คุณอัมพล นิรุธนภาพันธ์ (อดีตผู้บริหาร บริษัท Mead Johnson) ได้กราบนิมนต์ ท่านพระอาจารย์อังคาร   อัคคธัมโม
ไปโปรดที่บ้านของตนเอง เมื่อวันที่ 21  มกราคม  2561 ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะคะ
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

คุณอัมพล นิรุธนภาพันธ์...กำลังใส่บาตร

พร้อมทั้งญาติธรรม...ร่วมกันใส่บาตร
อนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่านด้วยนะคะ
คุณอัมพล นิรุธนภาพันธ์
 
น้อมถวายจังหันแด่ท่านพระอาจารย์และพระติดตาม
ญาติธรรมช่วยกันรับ - ส่ง อาหาร
***การกระทำให้ดูเป็นการประกาศศาสนาได้ดีที่สุด***
ญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน
น้อมถวายสิ่งจำเป็นต่อสมณะบริโภค
ท่านพระอาจารย์สนทนากับญาติโยม
ผู้ใฝ่ธรรม...นั่งสมาธิฟังธรรม
ท่านพระอาจารย์สนทนากับญาติโยมอย่างเมตตา
ร่าเริงในธรรม
ท่านพระอาจารย์อนุโมทนาให้พรกับญาติโยม
สัพพะ พุทธานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ ,ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
สัพพะ สังฆานุภาเวนะ ,
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งหลาย
สะทาโสตถี ภะวันตุเต ,ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญ
สุขกาย...สุขใจ...เจริญศีล...เจริญธรรม...อายุมั่นขวัญยืน
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
สาธุ...สาธุ...สาธุ