุศลใดหากเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้านี้ ก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฏสงสารนี้ ทุกผู้ทุกคน
ทุกรูปทุกนาม ทุกตัวทุกตน โดยเฉพาะองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงคุณของแผ่นดิน ขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย
หากตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าถึงสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
...สาธุ
ฟังธรรม - สนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์

                                                                                                     ...เลนส์ส่องธรรม...
                     "...หากจิตใจของพวกเราทั้งหลายยังไม่มีกำลัง เนื่องจากสติยังไม่เข้มแข็งพอจึงยังไม่เห็นจริงตามเป็นจริงใน "สภาวะ"ทั้งหลาย ก็เลยยังหลงยึดหลงถือ หลงสำคัญมั่นหมายอยู่กับความคิดความเห็นเดิม ๆ ของตัวเองอยู่นั่นแหละ...แล้วที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกมาฝืนความรู้ความเห็นเดิม ๆ ของตัวเอง หรือมาฝึกสติให้มันเข้มแข็งขึ้นนั่นแหละ...เพราะถ้าสติมันเข้มแข็งซะแล้ว จิตมันก็จะมีกำลังเองนั่นแหละ...ก็เหมือนเราเอา "กระจก" แผ่นบาง ๆ มากั้นระหว่าง "แสงแดด" กับ "กระดาษ" ...แสงแดดที่ส่องลอดผ่านกระจกไปสู่กระดาษก็ธรรมดา ๆ ไม่มีปัญหาอะไร... แต่ถ้าหากกระจกที่ว่านั้นเป็นกระจกที่มีคุณภาพแล้วก็หนาระดับเป็น "เลนส์" แว่นขยาย แล้วละก็ ...แสงแดดที่ส่องลอดผ่านไปกระทบกับกระดาษมีผลแน่นอน...ยิ่งเป็นจุดโฟกัสที่เล็ก ๆ ด้วยแล้ว ถ้าไปจ่ออยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดาษนาน ๆ เข้าก็สามารถที่จะทำให้กระดาษตรงจุดนั้น ๆ มอดไหม้ไปได้...ฉันใดก็ฉันนั้นหาก "สติ" เราเข้มแข็งเหมือน "เลนส์" แว่นขยาย...แล้ว "จิต" ตัวรู้ของเราเหมือน "แสงแดด"... เปรียบตัวปัญหา คือ "กระดาษ" ...พวกคุณลองคิดดู...ถ้าจิตตัวรู้ของเรามองปัญหาผ่านสติที่เข้มแข็งแล้วไซร้มันจะเหลืออะไร...จี้ไปตรงจุดใดมันก็คงมอดไหม้ไป...มอดไหม้ไปเหมือนกระดาษนั่นแหละ...แต่ในทาง "ธรรม" แล้ว  สิ่งที่มอดไหม้ไปก็คือ "วิจิกิจฉา" (ความลังเลสงสัย) นั่นเอง !!!..."

                                                                                                                                                                                             (ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม)

รับพร...จากท่านพระอาจารย์
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยค่ะ
อนุโมทนาบุญร่วมกันใหม่
... "อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ๒"
(ตึกคณะแพทย์ใหม่ หลังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ